Human ressouorce ydelser tilbydes
Human Ressource

Organisationsprocesser

Vi tager afsæt i en proces- og samarbejdsorienteret i forhold til at udvikle en fælles metodisk tilgang, der sikrer et fleksibelt tilbud og en social faglig kvalitet og udvikling. Som  proceskonsulent og arbejder med oplevelsesorienteret, processer, hvor jeg sætter fokus på læringsprocessen til deltagernes fællespraksis.

Ledelse- & medarbejderudvikling via en mentaliseret tilgang.

I et fællesskab med jer designer vi en udviklingsproces. Der favner en veludviklet forståelse af decentrale behov og faglige argumenter, der er en forudsætning for succes. 

Jeg støtter og bevidstgøre gennem en dialog og afklaring af værdier, så i finder frem til faglige handleredskaber som nogle alternativer og som skaber organisatoriske forandringsprocesser. Det kan være refleksioner i forhold til værdier som ”hvordan gøre noget konkret”, f.eks. at være anerkendende.

Som i kan genkende og forholde sig kritisk og konstruktivt til implicitte forståelser i pædagogisk praksis.  For herved at stimulere refleksion i praksis med henblik på faglig udvikling og problemløsning.

Få igangsat implementeringen  og evalueringsprocesser

Der afsøges om slutmål er i forhold til den ønskede viden og adfærd. Hvor de læringsprocesser netop stiller skarpt på at gentænke den sociale faglige kultur.

Sund social kulturel trivsel

Teamudvikling

Jeg kan forbedre samarbejdet, effektivere, forebygge og skabe en sund arbejdsmiljø trivsel (mobning/stress), Det sker gennem et team udvikling hvor der bliver fyldt viden på, styrke samarbejdet og accept af forskelligheder. Jeg  understøtter såvel at skabe konstruktive strukturer med fx team refleksionsrum. Jeg understøtter at skabe en forbedret trivselsvilkår og et sundt arbejdsmiljø.

Jeg kan igangsætte forandringsprocesser i forhold til at komme i mål med at skabe en mentaliserende organisation. Jeg ser på gruppedynamikker og tilbyder en mentaliserende tilgang i forhold til at skabe en konstruktiv udvikling. Det betyder at vi sætter os ud over vores egne indre repræsentationer til vores egen verden af forestillinger.

En udviklingsorienteret tilgang

Med en udviklingsorienteret tilgang tages der højde for en værdig og styrkebaseret tilgang. Jeg sætter fokus på jer som et team med forskelligheder og på den enkeltes behov, ressourcer, kompetencer til at skabe en udviklingsproces og bliver til et fælles VI i et samarbejdende praksisfællesskab.

Negative fortællinger går ikke væk af at blive tiet ihjel, men de får derimod mulighed for at få tilføjet andre perspektiver ved at blive talt om i et fælles trygt forum

Personaleudvikling

Jeg tilbyder pædagogisk, psykologisk videns udvikling. Det kan være supervision, undervisning og konkrete konsulentopgaver til offentlige og private organisationer.

Forandringen skabes gennem et fokus på den mentaliseringsbaserede tilgang. Hvor viden om egen og andres indre verden er en afgørende komponent af social kulturel viden.

Udvikler mennesker & frigøre  ressourcer

Ved også at have fokus på menneskets potentiale og sætter læring ud fra ens nærmeste udviklingszone i centrum. Det fulde potentiale er summen af talenter og muligheder, når barrierer og forhindringer er overvundet. Dine faglige og personlige målsætninger er i fokus i forløbet. Jeg søger at afklare, støtte, motivere og at udfordre dit perspektiv ved at skabe refleksion og muligheder gennem dine tanker, vaner og sociale handlemønstre.

Virkeligheden skabes af sproget

Alle mennesker har deres egen forståelse af verden og af sig selv, og at der ikke findes nogen objektiv sandhed om, hvordan tingene er. Problemet opstår i relationer og systemer, vi mennesker befinder os i, og at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har. Tænkning og skabelse af mening, sker hele tiden i samspil med den sociale kontekst. I en samtid, hvor samfundet, familie og øvrige sociale samspilsmønstre, påvirker dig og andre. Vi tager udgangspunkt i at alle mennesker er forskellige og har de bedste intentioner.

Jeg arbejder med at lære om de relationelle processer, som det at have en åben og nysgerrig tilgang og at kunne sætte sig i andres sted og se sig selv udefra – som er vigtige elementer ved at kunne indgå i en relation.

Et fokus på jer som en organisation

Jeg sætter et fokus på JER som en organisation, teams og tager højde for forskelligheder. Med afsæt i den enkeltes behov, ressourcer og kompetencer.

Gennem tillidsskabende samtaler støtter jeg medarbejderen i opgaver indenfor ens udviklingspotentialer, kompetencer, ressourcer og har øje for den enkeltes nærmeste udviklingszone.

Så erfaringer og succesfulde tiltag opsamles, så der kan skabes en koordinerende og udviklende læringsmuligheder, der målretter indsatser og videns deler til fælles metodeudvikling og dokumentation.

Når det skal lykkedes én at understøtte mennesker til udvikling,- først og fremmest må passe på at møde personen der, hvor personen er og begynde der

Personaleudvikling
Visionen er at understøtte og levere en udvikling ud fra…

– at lederen skaber organisatoriske udviklende trivsel og samarbejdsprocesser

Organisatoriske forandringsprocesser

Jeg kan støtte og bevidstgøre gennem en dialog og tilbyde nye faglige handleredskaber og som skaber organisatoriske forandringsprocesser, som jeg kan følge til dørs. Det kan være refleksioner i forhold til ”hvordan gøre noget konkret”.

Tilbyde at igansætte processer der skaber konstruktive samarbejdsprocesser gennem et refleksionsrum. Der understøtter og skaber en forbedret trivselsvilkår og et sundt arbejdsmiljø

Igangsætte evalueringsprocesser

”Gør vi det som vi tror at vi gør?” Eller hvordan gør vi så? Herefter afsøger jeg om slutmål er i forhold til den ønskede viden og adfærd. Hvor de læringsprocesser stiller skarpt på at gentænke den sociale faglige kultur. Med et stort engagement vil jeg koble politik og målet til strategien, opgaveløsningen og implementere dette.

 

Med en værdi- og styrkebaseret tilgang

Optimere samarbejdet ved at skabe rammer og et rum til at der etableres en konstruktiv udvikling der skaber en kvalificeret og velforberedt organisationskultur, hvor der netop kan blive fortalt om de kvaler som tynger nogle. Jeg kan forebygge og komme stress og mobning til livs. det sker gennem en teamudvikling hvor viden styrker samarbejdet og gennem en accept af forskelligheder.

Tages der højde for forskelligheder med afsæt i den enkeltes behov, ressourcer og kompetencer. Gennem værdier og en kollegial refleksiv sparring skabes der et ”Vi-mål” der kan kvalificere en praksisnær udviklingsproces. Hvor der netop gøres plads til en veludviklet forståelse af decentrale behov, med faglige argumenter, der er en forudsætning for succes.

Kast lys på jeres fortællinger og skab personlige og organisatorisk udvikling.

Proceskonsulent der stiller skarp på trivsel

– der minimere stress, højner samarbejdet og effektiviteten

Det narrative perspektiv

Jeg inddrager det narrative perspektiv som indeholder, at en kulturs fortællinger aldrig kan indeholde alt der er at sige om denne kultur. Ligeledes kan et menneskes fortællinger aldrig indeholde alt der er at sige om dette menneske.

De fortællinger vi har om os selv og andre er afgørende, fordi fortællingerne er med til at skabe mening og de mulige hadlinger. Jo flere fortællinger, jo flere handlemuligheder. Forandring er mulig gennem fokus på både handling og meningstilskrivning.

I den narrative anvender vi en eksternaliserende samtaleform, der har til hensigt at adskille problemet med personen. Vi er gode til at eksternalisere problemet, så det bliver gjort til genstand, så kunden lettere kan gå i dialog om udfordringerne.

Det er problemet, der er problemet og ikke personen der er problemet

Narrativ terapi

Det handler om, at skabe flere mulige fortællinger og herigennem mere frihed. Dette sker i den narrative terapi både gennem dekonstruktion af dominerende negative fortællinger og gennem opbygning af mere brugbare og foretrukne fortællinger og hermed handlinger.

Eksternalisering spiller en afgørende rolle i dekonstruktionen af dominerende fortællinger i narrativ terapi. Eksternalisering handler om at mennesker ikke ligestilles med fortællingen om dem. Vi er altid mere, end der kan fortælles om os. Eksternalisering formår at adskille personen og problemet og i denne sproglige adskillelse opstår muligheden for at øjne egne færdigheder og værdier, i relation til vanskelighederne.

Centralt i ethvert menneskes liv er denne persons værdier. Værdier er den betydning som vi tillægger ting i livet. Et menneskes centrale værdier skabes i opvæksten og udvikles gennem hele livet. Narrativ terapi ønsker at synliggøre det som betyder noget for et menneske og at bidrage til at det bliver muligt at leve tættere på disse værdier. Det vil sige at gøre de handlinger, som en person finder vigtige og nødvendige.

Konflikthåndtering

Personale – teamudvikling

Jeg kan forbedre samarbejdet, effektivere, forebygge og skabe en sund arbejdsmiljø trivsel (mobning/stress), Det sker gennem et team udvikling hvor der bliver fyldt viden på, styrke samarbejdet og accept af forskelligheder. Vi understøtter såvel at skabe konstruktive strukturer med fx team refleksionsrum. Vi ønsker at understøtte og skabe forbedret trivselsvilkår og et sundt arbejdsmiljø.

Jeg kan igangsætte forandringsprocesser i forhold til at komme i mål med at skabe en mentaliserende organisation. Vi ser på gruppedynamikker og tilbyder en mentaliserende tilgang i forhold til at skabe en konstruktiv udvikling. Det betyder at vi søger at sætter os ud over vores egne indre repræsentationer til vores egen verden af forestillinger.

Med en udviklingsorienteret tilgang

Med en udviklingsorienteret tilgang tages der højde for en værdig og styrkebaseret tilgang.

jeg sætter fokus på jer som et team med forskelligheder og på den enkeltes behov, ressourcer, kompetencer til at skabe en udviklingsproces og bliver til et fælles VI i et samarbejdende praksisfællesskab.

Der særligt tages højde for styrker, kompetencer og læring af jeres succeser eller jeres udviklingspotentiale og skaber sociale en forbedret kulturel trivsel, fortælling og et nyt vindue/brand til jeres omgivende verden.

Som konsulent skaber jeg rammer for et trygt refleksionsrum til en fælles udvikling. Der giver plads til medarbejdernes fortællinger, så der kastes lys på perspektiver, ved netop at blive talt om i et fælles trygt forum.

Som konsulent skaber jeg rammer for et trygt refleksionsrum til en fælles udvikling. Der giver plads til medarbejdernes fortællinger, så der kastes lys på perspektiver, ved netop at blive talt om i et fælles trygt forum.