familiesamtaler-vivi-hinrichs-cover

                Få professionel familieterapi i Århus og øg din families trivsel

Hvorfor vælge familieterapi?

Familieterapi kan hjælpe din familie og jeres relationer. Men hvad er en familie? En familie er en betegnelse på indbyrdes relationer imellem flere personer. Det kan være den traditionelle med mor, far og børn. Det kan også være en moderne familie: skilsmissefamilie med én forælder og børn, en sammenbragt familie med børn fra tidligere forhold og/eller fællesbørn, regnbuefamilier med to mænd eller to kvinder, der har dannet par, eller familie med mere end to forældre og flere andre former for konstellationer.

Hvordan tilknytningen i familien er, bliver betydelig for barnet og dets fremtidige liv. Dermed påvirkes barnets evne til at danne relationer i familien, hvordan barnet senere danner relationer til andre.

De fleste familier har sunde værdier omkring naturlige grænser, nysgerrighed, respekt og omsorg for hinanden.

Familiemønstre

Alle familier består af familie-mønstre, som de har interageret/bygget op gennem årene. Det vil sige, at alle i familien har særlige pladser, roller og sågar også forskellig status, der gør det mere legitimt for nogle, at handle på en bestemt måde end andre i familien. Man kan opleve, at man er i et familiemønster, hvor man trives godt eller dårligt i. Det kan være, hvis alle i familien ofte forventer noget særligt af én, som man har svært ved at se sig selv i.

Når man er ung, er der en naturlig løsrivelsesproces i gang fra forældrene. Man begiver sig ud på sin identitetsrejse, i søgen efter sig selv. Denne løsrivelse ender aldrig, for men forandrer sig konstant gennem livet. Efterhånden som man hele tiden udvikler nye syn på verden og sig selv, kommer ens familie derfor også til at stå i forskellige lys. Balancen er om forældrene formår at vokse med opgaven og om den unge formår at passe på sig selv i denne forandringsproces.

Familieterapi kan forbedre kommunikationen

Familiers mønstre, evne til at danne sunde relationer internt, børn og unges identitetsdannelse og meget mere, kan være med til at skabe vanskeligheder internt i familien. Dette kan både være i større eller mindre grad, men det vil altid kunne være gavnligt for en familie, at snakke om disse ting. Åbenhed og god kommunikation er væsentlig i en familie. Psykoterapi vil kunne hjælpe med denne kommunikation og relationsdannelse, så man sikrer familiens trivsel.

familiesamtaler-familieterapi-dele-boern-sammenbragte-familie-vivi-hinrichs

Familieterapeutiske samtaler i Aarhus

Jeg tilbyder individuel mentaliseret terapi i Aarhus til familier med børn, unge og voksne. I familierådgivningen, tilbydes en tryg relation som udgangspunkt for, at du/I kan arbejde med de problemer, I selv oplever at have. Kontakten er af stor betydning.

Jeg arbejder via relationen og lægger stor vægt på, at du/I føler sig hørt, forstået og respekteret. Jeg gør brug af evaluering og feedback for at sikre mig, at vi er på rette vej.

Forældre til udsatte børn og unge kan opleve mistrivsel og højt konfliktniveau i parforholdet og i samarbejdet om barnet/den unge.

Et psykoterapeutisk samtaleforløb kan bidrage til bedre kommunikation, bedre forståelse for hinanden, øget trivsel og større varme i forholdet.

Få familieterapi til en god pris – fleksible tider gør det endvidere nemmere, at få terapien til at passe ind i jeres travle familie-hverdag.

Bliv klogere på flere familieterapeutiske emner, som f.eks.:

Få en tid inden for 24 timer
– til en god pris og med fleksible tider

Få hjælp til samspillet i familien

Familiekonflikter kan være familieproblemer af mange arter. Det kan omhandle børn og delebørn, den sammenbragte familie, skilsmisse, familie på farten, familietid, tilknytninsrelation, familieregler og i det hele taget, hvordan man løser familiekonflikter.

Det er ikke lige meget, hvordan I som familie fortæller om jer selv. Det får betydning for jer. Derfor kan vi se nærmere på familien som sådan og finde jeres ressourcer og potentialer frem.

Få familieterapi i Århus som støtter dig

Mennesket er ikke et individuelt projekt, men et socialt fænomen, da det er gennem responsen fra andre, at identitet bliver skabt. Det er igennem den måde man bliver set, bekræftet eller marginaliseret og defineret på, at identitet skabes, opretholdes og bliver til en personlig identitetsskabende fortælling.

Vi er mere end denne fortælling. Vi søger at skabe flere mulige fortællinger, så personen herigennem får udvidet sit handlerummet. Ved at der både sker en læring og en opbygning af nogle mere brugbare foretrukne fortællinger og handlinger.

Jeg kan tilbyde en professionel familiesamtale og sikre, at I er i gode og trygge rammer. Læs mere her om min erfaring og faglige tilgang.

Familieterapeut i Århus…

Få psykoterapi i Aarhus C eller hjemme hos jer selv, for at håndtere et problem eller en given situation. Det kan være hjælpsomt, ud fra et givent problem eller en fastlåst situation. Det er hele det system af mennesker, der på den ene eller den anden måde indgår i problemet, der skal afhjælpes. Det kan derfor være en fordel at være i sine vante trygge rammer, især hvis der er mindre børn, der finder hele situationen intimiderende.

Jeg tilbyder en professionel familiesamtale til en god pris – i Aarhus C eller hjemme hos jer  selv eller online. I er i trygge hænder og jeg sørger for, at alle medlemmer af familien får en nærværende, tryg og anerkendende oplevelse, hvor alle bliver hørt og værdsat.

 

Bag enhver psykologisk smerte
– er der en essentiel løsning

 

I vores smerte er der dermed en længsel efter en bestemt følelse: accept, anerkendelse, fred, nærvær, kærlighed eller frihed.

Når vi er opmærksomme på vores sprog
 – og hvordan vi anvender det, gør det en forskel

Familiesamtaler gennem psykoterapi

Sommetider er der en person i familien, der viser problemet tydeligere end andre. Men det systemiske vil forstå det på den måde, at problemet er skabt i systemet (familien). Dermed vil systemet være med til at opretholde problemet, men til gengæld vil det pågældende system også rumme løsningen på problemet. På den måde, fortæller det pågældende problem, gennem den måde det kommer til udtryk på, noget om det system, det er en del af.

Ud fra ovenstående tænkning, kan det være meget hjælpsomt at inddrage udefrastående – i de samtaler som foregår, for at systemet på den måde kan bidrage til en løsning af problemet. Det betyder noget, hvordan vi taler om tingene, hvilket sprog vi bruger, når vi taler med hinanden om os selv og om problemer. Jeg ser det som min opgave at skabe en tryg ramme for en samtale, hvor alle medlemmer af familien har er ligeværdige og har en gyldig stemme i samtalerne.

Der åbnes op for nye mønstre

Hvordan løses familiekonflikter? Ved familiesamtaler er en vigtig del af processen, at afklare de forskellige familiemedlemmers forståelse af, hvad problemet er. Deres forskellige holdninger til at få hjælp, og til hvad de ønsker at få ud af samtalerne.

Det er ikke usædvanligt, at der kan være flere og meget forskellige ideer om, hvad der er problemet, og også forskellige intentioner og motivationer omkring samtalerne. Det er her familieterapi kan have en stor positiv effekt.

Sommetider kommer problemer mest til udtryk hos et enkelt familiemedlem. Det kan være hjælpsomt, at undersøge hvorfor problemet er opstået og om det på et tidspunkt har hjulpet personen eller familien til at håndtere eller udholde noget bestemt. Så at spørge: hvilken funktion problemet måske har haft på et tidspunkt, og hvilken det har nu?

Se mere på siden om systemiske familieopstillinger.

Tal med dine børn om det

Få professionel støtte og familiesamtaler til en god pris. Jeg har fleksible tider, der tager højde for jeres travle familie-hverdag.

Børn sanser alt, og de forsøger, fra de er ganske små, at forstå sig selv og skabe sammenhæng. At ’skåne’ børn med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur. Se siden ‘Snak med børn og unge’.

Børn sanser også det, som vi gerne vil skåne dem for. Når vi selv har det svært indeni på grund af sorg, en psykisk lidelse, en kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre belastende livsomstændigheder, mærker vores børn vores smerte, og det er derfor vigtigt at tale med børnene, så de ikke tror, der er noget galt med dem.

Læs mere om, hvordan du kan hjælpe dit barn her.

 

udsatte-børn-unge-sårbar-pædagogisk-refleksion-udvikling-psykologi-psykiatri

    Dine børn kan komme i klemme mellem jer

  – og blive bange for, hvad der nu skal ske

Hvordan skal jeres relationer udvikle sig?

Konflikter kan være ubehagelige og besværlige. Samtidig er de kilder til læring og udvikling for den, der anerkender det. Det vil sige, at de kan være muligheder til nye indsigter/gaver, ressourcer og handlesammenhænge. Relationer kan være komplekse, da der er meget i spil fra forskellige perspektiver.

Mentaliseringsevnen er et væsentligt element i forældrekompetencen. Det er derfor relevant at belyse forælderens evne til at mentalisere, som et led i en undersøgelse af forældrekompetence.

Forældres refleksive funktion i forhold til barnet henviser til den enkelte forælders evne til at behandle barnet, som et psykologisk væsen, der har mentale tilstande.

Med familiesamtalen, tilbyder jeg muligheder, så alle i familien kan blive hørt og inddraget i samtalen

Familieterapi styrker tilknytningen

Tilknytningsstilen imellem forælder og barn. At barnet har en oplevelse af at være i sikkerhed, samt at barnet har tillid til, at den voksne vil ham/hende det godt, er en forudsætning for, at barnet kan lære af den voksne. Når den voksne bestræber sig på at forstå, hvad der foregår i barnets sind, vil barnet føle sig set og hørt, og et tillidsforhold opbygges. Forælderens evne til at mentalisere har bl.a. betydning for følgende områder af barnets udvikling:

  • Barnets selvudvikling
  • Barnet lærer sig selv at kende ved at se sig selv spejlet i den voksne
  • Evne til at regulere egne følelser og hæmme impulser
  • Evne til at mentalisere
  • Evne til at indgå i sunde relationer
  • Barnets adfærd herunder forekomst af destruktiv og selvdestruktiv adfærd (udadreagerende adfærd, voldsomme følelsesudbrud, selvskadende adfærd, fysisk aggressiv adfærd, misbrugsadfærd mm.)

Forælderens evne til mentalisering er af stor betydning for barnets social-kognitive, følelsesmæssige og psykosociale udvikling.