Supervision med en mentaliseretbaseret tilgang

Få supervision på konkrete problemer der virker fastlåste

Et fokus på dig som professionel i opgaveløsningen

Jeg er uddannet proceskonsulent og arbejder oplevelsesorienteret, hvor jeg sætter fokus på læringsprocessen til deltagernes fællespraksis som muligt.

Supervision er et fagligt udviklende samarbejde mellem superviser og supervisand. Det kan være alt fra samtale vejledning, til supervision af din konkrete praksis, gensidig sparring, korterevarende teoretiske input, fagligt overblik og fremadrettet ide berigelse.

Supervision i den narrative samtale praksis skaber lytning og spørgsmåls udvikling. Formålet er at udfolde selvfølgeligheder og se nærmere på taget-for-givet-antagelser. Vi udforsker landskabet, så vi kan finde “sprækker”, de narrative begreber og ideer, præsenteret konkret ind i supervisions sager og i relation til de mennesker, som det handler om.

For at udvikle dit perspektiv, specialistviden og kompetencer gennem supervisionen, skal du blot være faglig nysgerrig og interesseret i det perspektiv skifte, som vi foretager i supervisions øjemed.

   Jeg siger, hvad jeg tænker, så kan jeg             tænke over, hvad jeg har sagt…                              – Gregory Bateson.

Som proceskonsulent arbejder jeg oplevelsesorienteret, hvor der sættes fokus på læringsprocessen til deltagernes fællespraksis

Der anvendes en mentaliseringsbaseret tilgang i forhold jeres evne til at mentalisere i forhold til de problemer, udfordringer og dilemmaer, der opleves i arbejdet.

Situationer, hvor i som personale oplever, at jeres mentaliseringsevne er under pres. (ofte følelsesmæssige intense). Inspiration fra Janne Østergaard, mentaliserings center. 

Supervisionsrum

 

 • At skabe rum for refleksion.
 • Er en særegen og specialiseret læringsmåde
 • At anlægge et oversyn, et nyt syn, på en kendt problemstilling eller vanskelighed.
 • At se sig selv og sit arbejde oppe fra eller ude fra, at danne sig et overblik, at hæve sig fra den direkte interaktion og se på sig selv.
 • Er en kontraktmæssig, tidsbestemt, faglig bevidstgørende og udviklende personlig proces.
 • Kontraktmæssig, idet supervision adskiller sig fra den daglige udveksling af erfaringer og oplevelser, ved at være forpligtende og at foregå inden for nogle, på forhånd aftalte, rammer.
 • En ramme præget af gensidig fortrolighed og tillid.
 • En proces, der indebærer hjælp til erkendelse af egne reaktioner, holdninger, løsningsstrategier og personlig stil i forbindelse med arbejdet

Mentaliseringskompetencer

Mentaliseringskompetencer:

 

 • Reflektere over daglig dagens udfordringer. Opøve og forfine de kompetencer.
 • Supervision og kollegal sparring kan tjene til at de professionelle ser på barnet med nye øjne.
 • Kollegial sparring personalets evne til at mentalisere; udfordringer og dilemmae  der opleves i arbejdet.
 • Personalets egen mentaliseringsevne er under pres. (ofte følelsesmæssige intense)
 • Udforskning af mentale tilstand. Forståelse og udfordring. Kollegial 1 x 1 sparring varer ca. 15 min

Formålet med mentaliseringsbaseret kollegial sparing er;

 • At skabe et fast rum til refleksion for at understøtte personalets evne til at mentalisere i hverdagen.
 • At sikre, at personalet løbende mentaliserer i forhold til de problemstillinger og børn som udfordrer dem mest.
 • At personalegruppen øver sig i en mentaliserede samtale, som de også gør brug af i samspil med børnene.
 • Kollegialsparring i gruppe giver mulighed for at flere personer med fælles forståelse for banet.
 • Problemet der behandles handler om at undre udforske og undersøge det pågældende problem.
 • Ikke levere ekspertviden til hinanden,  Minus private ting op – tavshedspligt der ikke tales om uden for dette rum.
 • Skriv på en tavle så alle kan se emnet. Varer ca. 40 min.

Mentalisering er at se den anden indefra og sig selv ude fra

Supervision

Et fagligt eller fagpersonligt dilemma – problem. En konkret situation, der har udspillet sig, som du gerne vil vende. Blive klogere på egen rolle i en situation. Jeg forstår ikke hvorfor en anden handlede som han/hun gjorde!

 

Mentalisering                                                      Forståelse af den der modtager sparring, så modtageren oplever sig forstået. Være empatisk og støttende og undersøge kollegas følelser, tanker og intentioner.

Hvordan har du det?

Hvis jeg var dig, ville jeg måske føle men det jeg ikke, om du gør?

Når jeg lytter, så tænker jeg (kollegaen mentaliserer sig selv)

Hvordan tænder du, at det kan være?

Hvordan oplevede du det?

Når man begynder at forstå hvordan den anden har det, kan man begynde at udfordre forståelse af oplevelsen.

Mentalisering                                            

At udforske de mentale tilstande hos andre involverede parter (barnet forældre eller involverede parter). Det kan f.eks. være at en kollega indtager barnets perspektiv og således mentalisere i forhold til det barn sparringen handler om. Hvordan tror du, det kan være sket. At det sker? Gad vide hvad barnet føler?  Jeg bliver optaget af hvad der foregår her. Hvis jeg var barnet ville jeg føle og tænke. Hvordan tror du den anden havde det? Kan man forstå det på en anden måde? Kunne der var noget andet på spil? Mon der kan være andre grunde? Kunne du have handlet anderledes?

 

Opgaven                                          

Handlemuligheder og pædagogiske strategier.
Processtyring ved at holde øje med tiden.
Kollegaer /kollegaer byder ind med forslag og ideer;

Hvad kan du gøre herfra?

Har du fået nye ideer til, hvordan du kan håndtere det?

Hvad vil du gøre anderledes næste gang?

 

 Supervision med reflekterende team

Tilskuer til supervisionen kan responder

Hvad har de særlig hæftet sig ved bliv ved fagligheden og ikke personen.

 • Processtyring kan gå på tur.
 • Har ansvaret for at overholde strukturen og at der fastholdes et reflekterende og udforskende fokus
 • En af de deltagende bør under sparringen have ansvaret for at lave en talerække
 • Når nogen markere skriver vedkommende det ned på en liste og benævne hvis tur det er til at tale

Spørgsmål der kan stilles kan være;

 • Hvad er det vi kan tænke og reflektere over sammen
 • Hvad er det for et problem/dilemma og udfordring du gerne vil tale om?
 • Hvad skal vi have fokus på?
 • Hvad vil du gerne ta med dig fra denne sparring
 • Hvad er vores opgave under denne sparring hvad er det, vi skal blive klogere på

Præsentere sagen

Fortæl kort hvad det handler om…Hvem er involveret? Hvad skete der – kort fortalt?

Mentaliserings situationen  (personen vil opleve sig forstået og set indefra)spørg nysgerrig og ikke vidende. Når den udforskede oplever sig forstået af dig, begynd da at udfordre vedkommendes perspektiv.

Undersøge de mentale tilstande som den udforskede oplever,- i relation til det der tales om. Hver støttende og empatisk og undersøge følelser, tanker intentioner osv. Ved at undersøge den sag der tales om. Fokus på refleksion, udforskning af de mentale tilstand som er i spil – fremfor velmenende råd.

 

Få en samtale om et supervisionsforløb Kontakt tlf. 28947100                     Email: info@psykologipsykiatri.dk