add-opmærksomhedsforstyrret-tankemylder

Børn med ADD – få professionel støtte til dit barn

ADD børn

Et barn med diagnosen ADD (Attention Deficit Disorder) har en neurologisk betinget tilstand, der påvirker dets opmærksomhed, koncentration, impulsivitet og nogle gange hyperaktivitet. ADD børn kaldes også undertiden ADHD uden hyperaktivitet, da børn med denne form for ADHD ikke altid udviser de typiske hyperaktive symptomer, men de har stadig udfordringer med opmærksomhed og selvregulering. (Børn med ADD funktionstab skrives her til ADD børn).

Læs om mig i forhold til specialeviden vedr. ADHD/ADD og om at jeg tilbyder faglig viden til fagpersonale, familier, pårørende og den enkelte.

 

Hovedtræk ved ADD børn inkluderer:

 1. Opmærksomhedsvanskeligheder: ADD børn har ofte vanskeligt ved at fastholde opmærksomheden på en given opgave eller aktivitet. De kan virke uopmærksomme, distraherede og har svært ved at fuldføre ting, de er begyndt på.
 2. Impulsivitet: ADD børn kan handle impulsivt uden at tænke over konsekvenserne først. De kan have svært ved at vente på deres tur, afbryde andre i samtaler eller agere uden at tænke på konsekvenserne.
 3. ADD børn er uden hyperaktivitet er hovedsymptomerne primært opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.
 4. Organisationsvanskeligheder: ADD børn kan have problemer med at organisere sig selv og deres opgaver. De kan have en rodet arbejdsstil og kæmpe med at planlægge og strukturere deres tid.
 5. Tidsmæssige udfordringer: ADD børn har ofte problemer med tidsforståelse og kan komme for sent til aftaler eller have svært ved at estimere, hvor lang tid en opgave vil tage.
 6. Skolevanskeligheder: ADD børn kan have svært ved at følge med i skolen, opretholde opmærksomhed under undervisning, fuldføre opgaver og organisere deres skolearbejde.
 7. Sociale udfordringer: ADD børn kan have problemer med at indgå i sociale interaktioner og kan være tilbøjelige til at bryde sociale normer på grund af impulsiv adfærd.

ADD børn

Det er vigtigt at forstå, at ADD børn ikke nødvendigvis har nedsat intelligens eller manglende evner. De har simpelthen særlige udfordringer med at regulere deres opmærksomhed og adfærd, hvilket kan påvirke deres daglige funktion og trivsel.

Mens diagnosen ADD børn kan præsentere udfordringer, kan barnet også have mange styrker, såsom kreativitet, nysgerrighed og en unik måde at tænke på. Med den rette støtte, forståelse og tilpasninger kan ADD børn opnå succes i deres liv.

Speciale viden om ADD
Få støtte i Aarhus, til dit barns mestring
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

             Børn med ADD                  Terapien, der fremmer trivsel

add-personlighedsforstyrret-funktionstab

Specialiseret viden om ADD

Som psykoterapeut med pædagogisk psykologisk viden inden for ADD, tilbyder jeg omfattende og kvalificeret indsigt i, hvad det indebærer at have ADD, og hvordan du bedst muligt kan støtte dit barn. Jeg giver dig en dybere forståelse af denne udviklingsforstyrrelse og inspirerer dig til at anvende enkle værktøjer og handlemuligheder, som du kan videregive til dit barn.

Dette vil hjælpe dit barn med at blive mere stabiliseret og mestre hverdagen på trods af et nedsat funktionsniveau. Min tilgang bygger på solid faglig viden, der vil give dig de nødvendige redskaber til at skabe en positiv og støttende miljø for dit barn, så det kan trives bedst muligt

Få viden om adhd /add, så du kan understøtte dit barns trivsels sfære, og få støtte til at mestre de særlige udfordringer. Ikke alle fagpersoner fx psykologer er specialiseret indenfor dette.

Har dit barn symptomer på ADD så få det testet, så I sikre at få en forbedret livs sfære. Jeg laver ikke test – diagnoser, det gør psykiater og de udsteder også recepter på medicin. Jeg giver dig viden om ADD, og om hvordan du kan forebygge at få det dårligt, så du bedre kan forstå dit barn og forebygge dit barns trivsels sfære. Så dit barn ikke får depression, angst eller udbrænde.

 

Forebyg miljøet og skån dit barns nervesystem

Dit barns nervesystem påvirkes mange gange dagligt af sansninger, oplevelser og tanker, som enten skaber forstyrrelser eller ro. Nogle børns nervesystem, især hvis barnet har nedsat funktionsevne ADD. Da man er i en udsat / sårbar positionering og er særlig let påvirkelige/sensitive, hvor andres er det mere robuste. 

Hvad er ADD?

Funktionsnedsættelsen skyldes ligesom ADHD en biologisk forstyrrelse i de dele af hjernen, der styrer vores impulser og sørger for, at vi kan planlægge, overskue og gennemføre aktiviteter.

 

 • ADD er funktionsforstyrrelser i visse dele af hjernen
 • ADD forekommer i alle sværhedsgrader og med en glidende overgang til det normale.
 • ADD optræder i betydende grad hos 3-6 procent af alle børn. ADD – med et lille flertal af piger og kvinder.

Terapi: Lær at mestre ADD og trives

add-opmærksomhedsforstyrret-barn

Speciale viden om ADD

Få den rette hjælp til at understøtte børn og unge med ADHD/ADD.

At have en diagnose kan give udfordringer på mange måde, både i forhold til dig selv eller andre. Mange unge går også rundt med en masse svære tanker og følelser om det at være ung med en diagnose.

Få specialviden der vedrører  ADD. Det vil sige, at jeg kan vejlede jer i, hvad vil det sige at have de diagnoser. Og om hvordan I kan understøtte, skærme og stabilisere jeres barn, der har de særlige udfordringer der vedrører funktionsniveauet  ADD.

Jeg er med afsæt i mange års professionel erfaring i arbejdet med børn, unge, og familier herunder en solid erfaring i at tale med børn, unge og familier. Problematikker kan være konkrete ting eller andet mere udefinerbare eller sågar dagligdagsproblematikker.

Jeg er god til at møde barnet – den unge i øjenhøjde og skaber tryghed og hjælper med at bringe de svære emner på banen. Samtalen kan foregå hos jer eller i min praksis i Aarhus city, alt efter hvor dit barn er tryg.

Forskellige former for ADD

 • Den hyperaktive form, hvor børnene ofte er meget urolige og aktive
 • Den stille form, hvor børnene er rolige, men har store opmærksomhedsproblemer (ADD).
 • Den kombinerede form, hvor barnet både er hyperaktivt og har opmærksomhedsproblemer

ADD børn symptomer

ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADD står således for Attention Deficit Disorder, dvs. forstyrrelse af opmærksomheden, hvor det hyperaktive er udeladt. ADD børn symptomer bruges således, når der overvejende eller udelukkende er tale om forstyrrelse af opmærksomheden.

ADD børn symptomer har primært vanskeligheder med at være opmærksomme og koncentrere sig og dermed også  ADD-behandling er at få vejledning i, hvordan du kan understøtte dit barn.

 • En øget uopmærksomhed, lav koncentrationsevne og hyppige skift af fokus. Let ved at blive distraheret af tanker, følelser og ydre stimuli
 • Vanskeligt ved at skabe overblik. Udfordringer ved at planlægge, koordinere og gennemføre aktiviteter.
 • Svært ved at motivere sig selv og udvise initiativ. Svært ved at omstille sig til forandringer. Vanskeligheder med at opretholde et passende tempo og energiniveau i dagligdagen.
 • Tendens til at være mentalt fraværende eller distræt ved både opgaver og kontakten til andre mennesker
 • Udfordringer ved at tilegne sig ny læring
 • Tilbøjelig til at forlægge ting som nøgler, dankort og andre betydelige ting for hverdagen
 • Fået et knæk på deres selvværd, og har brug for støtte til at få helet det. 
 • ADD børn symptomer kan også være at et barn har svært ved at sætte en struktur. Og har et stort behov for at få støtte hertil. 

Add børn symptomer kan være at folk omkring dem har måske fejltolket dem og set add børn som stille, generte, dovne, mindre begavede eller indadvendte. De har svært ved at tage initiativ og falder ofte i tankemylder og dagdrømmerier ADD børn symptomer er mere stille og rolige børn end de børn med ADHD der udviser hyperaktivitet/impulsivitet.

ADD børn symptomer vises som at de børn skaber ikke så mange konflikter, derfor er det sværere for andre at få øje på deres vanskeligheder. Derfor får mange ikke stillet diagnosen ADD i tide, og for nogle når de først er blevet store. Mange med en u-opdaget ADD diagnose er ofte med en negativ selvfølelse af at være uduelige og med et ofte lavt selvværd.

            Fleksible tider til gode priser             Få en tid i Århus eller online 
– med fleksible tider og priser

Trivsel

Børns trivsel med ADD har ofte udfordringer med opmærksomhed og kan have en tendens til at være mere fordybede i deres egne tanker eller oplevelser, hvilket kan føre til “tankemylder”.

Tankemylder er en tilstand, hvor tankerne kører i en konstant strøm, og barnet kan have svært ved at kontrollere eller begrænse denne strøm af tanker. Det kan resultere i en trivsel, at barnet virker fraværende, uopmærksomt eller dagdrømmende. Dette kan føre til problemer med at fastholde opmærksomheden på en given opgave eller interagere socialt.

Derfor er det vigtigt at præcisere, at selvom impulsivitet ikke er en primær udfordring for børn med ADD, kan tankemylder og problemer med at fastholde opmærksomheden stadig påvirke deres daglige funktion og trivsel.

Få specialviden om add.
Så dit barn/I kan mestre de udfordringer

add-overbelastet-nedsmeltet-nervesystem-restituere

Trivsel 

For at støtte børns trivsel med ADD, der oplever tankemylder og opmærksomhedsudfordringer, kan det være nyttigt at implementere nogle af følgende strategier:

 1. Struktur og rutiner: En sund trivsel er at opbygge en fast daglig rutine og struktur, så barnet ved, hvad der forventes af det, og hvad det skal fokusere på i forskellige situationer.
 2. Visuel støtte:  Forbedre trivsel sker ved at brugr visuelle hjælpemidler som tidsplaner, skemaer eller påmindelser for at hjælpe barnet med at organisere sine opgaver og holde sig på rette spor.
 3. Arbejdsområde: trivsel er også et roligt – afskærmet sted. Sørg for et roligt og ordentligt arbejdsområde uden for mange distraktioner for at hjælpe barnet med at koncentrere sig om opgaver.
 4. Opdel opgaver: skab forbedret trivsel ved at dele større opgaver op i mindre, mere håndterbare dele, så barnet ikke føler sig overvældet af opgavens omfang.
 5. Belønningssystem: optimere barnets trivsel: Implementer et belønningssystem for at anerkende barnets fokuserede adfærd og fuldførelse af opgaver.
 6. Fysisk aktivitet: Give trivsels muligheder for fysisk aktivitet og pauser mellem opgaver for at hjælpe med at frigive energi og forbedre opmærksomhed.
 7. Positiv forstærkning: Skab god trivsel ved at anerkende og forstærke barnets positive adfærd, når det viser gode koncentrations- og opmærksomhedsfærdigheder.
 8. Kommunikation: God trivsel er også at du som forældre er tålmodig og lyttende over for barnet og dets tanker og følelser, så det føler sig set og forstået.

Husk, at hvert barn med ADD er unikt, så det er vigtigt at tilpasse støtten og strategierne til barnets individuelle behov og præferencer. Professionel hjælp fra kandidat i pædagogisk psykologi og psykoterapeut, der er specialiseret i børn med opmærksomhedsudfordringer, er en værdifuld ressource for både barnet og dets forældre.

Forebyg dit barns trivsel. Barnet har svært ved at udelukke sanselige ting i miljøet. F.eks. lyde, bevægelser, farver, dufte og hvad der ellers kan være. De er også opmærksomhedsforstyrret og sanser derfor meget på én gang. Hvor andre bedre kan lukke det ude, og fokusere på en del og ikke det hele på én gang. Dette belaster barnets nervesystem, og derfor bliver de hurtige træt. Det tager også længere tid for barnet om at lade op. Få specialeviden til at understøtte dit barns trivsel og velvære. Læs mere om børn med ADHD her.

Få en tid indenfor 24 timer
– med fleksible tider og priser

Hjælp til forældre med ADD børn

Gennem et terapeutisk samtaleforløb får forældre med børn med add hjælp, viden og indsigter om, hvad det vil sige, at understøtte deres børn med ADD-symptomer.

 • Hvilke udfordringer barnet har.
 • Hjælp til hvordan du kan understøtte barnet i at håndtere dette.

Børn kan på sigt opleve nederlag og udvikle depression, hvis de ikke får den rette hjælp, til at arbejde med og håndtere deres ADD

Hjælp til forældre med ADD børn give i form af råd og vejledning i, hvordan du med de særlige strategier bedre kan understøtte børn med ADD-symptomer. På den måde vil du og dit barn bedre kunne mestre tilværelsen og få passet på. Du lærer også om, hvordan barnet kan finde muligheder, ressourcer, selvværd, livskvalitet og livsglæde.

Hvordan skærmer du dit barn?

Hvis barnet mødes med krav / massive sansninger, der er for store i forhold til dets funktionsniveau / udviklingszone, så reagere barnet med forvirring, aggressivitet, uro eller tilbagetrækning. Dette kan udvikle sig til stress, angst og nedsmeltning. Så få råd og vejledning til at understøtte dit barn.

Udfordringerne kan være:

 • Selvstændig organisering
 • Vedholdenhed
 • Planlægning
 • Valg
 • Overblik

 

Psykoterapeutisk specialviden ADD

Børn med diagnosen ADD (Attention Deficit Disorder) oplever ofte udfordringer med opmærksomhed og koncentration. De har en tendens til at være mere indadvendte og bundet op i deres egne tanker og oplevelser, hvilket kan resultere i “tankemylder”. Dette betyder, at deres sind kan være fyldt med en konstant strøm af tanker, hvilket gør det vanskeligt for dem at fastholde fokus på en given opgave eller interagere socialt med andre.

I terapeutisk arbejde med børn med ADD er det vigtigt at forstå og anerkende deres oplevelse af tankemylder og opmærksomhedsudfordringer. Psykologen kan hjælpe barnet med at identificere mønstre i deres tanker og lære dem teknikker til at styre tankemylderet og opnå bedre fokusering.

Jeg anvender forskellige terapeutiske tilgange og metoder til at støtte barnet:

 1. Kognitiv adfærdsterapi (KAT): Hjælper barnet med at identificere negative tankemønstre og erstatte dem med mere konstruktive og positive tanker. Dette kan hjælpe med at reducere tankemylder og øge fokus.
 2. Mindfulness og opmærksomhedstræning: Lærer barnet teknikker til at blive mere bevidst om deres tanker og følelser i øjeblikket. Dette kan hjælpe med at skabe en øget opmærksomhed og nærvær i deres daglige aktiviteter.
 3. Strategier for organisering og planlægning: Arbejder med barnet for at udvikle metoder til at organisere deres opgaver og planlægge deres tid, så de kan håndtere opgaver mere effektivt og reducere stressniveauet.
 4. Selvværd og selvtillid: Støtter barnet i at udvikle en positiv selvopfattelse og tro på deres evner, selvom de oplever udfordringer med opmærksomhed. Dette kan øge deres selvværd og motivation for at tackle udfordringer.
 5. Sociale færdigheder: Træner barnet i at forbedre deres sociale færdigheder og interaktion med andre. Dette kan hjælpe med at skabe bedre relationer og styrke deres følelse af tilhørsforhold.

Psykoterapeutisk specialviden ADD

Vigtigheden af en positiv og støttende relation mellem terapeut, barnet og forældrene kan ikke undervurderes. Forældrene spiller en væsentlig rolle i støtten til deres barn med ADD i deres daglige liv. Psykologen kan også arbejde tæt sammen med forældrene og give dem råd om, hvordan de bedst kan støtte deres barns trivsel og læring derhjemme.

Det er vigtigt at huske, at diagnosen ADD ikke definerer barnet som helhed, men snarere identificerer en specifik udfordring, som de står over for. Gennem terapeutisk støtte og forståelse kan børn med ADD lære at navigere i deres udfordringer, udvikle deres styrker og trives både i skolen og deres personlige liv.

ADD behandling

Gennem en add behandling får barnet en selvforståelse til bedre at kunne forstå sig selv, og være i stand til at håndtere de udfordringer der er med ADD. Få en afklarende samtale gennem en add behandling om præcis dine særlige udfordringer.

Alle mennesker er forskellige, det gælder også børn og unge med ADD. Gennem en add behandling lærer barnet / forældre om hvordan du/I kan få kontrol over barnets liv og mestre de særlige udfordringer, som kan være følgende:

 • stille (adhd- impulsiv)
 • Opmærksomhedsforstyrret
 • Svært ved at strukturer
 • Udfordret i at overføre erfaringer og konsekvensberegne
 • Oversanser og nedsmelter let

Pårørende

Læs om at være pårørende til en med en udviklingsforstyrrelse. Da det også som forældre kan være svært at stå igennem. Ofte bebrejder man sig selv med skyld /skamfølelser eller med dårlig samvittighed som forældre, inden man finder ud af hvad det egentligt er i spil.

Har du som voksen selv symptomer på adhd, så læs mere her.

At være barn med ADD-diagnose

Få viden til at forstå dit barn bedre og få hjælp til at støtte dit barn i de særlige udfordringer barnet må mestre med en add-diagnose.

Gennem et samtaleforløb får du/I viden og indsigter om, hvad det vil sige at have vilkår med ADD-diagnose og om hvilke udfordringer dit barn har og kan få hjælp til at håndtere.

Hvordan du/I kan understøtte dit barn med en add-diagnose, så det lærer at mestre dette og kommer til at trives. Hvordan du / I kan finde muligheder, ressourcer, livskvalitet og livsglæde.

Udredning børn ADD

Ofte får børn eller voksne først en test for add,- og en diagnose hos en psykiater, eller gennem børnepsykiatriens afdeling. Jeg uddreder ikke børn eller voksne.

Dette sker desværre ofte først når barnet kommer i skole eller senere. Derfor bliver barnet  inden da voldsomt overbelastet af deres opmærksomhedsforstyrrelse. De får måske heller ikke den fornødne hjælp fordi de er de stille og svære at få fokus på. Men inden barnet får den rigtig hjælp, kan det have lidt megen nederlag og lidt overlast og knæk på sit selvværd.

Få speciale viden & vejledning i,
hvordan du kan understøtte
dit barn til at mestre udfordringerne

Psykoterapi

Formålet med terapi er at hjælpe børn og unge til at få et andet billede af sig selv end de negative selvopfattelser, de i forvejen ofte har.

I psykoterapi vil vi undersøge problemernes indflydelse på barnet eller den unges liv, og hvordan barnet og den unge kan udvikle strategier til at mindske problemernes indflydelse på deres liv.

Samtaler med børn med ADD kan både være individuelle samtaler eller samtaler, hvor der f.eks. deltager en forælder, en anden voksen.

ADD og angst

Oftest får vi først øje på de børn med ADD, når de begynder at udvise diffuse symptomer på angst, stress eller depression. Hvor skaden først er sket, fremfor at de tidligere bliver udredt og er i et forebyggende miljø, der tager højde for de særlige udfordringer som barnet har.

Børn med et funktionstab med f.eks. ADD eller kombineret med ADHD, oversanser og bliver hermed hurtigere end almindeligvis overbelastet i deres nervesystem og er dermed sensitiv med ADD og angst.

 

Få en tid indenfor 24 timer
–  fleksible tider og priser

Tilbyder en solid erfaring om
diagnoserne ADD funktionsniveau

add-opmærksomhedsforstyrret

Psykoeducation

Børn med ADD vil gennem en psykoedukation – samtale forstå sig bedre med de udfordringer de i særlig grad må mestre? Barnet er ikke bare sin diagnose. Barnet har bare nogle særlige udfordringer som der skal tages højde for i miljøet i barnets dagligdag. barnet har også mange gode og fantastiske egenskaber og potentialer som er vigtigt at holde for øje.

Specialiseret viden og hjælp

Som psykoterapeut med pædagogisk psykologisk viden inden for ADD, tilbyder jeg omfattende og kvalificeret indsigt i, hvad det indebærer at have ADD, og hvordan du bedst muligt kan støtte dit barn.

Jeg giver dig en dybere forståelse af denne udviklingsforstyrrelse og inspirerer dig til at anvende enkle værktøjer og handlemuligheder, som du kan videregive til dit barn. Dette vil hjælpe dit barn med at blive mere stabiliseret og mestre hverdagen på trods af et nedsat funktionsniveau. Min tilgang bygger på solid faglig viden, der vil give dig de nødvendige redskaber til at skabe en positiv og støttende miljø for dit barn, så det kan trives bedst muligt.

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale