boern-unge-aarhus

Børn og unge mistrives – Få terapeutiske samtaler i Århus

BØRN & UNGE

Tal med børn og unge, hvis I er i en situation, hvor I oplever fysisk eller psykisk sygdom, misbrug, selvmord, skilsmisse, traumer eller andre svære livsomstændigheder. Det er vigtigt, at I taler med jeres barn om det. Barnet (små børn) fornemmer og ved, at der er noget galt. At have barnets sind på sinde er at spørge ind til barnets psykiske trivsel.

At have meningsfulde og gensidigt inspirerende samtaler med børn. – Jesper Juul, familieterapeut og forfatter.

Vi har alle været et barn, hvor familien var den eneste rigtige familie – og barnet former sig efter den stemning, normer og erfaringer, der hersker i familien. Barnet vil være loyal mod sine forældre – også hvis forældrene er for ramte til at varetage barnets tarv. Barnet påtager sig ofte ansvaret for at ‘redde’ forældrene ved at tage for meget ansvar.

Børn fornemmer og sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små at forstå sig selv og skabe sammenhæng. At ‘skåne’ børn med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur. Det er at gøre dem en bjørnetjeneste, for børn sanser også det, som vi gerne vil skåne dem for.

Når vi selv har det svært indeni grundet sorg, en psykisk lidelse, en kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre belastende livsomstændigheder, fornemmer børn, at vi har det skidt. Tavshed er roden til fri ængstelig fantasi.

Børn er loyale, og de vil tage over og forsøge at ‘redde’ forældrene. Børn kommet let til at opleve, at det er deres skyld og ansvar og oplever sig derfor let forkert. Vi voksne kan også føle os usikre. Flere generationers fortielser har medført, at vi mangler et sprog og mod til at tale med hinanden – herunder også børnene – om de svære følsomme emner.

Børn længes efter, at de voksne bryder tavsheden og snakker ærligt og åbent om den virkelighed, som vi er fælles om

Børn og unge

Tal med børn og unge. Inviter børn og unge til en tryg samtale om fysiske eller psykiske udfordringer, misbrug, selvmord, skilsmisse, traumer eller andre svære livsomstændigheder. Som psykoterapeut er jeg her for at skabe et rum, hvor børn og unge kan føle sig forstået og støttet gennem deres følelsesmæssige rejse.

Jeg forstår vigtigheden af at være nærværende og empatisk over for børns mentale trivsel. Børn og selv små børn har en evne til at fornemme, når noget er galt, og det er afgørende at anerkende deres følelser og bekymringer. Gennem meningsfulde og inspirerende samtaler skaber jeg et trygt miljø, hvor børn kan udtrykke sig frit og forstå sig selv bedre.

En familie er en væsentlig del af børns liv, og børn er ofte loyale over for deres forældre, selv når forældrene selv er udfordrede af deres egne problemer. Jeg understøtter og hjælper børn med at forstå, at de ikke er ansvarlige for at “redde” deres forældre og frigøre dem fra at bære unødig byrde.

Børn og unge

Børn er følsomme væsener, der sanser og fornemmer alt omkring dem. At skåne børn med tavshed kan faktisk være en barriere for deres følelsesmæssige udvikling og kan give plads til frygt og fantasier. Derfor er det afgørende at tale med børn åbent og ærligt om de svære emner, så de kan forstå og bearbejde deres følelser på en sund måde.

Når forældre eller voksne har det svært, har jeg erfaring med at hjælpe børnene med at forstå og håndtere deres egne følelser i denne situation. Jeg hjælper dem med at opbygge sunde strategier til at tackle usikkerhed og følelser af ansvar, så de ikke føler sig forkerte eller skyldige.

Jeg støtter i at bryde de generationers tavshed og fortielser, der har forhindret familien i at tale åbent om vores følelser. Jeg vil understøtte børn og unges sprog og mod til at udtrykke sig frit og få den støtte, de har brug for gennem vanskelige tider.

Som psykoterapeut vil jeg skabe en bro af tillid, hvor børn og unge kan finde støtte, forståelse og vejledning på deres vej til mentalt velbefindende.

Få støtte til at sætte ord på smerten

Fra børnene er små, udvikler de strategier for mestring og for overlevelse i det meningsløse. Børns mestringsstrategier/mistrivsel bliver desværre ofte mistolket som noget, der er galt med barnet. Børnene bliver slet ikke set, fordi de kan skjule smerten – ligesom deres forældre gør det. Tavshed gør børn usikre og skaber grobund for følelser af skam og forkerthed.

Hvad børn og unge ikke ved, har de ondt af

tal-med-dit-barn-den-unge-mentalisering-psykologipsykiatri-aarhus

Børn og unge som “whistleblowere”

Som psykoterapeutisk ekspertise inden for børnepsykologi forstår jeg dybden af børns oplevelser og følelsesmæssige reaktioner i forhold til omsorgssvigt og mobning. Børn og unge fungerer ofte som “whistleblowere” i deres eget liv, idet de giver vigtige signaler om, hvordan de påvirkes af deres omgivelser.

Børn og unge har en unik evne til at kommunikere deres følelser og oplevelser, ofte gennem adfærd, nonverbale signaler eller endda direkte verbale udtryk.  Jeg skaber et trygt rum, hvor børn føler sig trygge ved at dele deres oplevelser, og afkoder børnenes signaler skaber en samtale ud fra barnets niveau.

Når børn oplever omsorgssvigt eller mobning, kan det have en dyb indvirkning på deres mentale trivsel og udvikling. Jeg har specialiseret mig i at arbejde med børn, der står over for disse udfordringer, og jeg tilbyder terapeutiske tilgange, der er skræddersyet til hver enkelt barns unikke behov.

Børn og unge som whistleblower

Jeg hjælper børn med at finde deres stemme og udtrykke deres følelser, så de ikke føler sig alene eller forsømt. Jeg støtter dem i at udvikle sunde coping-mekanismer og ressourcer til at håndtere deres oplevelser på en konstruktiv måde.

Mobning som social mekanisme. Vi skal forstå, hvorfor barnet reagerer som det gør i bestemte situationer. Børn der bliver mobbet hjemme eller i skolen er offer for et dårligt miljø. Læs mere om mobning her  Med inspiration af Dorte Marie Søndergaard in- og eksklusionsangst og mobbemønstre. “Mennesket som eksistentielt afhængig af social indlejring.”

Jeg ser børn som ressourcestærke, der har potentiale til at trives, selv når de står over for vanskelige omstændigheder. Mit mål som terapeut er at hjælpe dem med at genoprette deres selvtillid og følelse af tryghed, så de kan genvinde kontrol over deres eget liv.

Ved at tilbyde professionel støtte og terapi, til at skabe en positiv forandring i børns liv og hjælpe dem med at opbygge stærke fundamentale ressourcer til deres fremtidige mentale trivsel. Jeg er her for at lytte, forstå og vejlede børn gennem deres rejse mod helbredelse og selvopdagelse.

Få terapeutisk støtte til at udtrykke, til at tage de svære, men vigtige samtaler med dine børn, så de også kan få sat ord på det, som er svært

BRYD TAVSHEDEN
Vi kender alle til “elefanten i rummet”!

tavshed - dårlig stemninger - en elefant i rummet

    Det børn ikke ved, har de ondt af – og overlades til fri fantasi! 

Har I mønstre i familien, hvor I har svært ved at tale om de svære ting?

Er der en elefant i rummet, så der ikke bliver talt om det nødvendige, og undgår I at tale om, hvordan I har det hver især? Fortielser er ikke godt for børn, der søger at forstå sig selv og finde sammenhæng i tilværelsen.

Vi kan ikke redde verden i et hug/mundfuld. Derfor skal man tage små skridt/mundfulde for at få løst de svære ting, der kan være i familien. At undlade dette er at gøre alt meget værre.

“En elefant i rummet”. Dette udtryk bruges ofte i sociale sammenhænge, familiedynamikker eller professionelle miljøer, hvor der opstår en form for ubehag eller spændinger, men ingen ønsker at tage emnet op. Det kan være af frygt for konflikt, følelser af skam eller tabu, eller fordi det er et følsomt emne, der er svært at håndtere.

Når man siger “der er en elefant i rummet,” antyder det, at det er nødvendigt at adressere problemet eller emnet for at skabe ærlig kommunikation og løse eventuelle uoverensstemmelser eller følelsesmæssige belastninger. Ignorere elefanten og undlade at tale om det kan forværre situationen og føre til en mere anspændt atmosfære.

Børn længes efter, at voksne bryder
tavsheden og taler ærligt og åbent om den
virkelighed, vi er fælles om.
Samtalen om det som gør ondt

Jeg støtter og hjælper med at bryde børns tavshed, især når der er en elefant i rummet – de uudtalte og følelsesmæssigt belastende emner. Børn kan ofte føle sig overvældede af følelser eller bekymringer, men mangel på kommunikation og forståelse kan føre til, at de holder det hele inde.

Som terapeut tilskynder jeg børn til at åbne op og dele deres tanker og følelser uden frygt for dom eller kritik. Jeg skaber et trygt og tillidsfuldt rum, hvor de kan udtrykke sig frit og uden begrænsninger. Ved at bryde tavsheden hjælper jeg børn med at bearbejde deres følelser og finde konstruktive måder at håndtere dem på.

“Elefant i rummet” er et symbol på de ubehagelige eller vanskelige emner, der ikke bliver adresseret eller talt om i familier eller sociale miljøer. Jeg er tryghedsskabende til at opmuntre børn til at tale om disse emner, så de ikke længere føler sig fanget eller isoleret af deres følelser.

Ved at få brudt tavsheden og adressere den “elefant i rummet” kan børn opnå større selvtillid og selvværd. De vil føle sig hørt, forstået og støttet, hvilket kan bidrage til en positiv forandring i deres mentale velvære og trivsel.

Gennem terapi og støttende samtaler hjælper jeg børn med at håndtere de følelser, der er blevet undertrykt og lært at forstå sig selv og deres reaktioner bedre. Dette åbner også vejen for mere åben kommunikation med deres familie og venner, hvilket kan styrke relationer og forbedre det samlede følelsesmæssige klima.

Bryd tavsheden, adresser den “elefant i rummet,” og skab et rum for åben og ærlig kommunikation. Det er vejen til at hjælpe børn med at trives og udvikle sig til mentalt sunde individer, der kan håndtere livets udfordringer med større modstandskraft og selvindsigt.

Få støtte og hjælp til at tale med dit barn og få sat ord på det, som er svært

Angst hos børn

Angst hos børn er en almindelig og naturlig reaktion på angst hos børn forskellige situationer og angst hos børn udfordringer, som de står over for i deres liv. Børn kan opleve angst hos børn angst i forskellige former og angst hos børn intensiteter, og det er vigtigt angst hos børn at forstå, hvordan angst hos børn angst hos børn kan påvirke dem.

Nogle børn kan udvise fysiske symptomer som mavepine, angst hos børn hovedpine eller træthed, når de oplever angst hos børn angst hos børn. Andre kan have adfærdsmæssige tegn som trækker sig tilbage, bliver overvældet, angst hos børn bliver urolige eller bliver mere klynkende end normalt. Nogle børn kan også udtrykke deres angst hos børn angst verbalt ved at sige, at de er bange, nervøse eller bekymrede.

Børns angst hos børn angst kan være relateret til forskellige udfordringer, såsom adskillelse fra forældre, nye sociale situationer, skolepræstationer, præstationsangst eller frygt for specifikke ting som mørke eller dyr. Det er vigtigt at forstå, at angst hos børn angst hos børn kan variere meget, og at nogle børn kan have mere generelle angst hos børn angstlignende følelser, der påvirker deres daglige liv.

Som psykoterapeut er mit mål at hjælpe børn med at forstå deres angst hos børn angst og lære effektive måder at håndtere den på. Terapi kan være en tryg og støttende ramme, hvor barnet kan udforske deres angst hos børn følelser, tanker og bekymringer omkring angst hos børn. Gennem terapeutiske samtaler og kreative teknikker kan vi arbejde på at identificere årsagerne til deres angst hos børn angst og finde måder at håndtere og reducere den på.

Angst hos børn

Jeg lærer børn teknikker til afslapning, mindfulness og positive tænkningsmønstre, der kan hjælpe med at reducere angstens indvirkning på deres liv. Jeg arbejder også tæt sammen med forældre for at støtte dem i at hjælpe deres barn med at håndtere angst hos børn i deres daglige liv.

Ved at tackle angst hos børn på en konstruktiv måde kan barnet opnå større selvtillid, selvværd og trivsel. Min tilgang som psykoterapeut er at skabe et omsorgsfuldt og empatisk miljø, hvor barnet føler sig trygt nok til at åbne op og arbejde mod en bedre forståelse af deres angst hos børn og sig selv som individ. Ved at give dem redskaber til at håndtere deres angst hos børn angst kan de opbygge modstandsdygtighed og styrke deres mentale velvære.

Jeg er her for at støtte børnene i deres rejse mod helbredelse og selvfornyelse, så de kan trives og møde livets udfordringer med større ro og tryghed. Angst hos børn er vigtigt at anerkende og håndteres med omsorg og forståelse, så de kan vokse op til at være stærke og mentalt sunde børn og unge.

Få terapeutisk hjælp til børn og unge med at opnå bedre trivsel, udvikle sig positivt og have et mere tilfredsstillende liv. Det er vigtigt at huske, at der er hjælp og støtte til rådighed, og at det er muligt at overvinde angst med den rette terapi og opbakning.

Få støtte og hjælp til at tale med dit barn og få sat ord på det, som er svært

Børn-unge-mistrivsel

Børn og unge får angst

Når børn og unge får angst, kan det have en betydelig indvirkning på deres liv og trivsel. Angst er en naturlig reaktion, som alle mennesker kan opleve i visse situationer, men når det bliver overvældende og begynder at påvirke dagligdagen, kan det udvikle sig til et problem.

Angst hos børn og unge kan manifestere sig på forskellige måder og kan være forbundet med forskellige udløsere. Nogle børn kan opleve generaliseret angst, hvor de bekymrer sig konstant om forskellige ting uden en klar årsag. Andre kan opleve social angst, hvor de føler sig utrygge og usikre i sociale situationer. Der er også børn, der oplever præstationsangst, hvor de føler sig ekstremt nervøse og usikre i forbindelse med skole, sport eller andre aktiviteter.

Årsagerne til angst hos børn og unge kan være komplekse og varierende. Nogle børn kan have en genetisk disposition for angst, mens andre kan udvikle det som reaktion på stress, traumatiske oplevelser eller belastende livsbegivenheder. Familien og opvækstmiljøet kan også spille en rolle i udviklingen af angst.

Børn og unge får angst

Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene på angst hos børn og unge, da de ikke altid er i stand til at udtrykke deres følelser direkte. Nogle almindelige tegn på angst kan være tilbageholdenhed, tristhed, irritabilitet, søvnproblemer, koncentrationsbesvær og fysiske symptomer som mavesmerter eller hovedpine.

Når børn og unge oplever angst, kan det have konsekvenser for deres sociale, akademiske og personlige liv. Det kan føre til tilbagetrækning, isolering fra venner og familie, fald i skolepræstationer og lavt selvværd. Det er derfor vigtigt at gribe ind tidligt og søge hjælp, hvis man har en fornemmelse, at et barn eller en ung lider af angst.

Som psykoterapeut er mit mål at hjælpe børn og unge med at forstå deres angst, identificere udløsere og udvikle strategier til at håndtere det på en sund måde.

Terapi kan give børn og unge redskaber til at tackle deres angst, styrke deres selvværd og opbygge mental modstandsdygtighed. Gennem terapeutiske samtaler skaber vi et trygt rum, hvor børn og unge kan udtrykke deres følelser og arbejde hen imod en bedre forståelse af sig selv og deres behov.

 

Få støtte og hjælp til at tale med dit barn og få sat ord på det, som er svært

Børn-unge-angst-svære-samtale

Terapeutisk støtte til at tale med dit barn

Børns trivsel afspejler deres liv. Hvis børn mistrives, er deres egen følelse ofte: “Der er noget galt med mig.”

De voksne, der oplever barnet, har desværre ofte en tendens til at søge i samme retning: “Hvad er der mon galt med barnet?” For det meste er det muligt at finde sammenhæng mellem barnets mistrivsel og de omstændigheder, barnets liv udfolder sig eller har udfoldet sig under.

Som forberedelse til samtaler med børn, der har problemer, vil jeg gerne tale med de nære voksne, der er omkring barnet, forud for mødet med barnet selv. Da har jeg mulighed for at få et indtryk af, hvordan I voksne oplever barnet, og I har mulighed for at vurdere, om jeg er den rette til at hjælpe jeres barn.

Er der omstændigheder i jeres liv, som I ikke har ønsket at involvere barnet i, har I også mulighed for at fortælle om det. Herefter vil jeg oftest foreslå, at hele familien kommer til en samtale, som jeg vil bidrage til at gøre meningsfuld for hele familien. Hvis barnet selv ønsker at tale alene med mig, vil jeg bestemt imødekomme dette ønske.

Tal med børn og unge

Tal om det… med hele familien
Det, som i de fleste tilfælde er allerbedst for barnet, er, hvis du kan hjælpe forældrene selv, med at få snakket med deres barn/børn. Det er båndet mellem de voksne og barnet, som er det allervigtigste at styrke.

Jeg kan styrke dig som forælder til at få talt med dit/dine barn/børn om det, som er svært at få sat ord på og få talt om. Altså om hvordan du taler med dit barn, således at dit barn oplever sig mødt og forstået og får sat ord på – også på de svære ting. På den måde støttes barnet af dig til at have det eller få det godt. Det kan være om konkrete ting eller om mere udefinerbare ting eller dagligdagsproblematikker.

Få en forældresamtale i Aarhus til en god pris og få ideer til, hvordan det kan arrangeres. Kontakt mig eller bestil tid > Tlf. 28947100

 

Forstå dit barns reaktion

Barnets tavshed må ikke tolkes som en afvisning af ønsket om at blive set! Børnene er ikke problemet, men viser at deres vilkår er problemet. Vi skal være nysgerrige – vise vores interesse til at forstå, hvorfor barnet reagerer som det gør i bestemte situationer.

Barnet mødes med et bestemt sæt af forventninger, og fastholdes barnet i en uhensigtsmæssig måde at reagere på, kan de ‘besværlige’ opfattes som whistleblowers.

Det skal ses som et udtryk for en individualisering af psykiske vanskeligheder. Børn skal ikke isoleres med deres vanskeligheder, men hjælpes fri af dem og understøttes til en god og sund udvikling.

Derfor fortolk ikke dit barns handlinger udelukkende fra dets adfærd, men gå bagom og se dets intentioner.

Tal med børn og unge – gratis telefonisk forsamtale Tlf. 28947100
Forældresamtale i Aarhus til en god pris. Kontakt – bestil tid >

Trivsel i skolen

Trivsel i skolen er afgørende for elevernes generelle velbefindende, akademiske præstationer og personlige udvikling. Når elever trives i skolen, skaber det en positiv atmosfære, hvor de føler sig motiverede, engagerede og glade for at lære.

Som terapeut er jeg opmærksom på betydningen af trivsel i skolen og arbejder for at fremme et støttende og inkluderende skolemiljø. Jeg tilbyder forskellige tilgange og strategier, der kan hjælpe elever med at håndtere udfordringer og opbygge deres mentale robusthed.

En vigtig del af trivsel i skolen er at styrke elevernes selvværd og selvtillid. Gennem terapeutiske samtaler og individuelt tilpassede metoder hjælper jeg elever med at udvikle en positiv selvopfattelse og tro på deres evner. Dette kan have en positiv indvirkning på deres præstationer og motivation for læring.

Jeg arbejder også med eleverne på at udvikle deres sociale færdigheder og relationelle kompetencer. Gode sociale relationer er vigtige for trivsel i skolen, da de bidrager til en følelse af tilhørsforhold, fællesskab og støtte. Jeg tilbyder støtte og vejledning til at tackle udfordringer i relation til kammerater og skolemiljøet.

Trivsel i skolen

For nogle elever kan skolen være en kilde til stress og angst. Jeg hjælper elever med at håndtere præstationsangst, eksamensnervøsitet og andre stressfaktorer, der kan påvirke deres trivsel i skolen. Gennem terapi lærer de at anvende strategier til at reducere stress og forbedre deres evne til at håndtere udfordringer.

Trivsel i skolen handler også om at opbygge en positiv læringskultur, hvor fejl og udfordringer ses som en naturlig del af læring. Jeg støtter elever i at udvikle en vækstorienteret tankegang, hvor de ser muligheder for udvikling og forbedring.

Gennem terapi og støttende samtaler hjælper jeg elever med at opnå en dybere forståelse af sig selv, deres styrker og behov. Dette giver dem mulighed for at trives og blomstre i skolen, uanset hvilke udfordringer de står over for. Trivsel i skolen er en vigtig faktor for elevernes samlede velvære og fremtidige succes. Jeg er her for at støtte dem på deres rejse mod en positiv skoleoplevelse og personlig udvikling.

Få støtte og hjælp til at tale med dit barn og få sat ord på det, som er svært

Børn-og-unge-mistrivsel

Psykoterapi – bryd tavsheden

Vi vil gerne skærme vores børn for unødige bekymringer. Mange af os har derfor i den bedste mening undladt at fortælle vores børn om noget af det, som vi selv er berørte, bekymrede og måske belastede af. Når børn ikke ved, hvad der sker, men fornemmer en masse, kan forestillinger og fantasier være med til at forværre barnets frygt. De er tilbøjelige til at påtage sig al ansvar, skyld og skam.

Børn sanser alt, og de bliver lettede, når vi er ærlige. Vi voksne kan også føle os usikre. Generationers fortielser har medført, at mange af os savner både sprog og mod til at snakke med både hinanden og med børnene, om de følsomme emner.

Troværdige forældre skaber sund trivsel og sunde børn, så tal med børn og unge – også om de svære emner. Det kan godt være lidt svært at få taget hul på samtalen, når ens egne følelser er i spil. Hvornår er det rette tidspunkt? Hvad hvis børnene nu ikke vil tale?

Få støtte og hjælp til at tale med dit barn og få sat ord på det, som er svært

Børn-unge-tal-med-barnet-angst

Whistleblowers

Barnet er ikke problemet. De besværlige børn og unge kan opfattes som whistleblowers. Men det er ikke børnene der er problemet, de udviser derimod problemet. Derfor skal vi gentænke måden, hvorpå vi anvender diagnoser.

Vi skal forstå, hvorfor barnet reagerer som det gør i bestemte situationer, gå bagom adfærden og forstå barnets intentioner og se barnets følelsesmæssige tilstand og forhold sig der. Barnet viser kun en reaktion på mistrivsel. Det er de voksnes ansvar at sikre at barnet trives.

Diagnoser kan være udtryk for ændringer i samfundet, der gør børnene mere sårbare – de bliver til et symptom.

Diagnoser kan være med til at skabe en nærværende udvikling, men kan ofte spænde ben for børnene, fordi det kan betyde, at de bliver fasthold i det, der er svært og at de er anderledes!

Få hjælp til at tale med børn om de smertefulde ting i livet, såsom nedtrykt tilstand, psykisk lidelse, afhængighed, skilsmisse og andre belastende livsomstændigheder.

Formålet med familiesamtalerne

Formålet er at hjælpe til, at barnet kan få et andet billede af sig selv end de negative selvopfattelser med skyld, skam og forkerthed.

Vi voksne mødes først til en grundig samtale.

Det bedste for barnet er, hvis du som forælder selv kan få talt med dit/dine barn/børn.

Det er båndet mellem de voksne og barnet, som er det allervigtigste at styrke. Det er her, vi finder næringen til at styrke barnets mentale sundhed.

Når psykisk sygdom, misbrug eller andre svære vilkår rammer familien, er det vigtigt, at vi er opmærksomme på den åbne kommunikation. Det er usundt, når voksne i familien er ramt, og vi holder os tilbage med at fortælle, og dermed lader børnene alene om at forstå og finde mening.

‘Tal med børn og unge’ er en samtale – en dialog med barnet om, hvad der er på spil. Dvs. en samtale i øjenhøjde med barnet og ikke en envejskommunikation.

Få psykoterapeutisk sparring til overvejelser til, at få taget hul på en god samtale med barnet – den unge

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale