Forældrekompetencer

Familieterapeutiske samtaler

MENTALISERINGSBASERET SAMTALETERAPI

Jeg tilbyder individuel mentaliseret terapi i Aarhus,- familier,- børn, unge og voksne læs mere her >   I terapi tilbydes en tryg tilknytningsrelation som udgangspunkt for, at du / i kan arbejde med de problemer, han/hun selv oplever at have. Kontakten er af stor betydning.

Jeg arbejder via relationen og lægger stor vægt på, at du/i føler sig hørt, forstået og respekteret. Jeg gør brug af evaluering og feedback for at sikre mig, at vi er på rette vej.

Forældre til udsatte børn og unge kan opleve mistrivsel og højt konfliktniveau i parforholdet og samarbejdet om barnet/den unge.  Få familieterapi til en god pris. Et samtaleforløb kan bidrage til bedre kommunikation, forståelse for hinanden, trivsel og varme i forholdet.

 

 

Familieterapi

Terapi med narrative perspektiver

Mennesket er ikke et individuelt projekt, men et socialt fænomen, da det er gennem responsen fra andre, at identitet bliver skabt. Det er igennem den måde men bliver set, bekræftet eller marginaliseret og defineret på at identitet skabes, opretholdes og bliver til en personlig identitetsskabende fortælling.

Vi er mere end denne fortælling. Vi søger at skabe de flere mulige fortællinger, så personen herigennem får udvidet sit handlerummet. Ved at der både sker en læring og en opbygning af nogle mere brugbare foretrukne fortællinger og handlinger. Jeg kan tilbyde en professionel familiesamtale og sikre at i er i gode rammer. Læs mere her om min mange års erfaring og  faglige tilgang >

Få psykoterapi i Aarhus city eller hjemme hos jer ift. at håndtere et problem eller en given situation. Det kan være hjælpsom, ud fra den forståelse af et givent problem eller en fastlåst situation. Sådant skal afhjælpes af hele det system af mennesker, der på den ene eller den anden måde indgår i problemet. Læs mere om “snak med børn om det” >

Skab en udvikling med psykoterapi

Vi er mere end denne fortælling. Vi søger at skabe de flere mulige fortællinger, så personen herigennem får udvidet sit handlerummet. Ved at der både sker en læring og en opbygning af nogle mere brugbare foretrukne fortællinger og handlinger.

Jeg tilbyder en professionel familiesamtale til en god pris – i Aarhus city eller hjemme hos jer og sikre at i er i gode rammer,- læs her >

    Bag enhver psykologisk smerte 

        – er der en essentiel løsning

 

Dvs. at vi i vores smerte er der en længsel efter en bestemt følelse f.eks. accept, anerkendelse, fred, nærvær, kærlighed eller frihed. 

Når vi er opmærksomme på vores sprog
 – hvordan vi anvender det, gør det en forskel

Familiesamtaler

Sommetider er der en person i familien, der viser problemet tydeligere end andre, men det systemiske vil forstå det på den måde, at problemet er skabt i systemet, og at systemet er med til at opretholde problemet, men at det pågældende system også rummer løsningen på problemet. På den måde fortæller det pågældende problem, som det kommer til udtryk, noget om det system, det er en del af.

Ud fra denne tænkning, kan det være meget hjælpsomt at inddrage andre – det vil sige systemet, i de samtaler som foregår, for at systemet på den måde kan bidrage til en løsning af problemet. Det betyder noget, hvordan vi taler om tingene, hvilket sprog vi bruger, når vi taler med hinanden, om os selv og om problemer. Jeg ser det som min opgave at skabe en tryg ramme for en samtale, hvor alle medlemmer af familien har en lige værdig og lige gyldig stemme i samtalerne

Samtaler åbner op for nye mønstrer

Ved familiesamtaler er en vigtig del af processen at afklare de forskellige familiemedlemmers forståelse af, hvad problemet er, deres forskellige holdninger til at få hjælp, og til hvad de ønsker at få ud af samtalerne.

Det er ikke usædvanligt, at der kan være flere og meget forskellige ideer om, hvad der er problemet, og også forskellige intentioner og motivation omkring samtalerne.

Sommetider kommer problemer mest til udtryk hos et enkelt familiemedlem, og det kan være hjælpsomt, at undersøge hvad problemet på et tidspunkt har hjulpet personen eller familien til at håndtere eller udholde. Så at sige; hvilken funktion problemet måske har haft på et tidspunkt, og hvilken det har nu?

Se siden om systemiske familieopstillinger her  >

SNAK MED DINE BØRN OM DET… 

Få professionel støtte og familiesamtaler til en god pris og fleksible tider.  Børn sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små at forstå sig selv og skabe sammenhæng. At ’skåne’ børn med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur. Se siden SNAK om det.  

Børn sanser også det, som vi gerne ville skåne dem for, når vi selv har det svært indeni p.gr. af sorg, en psykisk lidelse, en kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre belastende livsomstændigheder.

Familieterapi

Dine børn kan komme i klemme mellem jer

 – Og bliver bange for hvad der nu sker

Hvordan ønsker I at jeres relationer skal udvikles ?

Konflikter kan være ubehagelige og besværlige. Samtidig er de kilder til læring og udvikling for den, der anerkender det. dvs. at de kan være muligheder til nye indsigter/gaver, ressourcer og handlesammenhænge. Relationer kan være komplekst, hvor meget er i spil fra forskellige perspektiver.

Mentaliseringsevne er et væsentligt element i forældrekompetencen. Det er derfor relevant at belyse forælderens evne til at mentalisere som et led i en undersøgelse af forældrekompetence.

Forældres refleksive funktion i forhold til barnet henviser til den enkelte forælders evne til at behandle barnet som et psykologisk væsen, der har mentale tilstande.

Med familiesamtalen tilbyder jeg muligheder, så alle familiemedlemmer kan blive hørt og inddraget i samtalen.

Forælderens evne til at mentalisere..

Tilknytningsstilen imellem forælder og barn. At barnet har en oplevelse af at være i sikkerhed, samt at barnet har tillid til, at den voksne vil ham/hende det godt, er en forudsætning for, at barnet kan lære af den voksne. Når den voksne bestræber sig på at forstå, hvad der foregår i barnets sind vil barnet føle sig set og hørt, og et tillidsforhold opbygges.

  • Barnets selvudvikling. Barnet lærer sig selv at kende ved at se sig selv spejlet i den voksne.
  • Evne til at regulere egne følelser og hæmme impulser.
  • Evne til at mentalisere.
  • Even til at indgå i sunde relationer.
  • Barnets adfærd herunder forekomst af destruktiv og selvdestruktiv adfærd (udadreagerende adfærd, voldsomme følelsesudbrud, selvskadende adfærd, fysisk aggressiv adfærd, misbrugsadfærd mm.

Forælderens evne til at mentalisere har bl.a. betydning for følgende områder af barnets udvikling. Forælderens evne hertil er af stor betydning for barnets social-kognitive, følelsesmæssige og psykosociale udvikling.