autisme-sanseforstyrret

Få specialiseret Atypisk autisme viden og forebyg nedsmeltning

Autisme

Autisme kan forstås på forskellige måder. Traditionelt har det været betragtet som både et andet styresystem i hjernen og en udviklingsforstyrrelse. I årtier har fokus primært ligget på at behandle autisme som et medicinsk problem og som et udviklingshandicap.

Nu er der imidlertid en bevægelse i gang, der søger at se på autisme gennem et neurodiversitetsperspektiv. Dette perspektiv handler om at anerkende forskellighederne og de forskellige potentialer, som autisme bringer med sig. Det indebærer et skift i synet på mennesker med autisme, hvor der lægges vægt på at forstå og udnytte de styrker, der følger med denne anderledes måde at tænke på, og hvordan man bedst støtter og beskytter disse mennesker.

Læs om mig i forhold til specialeviden vedr. autismespektrumforstyrrelse og om at jeg tilbyder faglig viden til fagpersonale, familier, pårørende og den enkelte.

Atypisk autisme

Få specialviden i Århus til at mestre de særlige udfordringer ved Atypiske autisme. Ikke alle fagpersoner fx psykologer er specialiseret indenfor dette. Vedr. autisme test læs sidst på siden her.

Oplever du vanskeligheder ved at mestre atypisk autisme, og føler du ikke at du er i trivsel?

Atypisk autisme gives, hvor der er autistiske træk og forstyrrelser i udviklingen. Hvor kriterierne for infantil autisme ikke er 100 % opfyldte. Forstyrrelsen ses ofte senere end 3-års alderen, der  er måske en normal sproglig udvikling, med omfattende forstyrrelser kognitivt og socialt.

Tilbyder specialviden – Atypisk autisme

Genne en psykoeducation giver jeg dig viden om Atypisk autisme, så du bedre kan forstå dig selv og får mulighed for at forebygge din trivsels sfære, så du ikke får en depression, angst og udbrænde. Jeg giver dig/jer en viden og læring om Atypisk autisme, så det kan skabe værdi for dig. man kan få viden herom hvis man selv er udsat med autisme eller til pårørende til en person som er udfordret med autisme. Viden og tidlig indsats gennem en relevant behandling er af stor betydning.

Ønsker du at forstå dig selv bedre og de udfordringer du må mestre? Så kan jeg tilbyde dig professionel vejledning, så du bliver i stand til at håndtere, stabilisere og udvikle dig i samspil med Atypisk autisme – diagnosen, så du samtidig kan få passet på dig selv.

Gennem et samtaleforløb, får du viden og indsigter i, hvad det vil sige at være med et Atypisk autisme funktionsniveau. Vi afklarer, hvilke udfordringer du har, og du får støtte og hjælp til, hvordan du kan håndtere funktionsniveaet med Atypisk autisme.

Vi ser nærmere på hvordan du kan finde muligheder, ressourcer, livskvalitet,  livsglæde og forbedret trivsel. Om hvordan du kan sikre dig at få passet på dig.

Se filmen her fortalt af en med autisme spektrum

Autismeterapi: Forbedrer livskvalitet

UDVIKLINGSFORSTYRRELSE autisme

Se filmen på youtube og forstå sansemæssige udfordringer

Can you make it to the end ?

Specialviden, vejledning og støtte
indenfor autisme-spektrum
til gode priser i Aarhus eller online

Autisme

I forhold til forekomsten af autisme viser offentlige data fra Socialstyrelsen, at omkring 0,77 % af befolkningen i Danmark har en officiel diagnosticeret autisme. Blandt børn er tallet højere med 1,67 % mellem 0 og 17 år, ifølge samme data.

En større undersøgelse fra Aarhus Universitet i 2018, baseret på diagnose-registre, viste dog, at 2,8 % af 16-årige havde en autismediagnose. Undersøgelsen antyder også, at en lige så stor del af den samlede befolkning potentielt kan have autisme, selvom mange ikke er blevet diagnosticeret.

Hvad er autisme og autismespektrum forstyrrelser?

Hvad er autisme?

Hvad er autisme? Det er en fællesbetegnelse for en række diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Autisme er en medfødt anderledeshed i hjernens udvikling, der påvirker opfattelsen af omgivelserne og måden, man interagerer med andre på.

Hvad er autisme? Det er en livslang gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Det betyder, at forstyrrelserne præger personens udfoldelse i alle situationer og især påvirker menneskets udvikling af gensidig social interaktion. Evnen til at mentalisere er nødvendig for at kunne tage bestik af andre. Autisme er en manglende evne til at forestille sig og sætte sig ind i, hvad andre tænker og føler.

Hvad er autisme? Er det autisme arveligt? Ja det kan det være.

 • Genetik
 • Påvirkninger i fostertilstanden eller senere i livet, for eksempel komplikationer i forbindelse med fødslen
 • Manglende tidlig social samspil som nyfødt

Hvad er autisme? Det skyldes en dysfunktion i hjernen, som medfører problemer ift. sansebearbejdning samt tydelige afvigelser indenfor: Socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne

autismespektrum forstyrrelser

autismespektrum forstyrrelser er som en fælles betegnelse gennemgribende udviklingsforstyrrelse. 

 • Infantil autisme
 • Atypisk autisme
 • ”Asperger” (atypisk autisme)
 • GUU
 • GUA

Omkring én til to procent af befolkningen har en autisme spektrum forstyrrelse. Flere og flere får diagnosen, hvilket kan skyldes den øgede opmærksomhed og viden på området.

autismespektrum forstyrrelser vises ved nedenstående: 

 • Infantil autisme: symptomer ses før 3 års-alderen med vanskeligheder inden for kommunikation, social samspil og forestillingsevne
 • Aspergers autisme: Forstyrrelsen viser sig typisk i skolealderen ved sproglige og sociale vanskeligheder
 • Atypisk autisme: Benyttes når kriterierne for de øvrige autismespektrumsforstyrrelser ikke er opfyldt, men når barnet har tydelige vanskeligheder indenfor området

Autisme ud fra forskellige funktionsniveauer: atypisk, asperger og infantil autisme

ATYPISK

 • Denne autisme kan være atypisk i forhold til infantil autisme på følgende 2 måder:
 • Atypisk med hensyn til hvilken alder tilstanden begynder i. De første symptomer ses således først efter 3 års alderen
 • Atypisk med hensyn til symptomer, således at ikke alle symptomer ses. Det er dog et krav, at der skal være mangelfuld og afvigende udvikling af evnen til kontakt og gensidigt socialt samspil
 • Diagnosen benyttes, når kriterierne ikke er opfyldt for de øvrige autismespektrumsforstyrrelser, men når barnet har tydelige vanskeligheder indenfor området

ASPERGERS

 • Forstyrrelsen viser sig typisk i skolealderen
 • Mangelfuld og afvigende udvikling af evnen til kontakt og gensidigt socialt samspil
 • Normal formel udvikling af sproget, men vanskeligheder med at bruge sproget i social kommunikation
 • Tendens til et gammelklogt og formelt sprog
 • Særinteresser – tendens til at blive opslugt af egne interesser
 • Normal intelligens – nogle meget højt begavede

INFANTIL

 • Mangelfuld og afvigende udvikling af evnen til kontakt og gensidigt socialt samspil
 • Forstyrret eller forsinket udvikling af sproget
 • Mangelfuld udvikling af evnen til social kommunikation
 • Mangelfuld udvikling af evnen til fælles leg og interesser med jævnaldrende
 • Stereotype gentagende aktiviteter eller stereotype begrænsede interesser
 • Hos nogle børn ses tvangspræget adfærd med mange ritualer
 • Den intellektuelle funktion kan variere fra normal til henholdsvis lavere og højere end det normale
udviklingsforstyrrelse-autisme-diagnose

Få professionel samtaleterapi
i Århus indenfor
autismespektrumforstyrrelser

Få en tid indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend,
i hjertet af Aarhus C

Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Få specialviden og opnå en større viden og selvforståelse om autisme diagnosen

Forstyrrelse af socialt samspil

Ses ved, at personen har:

 • Svært ved at aflæse andre
 • Svært ved gensidig social kontakt – Theory of mind
 • Problemer med fælles opmærksomhed
 • Problemer med at følge og tolke sociale spilleregler

Forstyrrelse af kommunikation

Ses ved, at personen har:

 • Forsinket bearbejdning af beskeder (lang latenstid)
 • Ingen eller mangelfuld kommunikation
 • Kun udtrykker egne behov
 • Monolog – papegøjesprog
 • Formel og konkret i sin kommunikation
 • Svært ved at forstå ordsprog og talemåder
 • Svært ved ironi

Forstyrrelse af forestillingsevne

Ses ved, at personen har:

 • Egne systemer, rigid og stereotyp (eks sætter biler på række m.m.)
 • Begrænset eller manglende evne til at forestille sig, hvad andre tænker eller føler eller hvad der skal ske
 • Begrænset eller manglende evne til at forestille sig konsekvenser af egne handlinger (især overfor andre)
 • Vanskeligt ved forandringer og ændringer i planer/leg
 • Særinteresser

Få specialviden og opnå en større en viden  i forhold til autisme diagnosen

Autisme symptomer

Autisme symptomer vises ved psykologiske / kognitive vanskeligheder

Nedsat Eksekutive funktioner

 • Vores styresystem, som sikrer evnen til at fastholde en plan og evnen til at ignorere og kontrollere udefrakommende stimuli
 • Kognitiv fleksibilitet: fastholdelse, opmærksomhedsskift og skift af strategi
 • Selvkontrol: hæmning af irrelevante og impulsive reaktioner, manglende brug af indre tale og emotionel kontrol
 • Autisme symptomer vises også ved opmærksomhedskontrol: selektiv opmærksomhed og vedvarende opmærksomhed
 • Fleksibilitet og at man kan overskue og planlægge sine gøremål og kan skifte strategi, hvis planen viser sig at være forkert
 • Målrettet Adfærd: Initiering, planlægning og problemløsning – at lægge en strategi

Autisme symptomer 

Autisme symptomer vises vedsat hukommelse & informationsbearbejdning

 • Manglende generaliseringsevne: Tænker konkret i den enkelte situation og har svært ved at overføre erfaringer fra en situation til en anden
 • Forringet forestillingsevne: Svært ved at overskue en hel proces – ”kan ikke regne det ud” (skal opdele i delelementer) og har derfor lang bearbejdningstid i konkrete opgaveløsninger (eks. sætte opvasker i gang eller at tage på en udflugt)
 • Svært ved at sætte sig i en andens sted
 • Svært ved at adskille sig selv fra andre
 • Autisme symptomer vises også ved nedsat mentaliseringsevne. Læs mere om mentalisering her 

Få vejledning og en psykoeducation, så du får stabiliseret dit autismefunktionsniveau

Tegn på autisme

Tegn på autisme vises som nedenstående og som er nogle måder hvorpå en med et funktionstab og diagnose kan tage højde for og skærme sig med eller som pårørende er gode tegn på autisme som en vigtig viden. 

 

 • Tal konkret til mig. Jeg forstår ikke ironi, sarkasme og talemåder som at “lægge hovedet i blød”
 • Tal roligt til mig
 • Jeg oplever sansemæssigt ubehag
 • Skærm mig
 • Tegn på autisme er. Det jeg kan i dag, kan jeg ikke måske ikke overskue i morgen. Stil krav som jeg har en chance for at leve op til, så jeg får oplevelsen af succes frem for fiasko
 • Sig “vi” frem for “du”
 • Fokusér på det jeg kan, må og skal. Sig ikke: “Du kan/må/skal ikke…”. Fortæl mig i stedet hvilke muligheder jeg har
 • Tegn på autisme er at man ikke er så omstillingsparat. Fortæl mig derfor i god tid, hvad jeg skal, med hvem, hvornår, hvor, hvordan, hvor længe, hvorfor og hvad jeg skal efterfølgende (de 10 H’er)

De 10 H´er

1. Hvad skal jeg lave? (indhold)

2. Hvordan skal jeg lave det? (metoden)

3. Hvorfor skal jeg lave det? (meningen)

4. Hvor skal jeg lave det? (placering)

5. Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)

6. Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)

7. Hvem skal jeg lave det med? (andre/voksne)

8. Hvor meget skal jeg lave? (mængden)

9. Hvorhen skal jeg? (målet)

10. Hvad skal jeg så? (hvad kommer bag efter)

autist symptomer voksne 

Hensigtsmæssige mestringsstrategier

autist symptomer voksne vises som nedenstående hensigtsmæssige mestringsstrategier 

At være fleksibel i tilgangen – tilpasning fra dag til dag

Autisme ligning: rigiditet + rigiditet = frustration, eksplosion, tilbagetrækning

Grænser er vigtige og kan være nødvendige sikkerhedsmæssigt

Giv valgmuligheder – giver følelse af kontrol

Læg skinner ud: ”Når…….så……..”

Er det en nedsmeltning værd?

Karakteristiske træk

Autist symptomer voksne vises som nedenstående karakteristiske træk.

Det vi skal være opmærksomme på i mødet

 • Visuelle
 • Detaljeorienteret – ser enkle dele fremfor helheder
 • Konkrete – tager tingene bogstaveligt
 • Meningsdannelse – det skal give mening for barnet/den voksne selv
 • Vanskeligheder med tid og organisering (start og slut)
 • Svært ved at udtrykke tanker og handlinger
 • Svag kohærens evne (sammenhæng)
 • Svært ved overgange – at skifte strategi

Udviklingsforstyrrelse

Udviklingsforstyrrelse vises også med nedsat symbolfunktion

 • udviklingsforstyrrelse er med nedsat evne til at forstå, at genstande og ord kan repræsentere noget andet end det helt korrekte og at man kan ”lade som om” i leg.
 • udviklingsforstyrrelse hæmmer ens styresystem, som sikrer evnen til at fastholde en plan og evnen til at ignorere og kontrollere udefrakommende stimuli, er ofte påvirket.

Autisme træk

autisme træk vises som nedenstående.

 • Visuelle
 • Detaljeorienteret
 • Konkrete
 • Meningsdannelse – det skal give mening
 • Vanskeligheder med tid og organisering (start og slut)
 • Svært ved at udtrykke tanker og handlinger
 • Svært ved at skifte strategi

Kognitive vanskeligheder

Kognitive vanskeligheder vises ved nedsat eksekutive funktioner. Vores styresystem, som sikrer evnen til at fastholde en plan og evnen til at ignorere og kontrollere udefrakommende stimuli

 • Målrettet Adfærd: Initiering, planlægning og problemløsning – at lægge en strategi
 • Kognitiv fleksibilitet: skift af strategi, opmærksomhedsskift og fastholdelse
 • Selvkontrol: hæmning af irrelevante og impulsive reaktioner, manglende brug af indre tale og emotionel kontrol
 • Opmærksomhedskontrol: selektiv opmærksomhed og vedvarende opmærksomhed
 • Fleksibilitet og at man kan overskue og planlægge sine gøremål og kan skifte strategi, hvis planen viser sig at være forkert

Kognitive vanskeligheder

Kognitive vanskeligheder ses som nedenstående.

Nedsat hukommelse/informationsbearbejdning

 • Svært ved at genkende tidligere tillærte færdigheder i anden kontekst
 • Svært ved at huske delelementer og har lang bearbejdningstid i konkrete opgaveløsninger (eks. sætte opvasker i gang eller at tage på en udflugt)

Nedsat mentaliseringsevne

 • Svært ved at sætte sig i en andens sted

Nedsat  Symbolfunktion/ metarepræsentation

 • Nedsat evne til at forstå at genstande og ord kan repræsenterer noget andet end det helt korrekte og at man kan ”lade som om” i leg.
 • Konkrethed og manglende generaliseringsevne (altså manglende evne til at overføre erfaringer til anden situation).

Nedsat Eksekutive funktioner

 • Vores styresystem, som sikrer evnen til at fastholde en plan og evnen til at ignorerer og kontrollere udefrakommende stimuli.
 • Fleksibilitet og at man kan overskue og planlægge sine gøremål og kan skifte strategi hvis planen viser sig at være forkert.

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder autisme

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Autisme og terapi: Byggebro mellem verdener

autisme-depression

Autisme test

Autisme test – diagnoser laver jeg ikke.

 

 • Er du diagnosticeret med autisme funktionsniveau eller har du autisme symptomer?
 • Har du (infantil) autisme symptomer eller atypisk autisme symptomer?
 • Udredning autisme voksen, sker ved en autisme test ved en psykiater.

Få psykoterapi indenfor 24 timer
– dag, aften eller weekend i Aarhus C

Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale