forældresamkvemsret-barnets-tarv

 Barnets ret

Barnets ret

Vi sætter barnets samværsret og tarv i fokus, når forældre står overfor uenigheder om samværsrettigheder og forældreretten. Rigtig mange enlige forældre kommer i min praksis for at søge hjælp idet de oplever stor afmagt i forhold til at få samvær med deres barn efter en skilsmisse eller hvis forældrene aldrig har boet sammen.

Hvis du som forælder føler dig overvældet af konflikter om samvær og forældreretten, står jeg klar til at støtte og vejlede dig. Sammen kan vi arbejde mod at finde løsninger, der vil fremme dit barns trivsel og skabe en positiv fremtid for jer som familie.

 • Oplever du/I at det er svært at få ret til samvær med dit barn?
 • Oplever du/I afmagt overfor den anden forældre?
 • Oplever du/I afmagt overfor systemet?
 • Ønsker du/I hjælp og til at støtte til at få samvær med dit barn?
 • Ønsker du/I at være en god far eller mor til dit barn, og få hjælp hertil?

Med en solid erfaring i barnets tarv og som kandidat i pædagogisk psykologi og psykoterapeut forstår jeg, vigtigheden af at skabe et trygt og støttende miljø, hvor barnets behov og trivsel er i centrum. Jeg kan hjælpe dig med skille de ting ad og klæde dig på til at tackle de problematikker du står i.

Når forældre er uenige om samvær og forældreretten

Når forældre er uenige om samvær og forældreretten, kan det skabe konflikter og belastninger, som kan påvirke barnet negativt. Jeg er dedikeret til at arbejde sammen med forældre for at finde løsninger, der er til gavn for barnets fysiske og mentale velbefindende.

Gennem terapeutiske samtaler vil jeg hjælpe jer forældre med at kommunikere og samarbejde på en konstruktiv måde. Jeg vil støtte dem i at skabe et harmonisk miljø, hvor barnet kan trives og udvikle sig optimalt.

Opnå Barnets tarv i fokus – en vej til fredelige samværsrettigheder

Barnets ret 

Barnets ret og tarv er vores ledestjerne i processen, og jeg vil guide forældrene til at tage beslutninger, der er baseret på barnets behov og ønsker. Sammen vil vi arbejde hen imod at finde fælles fodslag og skabe en stabil og tryg ramme for barnet.

Hvis du som forælder føler dig fastlåst i en konflikt om samvær og forældreretten, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg er her for at hjælpe dig med at finde løsninger, der vil gavne dit barn – barnets ret- og give jer som forældre muligheden for at samarbejde konstruktivt om jeres barns trivsel og udvikling.

Når forældre er uenige om samvær og forældreretten, kan det skabe en følelse af magtesløshed og frustration. Både forældrene og barnet kan blive påvirket af denne situation, og det er vigtigt at håndtere konflikterne på en konstruktiv måde.

Tilbyder en solid professionel baggrund i forhold til barnets tarv

Med en kandidat i pædagogisk psykologi og psykoterapeut og over 40 års arbejde med anbragte børn, har jeg en solid erfaring med at arbejde med forældre, der står overfor disse udfordringer, og jeg er dedikeret til at finde løsninger, der vil fremme barnets ret, trivsel og udvikling.

Kan oplyse, at jeg tidligere har arbejdet med tvangsfjernede børn på opholdssted og familieorienteret. Jeg kender hermed også systemet indefra, og kan vejlede og klæde forældre på til at vokse med opgaven til at kunne varetage barnets ret og tarv tilfredsstillende.

Få støttende vejledning

Jeg tilbyder terapeutisk støtte og vejledning til forældre, der ønsker at skabe en harmonisk overgang mellem hjem og samvær. Vi vil udforske og forstå barnets behov og reaktioner på situationen, så vi kan tage hensyn til barnets ret og tarv i samværsprocessen.

Det er vigtigt at huske, at børn har brug for tryghed og stabilitet for at trives og udvikle sig optimalt. Når forældrene samarbejder om at imødekomme barnets behov og skabe en sammenhængende opvækst, vil barnet have de bedste forudsætninger for at håndtere de udfordringer, som livet bringer.

Bag enhver psykologisk smerte
– er der en essentiel løsning

barnets tarv-forældrekonflikt

Skilsmisse 

Når I beslutter at gå hver til sit, har I som hovedregel fælles forældremyndighed over jeres barn. Fælles forældremyndighed indebærer, at I som forældre skal kunne arbejde sammen og nå til enighed om vigtige aspekter af jeres barns liv. Det er altid i barnets bedste interesse, når forældre kan samarbejde effektivt. Dog er det ikke altid muligt.

Forældremyndighed drejer sig om de betydningsfulde beslutninger, der vedrører jeres barns liv. Det påvirker dog ikke, hvor meget tid I tilbringer sammen med jeres barn eller jeres samværsordninger.

Børn kommer ofte i klemme i en skilsmisse.

Ethvert barn har grundlæggende rettigheder, der skal beskyttes og respekteres. Disse rettigheder omfatter retten til at leve i et sikkert og kærligt miljø, retten til at udtrykke sig og blive hørt, og retten til at have adgang til grundlæggende behov som mad, sundhed og uddannelse.

Når en skilsmisse foregår er forældre ofte meget uenige om samvær og forældreretten. Det er vigtigt at tage hensyn til barnets rettigheder og tarv. Barnet har ret til at have en sund og kærlig relation til begge forældre, medmindre der er tungtvejende årsager til at begrænse samværet af hensyn til barnets trivsel.

I skilsmissesager er det barnets ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der påvirker deres liv, er også afgørende. I de svære sager arbejder jeg som psykoterapeut på at skabe et rum, hvor barnet kan udtrykke sine følelser og behov, og hvor deres stemme bliver taget alvorligt.

I skilsmisse sager er det barnets rettigheder der altid bør være i fokus, når der træffes beslutninger om samvær og forældreretten. Det er vigtigt at sikre, at barnet ikke bliver en brik i forældrenes konflikter, men i stedet bliver støttet og beskyttet i at bevare sunde relationer og et trygt miljø. Din rolle som forælder er uvurderlig, og det er mit mål at hjælpe dig med at styrke jeres relation og skabe et harmonisk miljø for dit barn.

Skilsmisse 

Som psykoterapeut er det mit ansvar at fremme barnets rettigheder og tarv. Jeg er her for at støtte både forældre og barn gennem disse udfordrende situationer og arbejde mod at finde løsninger, der vil fremme barnets trivsel og udvikling. Gennem terapien hjælper jeg dig som forældre med at forbedre deres kommunikation og samarbejde, så de kan finde fælles fodslag omkring barnet.

Jeg vil også arbejde med at styrke forældrenes evne til at håndtere konflikter på en konstruktiv måde, så de kan skabe et trygt og stabilt miljø for barnet.

Barnets rettigheder er fundamentale, og det er min mission som terapeut at være en støttende og beskyttende stemme for barnet. Gennem terapi og vejledning vil jeg arbejde for at skabe et miljø, hvor barnet kan vokse og trives, og hvor deres rettigheder bliver opretholdt og respekteret.

Få en tid i Århus eller online 
– til en god pris med fleksible tider

  Samværsret med forståelse skab et harmonisk miljø for dit barn

loyalitetskonflikt-barnet-i-klemme

I vores smerte er der dermed en længsel efter en bestemt følelse: accept, anerkendelse, fred, nærvær, kærlighed eller frihed

Familie- & individuel terapi
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Forældrekonflikter

Barnet belastes i dets nervesystem i usunde trivselsmønster

Forældrenes kamp om retten til samvær med barnet kan have betydelige konsekvenser for barnet. Når forældre er involveret i langvarige og konfliktfyldte retssager om forældremyndighed og samvær, kan det skabe en urolig og usikker atmosfære for barnet.

Barnet kan opleve, at de bliver fanget i midten af forældrenes kampe og splid, og dette kan føre til følelser af angst, frustration og stress. Barnet kan også føle sig splittet mellem forældrene og have svært ved at navigere i de forskellige forventninger og krav, de stiller.

Konflikter skaber mistrivsel

De konstante konflikter mellem forældrene kan også påvirke barnets mentale og følelsesmæssige velvære. Barnet kan opleve følelsesmæssig belastning og have svært ved at håndtere de følelsesmæssige udbrud og uenigheder mellem forældrene.

Derudover kan det at være vidne til forældrenes konflikter også påvirke barnets syn på relationer og tillid til andre mennesker. Barnet kan få svært ved at danne sunde relationer og kan udvikle problemer med tillid og intimitet senere i livet.

Forældrekonflikter

Som psykoterapeut er jeg opmærksom på de potentielle konsekvenser af forældrekonflikter, herunder forældrenes kampe om retten til samvær med barnet. Jeg arbejder for at skabe et rum, hvor enten forældre eller hvor barnet kan udtrykke sine følelser og bekymringer, og hvor deres behov og tarv bliver prioriteret.

Når der er forældrekonflikter kan jeg hjælpe forældrene med at finde konstruktive måder at kommunikere og samarbejde om barnets tarv. Ved at fremme en sund og respektfuld kommunikation kan forældrene skabe en mere stabil og tryg atmosfære for barnet.

Det er vigtigt at huske, at barnet altid bør være i centrum af enhver beslutning om samvær og forældremyndighed. Det er afgørende for barnets trivsel, at forældrene arbejder sammen om at skabe en støttende og kærlig ramme omkring barnet, uanset deres uenigheder.

Som psykoterapeut er jeg her for at støtte både forældre og barn gennem disse forældrekonflikter i de udfordrende situationer og arbejde mod at finde løsninger, der vil fremme barnets trivsel og velbefindende på lang sigt. Ved at prioritere barnets tarv kan vi skabe en mere harmonisk og tryg fremtid for dem.

Samvær

Som psykoterapeut kan jeg spille en vigtig rolle i at hjælpe forældre med at finde forlig om samværet og støtte dem i at skabe en sund trivsel samvær for barnet. Her er nogle måder, hvorpå jeg kan understøtte forældrene i denne proces:

I forhold til et sundt samvær vil jeg sikre at der skabes en tryg og støttende terapeutisk atmosfære, hvor forældrene kan føle sig åbne og trygge til at dele deres bekymringer, følelser og udfordringer.

I samværet vil jeg hjælpe forældrene med at udvikle deres evne til at mentalisere, dvs. at forstå deres egne og barnets tanker, følelser og behov. Dette vil hjælpe forældrene med bedre at kommunikere og forstå hinandens perspektiver.

Sikre barnet sunde trivselsvilkår

For at sikre et godt samvær for barnet, vil jeg arbejde med forældrene for at forbedre deres konfliktløsningsfærdigheder og kommunikation. Dette kan hjælpe med at reducere spændinger og konflikter og skabe en mere harmonisk dynamik mellem forældrene.

Jeg vil bevidstgøre forældrene om vigtigheden af at fokusere på barnets tarv og behov. Dette vil hjælpe dem med at træffe beslutninger, der bedst støtter barnets trivsel og udvikling.

Udforske barnets følelser og reaktioner: Jeg vil hjælpe forældrene med at forstå barnets følelser og reaktioner på forældrenes konflikter og separation. Dette kan hjælpe forældrene med at være mere følsomme over for barnets behov og følelsesmæssige tilstand.

Skabe fælles mål og forbedre deres samvær: Jeg vil hjælpe forældrene med at identificere fælles mål for deres barns trivsel og udvikling. Dette kan skabe en følelse af samarbejde og fællesskab mellem forældrene.

Samvær

Et sundt samvær for forældrene vil jeg arbejde med forældrene for at udvikle sunde coping-strategier til at håndtere stress og udfordringer forbundet med forældreskab og skilsmisse.

Inkludere barnet i terapi: Hvis det er relevant og passende, kan jeg også inddrage barnet i terapi for at forstå deres perspektiver og følelser.

Gennem terapi vil jeg arbejde målrettet på at støtte forældrene i at skabe et mere positivt og støttende miljø og samvær for deres barn, hvor barnets tarv er i centrum, så barnet herigennem får sunde samværs former.

Ved at styrke forældrenes samarbejde og evne til at forstå barnets behov, kan vi bidrage til en sund trivsel og samvær for barnet på lang sigt.

Få en tid i Aarhus eller online 
– til en god pris med fleksible tider
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

              Barnets tarv er vores prioritet          – skab en tryg base for samværsretten

barnets-ret-tarv-skilsmissebarn

   Samværsret med kærlighed og omsorg    – en styrkelse af familiens bånd

Forældremyndighed

– Skab en Trivselsorienteret Ordning

Når forældre går fra hinanden, kan det være nødvendigt at ændre samværsordningen for jeres barn. Uanset om I har en ny situation efter separation eller skilsmisse, er det vigtigt at finde den bedste samværsordning for jeres barn, der inkludere jeres forældremyndighed.

Vi forstår betydningen af at opretholde en sund relation mellem barnet og begge forældre, uanset hvem der har fast bopæl. Barnet har ret til at have begge forældre (forældremyndighed) i sit liv og have tid sammen med jer begge.

Samvær handler ikke om forældremyndighed, men om barnets ret til at have kontakt med begge forældre. Selvom I ikke bor sammen, er I fortsat fælles om at være forældre og ansvarlige for barnets trivsel.

Forældremyndighed

Jeg hjælpe jer der har en forældremyndighed over barnet med at finde en samværsordning, der er til barnets bedste interesse. Vi arbejder tæt sammen med jer for at skabe en trivselsorienteret og fleksibel ordning, der sikrer, at barnet får den nødvendige tid og nærhed med begge forældre.

Jeg respekterer, at forældre kan have forskellige synspunkter, og vi er her for at hjælpe jer med at nå til enighed, der tager hensyn til barnets tarv og trivsel. Selvom vi ikke kan tvinge en forælder til samvær, er vores mål at skabe en tryg og kærlig atmosfære, hvor barnet føler sig elsket og værdsat af begge forældre.

Hvis I har brug for støtte til at finde den bedste samværsordning for jeres barn, er I velkomne til at kontakte os. Vi er her for at hjælpe jer med at skabe en trivselsorienteret ordning, der sikrer jeres barn den bedst mulige opvækst og relation til begge forældre.

         Barnets perspektiv i samværsret       – skab en sund og kærlig forbindelse

barnetsret-to-forældre-ensom

Familieterapeut

Som familieterapeut søger jeg at bevidstgøre og skabe flere mulige, alternative fortællinger, så personen herigennem får udvidet sit handlerummet. Så der både sker en læring og en opbygning af nogle mere brugbare foretrukne fortællinger og handlinger.

Jeg ser mit arbejde til at styrke børns samværsret og trivsel midt i udfordrende magtkampe mellem skilte forældre. Som familieterapeut forstår jeg, hvor vigtigt det er at skabe en tryg og kærlig ramme for børn, der oplever konflikter mellem deres forældre.

Når der er magtkampe om samværsretten, er barnets tarv ofte det, der kommer i klemme. Som familieterapeut er jeg dedikeret til at hjælpe forældre med at navigere gennem disse udfordringer og prioritere deres barns trivsel.

Familieterapeut

Som familieterapeut arbejder jeg med at skabe en bedre kommunikation og samarbejde mellem forældrene. Jeg hjælper jer med at forstå hinandens perspektiver og finde fælles løsninger, der tager hensyn til barnets behov og følelser.

Jeg har erfaring med at støtte børn, der oplever magtkampe mellem deres forældre. Vi arbejder på at skabe en forudsigelig og stabil hverdag for barnet, hvor barnet/børnene kan føle sig trygge og elskede af begge forældre.

Min tilgang som familieterapeut er baseret på respekt, empati og faglig ekspertise. Jeg er her for at hjælpe jer med at finde vej gennem magtkampene og skabe en harmonisk samværsret, hvor jeres barns tarv altid er i centrum.

Som terapeut har jeg arbejdet med flere klienter, der står over for udfordrende forældresamværssager, hvor de ikke kan opnå enighed om samværet med deres barn i familieretten.

Gennem min erfaring og ekspertise har jeg støttet disse klienter med at navigere gennem de komplekse følelsesmæssige aspekter af sådanne situationer, og jeg tilbyder en tryg og støttende rum for dem til at udforske deres bekymringer, målsætninger og behov. Mit mål er at hjælpe mine klienter med at opnå de bedst mulige resultater og finde veje til at fremme det bedste for deres barn i disse udfordrende situationer.

Få en tid i Aarhus inden for 24 timer
– til en god pris med fleksible tider
Gratis telefonisk forsamtale
Tlf. 28947100

Mentalisering

Mentaliseringsevnen er et væsentligt element i forældrekompetencen.  Det er derfor relevant at belyse forælderens evne til mentalisering i familien, som et led i en undersøgelse af forældrekompetencer. Forældres refleksive funktion i forhold til barnet henviser til den enkelte forælders evne til at behandle barnet, som et psykologisk væsen, der har mentale tilstande.

At kunne mentalisere betyder, at du forstår de følelser, tanker, ønsker, drifter og instinkter, som ligger bag egne og andres handlinger, tanker og følelser. Mentalisering handler om at skabe indre sammenhæng mellem tanke, følelse og kropslige impulser. Mentalisering giver dig selvindsigt på et dybt niveau, og derfor forandrer mentalisering dig.

Mentaliseringen skaber nærværet og følelsen af at blive taget seriøst

Mentalisering er en vigtig evne for forældre, da det hjælper dem med at forstå og anerkende deres egne og deres barns følelser, tanker og behov. Her er nogle grunde til, hvorfor mentalisering er essentielt for forældre:

Forståelse af barnets behov

Mentalisering giver forældre mulighed for at sætte sig i deres barns sted og forstå, hvad barnet føler og har brug for. Dette gør det lettere for forældre at respondere på barnets behov på en kærlig og forstående måde.

Følelsesmæssig regulering

Mentalisering hjælper forældre med at regulere deres egne følelser, især i stressende eller udfordrende situationer. Når forældre er i stand til at mentalisere, kan de bedre håndtere deres egne følelser og undgå at reagere impulsivt eller uhensigtsmæssigt.

Mentalisering 

Empatisk forbindelse: Mentalisering giver mulighed for en dybere og mere meningsfuld forbindelse mellem forældre og barn. Når forældre er i stand til at forstå og reflektere over deres barns følelser, skaber det en følelse af empati og forståelse i forholdet.

Konflikthåndtering

Mentalisering er vigtig i konflikthåndtering, da det hjælper forældre med at forstå deres egne og deres partners følelser og perspektiver. Dette kan bidrage til at reducere konflikter og skabe en mere harmonisk familiedynamik.

Fremme barnets udvikling

Når forældre er i stand til at mentalisere, støtter de også barnets følelsesmæssige og kognitive udvikling. Ved at anerkende og validere barnets tanker og følelser hjælper forældre med at opbygge barnets selvværd og selvtillid.

Forebyggelse af traumer

Mentalisering kan bidrage til at forebygge traumer hos børn. Når forældre er opmærksomme på deres barns følelser og reagerer med empati og omsorg, er der mindre risiko for at barnet føler sig afvist eller misforstået.

Opbygning af tillid

Mentalisering er afgørende for at opbygge tillid i forældre-barn-forholdet. Når forældre er i stand til at forstå og respektere deres barns indre verden, føler barnet sig trygt og forstået.

Modellering af følelsesmæssig intelligens

Når forældre udviser mentalisering, fungerer de som rollemodeller for deres barn og lærer dem følelsesmæssig intelligens og selvbevidsthed.

Samlet set hjælper mentalisering forældre med at opbygge en stærkere forbindelse til deres børn, skabe et positivt og støttende miljø for deres følelsesmæssige udvikling og fremme et sundt og kærligt forhold mellem forældre og barn.

I familieterapien optrænes mentalisering i familien, såfremt mentaliseringens evnen kan optrænes. Jeg skaber et trygt rum og passer godt på jer hver især, da jeg ved at der er mange sårede følelser i spil og at i hver især er ganske sårbar som f.eks. skuffet, vred og ikke mindst ked af det.

Tilbyder en solid erfaring (over 40 år) i arbejdet med dysfunktionelle familier og personlig udvikling, og er med en solid viden i den mentaliseret baseret tilgang.

Kontakt mig i dag, så vi sammen kan begynde jeres familieterapeutiske rejse mod en kærlig og tryg hverdag, hvor barnets trivsel er i højsædet – uanset udfordringerne

Barnets Reform

Barnets Reform: lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven

Lov om sikring af hensynet til barnets bedste i forbindelse med
forældremyndigheds- og samværssager

Lovens § 29, stk. 1, giver børn over 12 år ret til at blive hørt i sager om forældremyndighed og samvær. Børn under 12 år skal høres, hvis barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det, jf. § 29, stk.

Barnets tarv refererer til det grundlæggende princip om at træffe beslutninger og handle i overensstemmelse med, hvad der bedst tjener barnets behov, trivsel, og udvikling. Det er et centralt begreb inden for familieret og børns rettigheder, og det er anerkendt både nationalt og internationalt.

Ifølge barnets reform har barnet ret til at have sine interesser og behov prioriteret stammer fra FN’s Børnekonvention, der fastlægger, at børn har en grundlæggende ret til beskyttelse, udvikling og deltagelse i beslutningsprocesser, der vedrører dem.

Barnets tarv

Barnets tarv og ret indebærer, at forældre og myndigheder skal træffe beslutninger, der tager hensyn til barnets fysiske og mentale velbefindende. Det betyder, at barnet har ret til at leve i et kærligt og sikkert miljø, have adgang til god ernæring og sundhedsvæsen, og modtage en passende uddannelse.

Når der er konflikter mellem forældre om samværsretten, er det afgørende at sætte barnets tarv først. Forældre bør/skal samarbejde om at skabe en stabil og kærlig omgivelser for barnet, uanset deres personlige uenigheder.

Som familieterapeut er det min opgave at støtte forældre i at forstå og prioritere barnets tarv og rettigheder, der understøtter barnets reform. Gennem terapi arbejder vi på at skabe en positiv og konstruktiv kommunikation mellem forældre, så de kan træffe beslutninger, der fremmer barnets trivsel og udvikling.

Det er vigtigt at huske, at barnets tarv og ret er et dynamisk koncept, der kan ændre sig i takt med barnets udvikling og skiftende omstændigheder. Som familieterapeut er jeg dedikeret/en solid erfaring i at hjælpe forældre med at navigere gennem disse udfordringer og skabe en kærlig og tryg ramme for deres barns vækst og trivsel.

Samværsmønstre

Vi ser nærmere på samværsmønstre og om hvordan løses familiekonflikter? Ved familiesamtaler er en vigtig del af processen, at afklare de forskellige familiemedlemmers forståelse af, hvad problemet er, hvor vi ser nærmere på de eksisterende samværsmønstre. Deres forskellige holdninger til at få hjælp, og til hvad de ønsker at få ud af samtalerne. Læs mere om mentalisering

Det er ikke usædvanligt, at der kan være flere og meget forskellige ideer om, hvad der er problemet, og også forskellige intentioner og motivationer omkring samtalerne. Det er her familieterapi kan have en stor positiv effekt hvor samværsmønstre bliver særlig tydelige. Læs mere om hæmmende og konfliktfyldte samværsformer

Når vi ser nærmere på samværsmønstre kommer problemer mest til udtryk hos et enkelt familiemedlem. Det kan være hjælpsomt, at undersøge hvorfor problemet er opstået og om det på et tidspunkt har hjulpet personen eller familien til at håndtere eller udholde noget bestemt. Så at spørge: hvilken funktion problemet måske har haft på et tidspunkt og om hvordan det er nu?

Få terapi og en tid inden for 24 timer
– til en god pris med fleksible tider

Det handler om kærlighed
Barnets trivselsvilkår 

flimmerbarn-delebarn

             Mentalisering i samværsret             – forstå dit barns behov og følelser

Konflikthåndtering

En del af en konflikthåndtering er at sikre at dit barn ikke skal leve i en papkasse eller kuffert ved at det eksempelvis konstant skal tilfredsstille forældrenes behov. Men at der tages hensyn til barnets ret og tarv. Så barnet får et trygt og sundt trivselsmiljø.

Jeg er specialiseret i konflikthåndtering og derfor hjælpe forældre gennem konflikter om samvær med deres barn. Jeg forstår, hvor udfordrende det kan være at stå i en magtkamp omkring barnets trivsel og ret til begge forældre, når I ikke mødes samtidigt.

Som psykoterapeut er min mission at optrævle gennem en konflikthåndtering der medvirker til at skabe en tryg og støttende ramme for dig som forælder, hvor vi sammen kan arbejde med konflikthåndtering på en konstruktiv måde. Jeg tilbyder individuel terapi, hvor du får redskaber og strategier til at fokusere på barnets tarv og finde vej til en løsning gennem en konflikthåndtering, der skaber en sund og harmonisk fremtid for dit barn.

Gennem professionel terapi arbejder vi med at styrke din evne til at kommunikere effektivt med den anden forælder og forstå hinandens perspektiver uden at ende i fjendtlighed. Jeg vil guide dig til at udtrykke dine behov og bekymringer på en respektfuld måde, samtidig med at vi fastlægger klare grænser, der skaber en stabil og kærlig ramme omkring dit barn.

Konflikthåndtering

I en konflikthåndtering bevidstgøres I i at det er din barns trivsel der er i centrum, og jeg vil gentagne gange minde dig om at sætte barnets tarv først. Vi vil arbejde sammen om at skabe en tryg og stabil familiedynamik, der tager højde for dit barns ret til begge forældre og trivsel.

Tag det første skridt mod en harmonisk fremtid for dit barn. Kontakt mig i dag for individuel konflikthåndtering om samvær, der sikrer en sund opvækst uden at barnet kommer i klemme mellem forældrene. Lad os skabe en tryg og kærlig ramme, der tager højde for dit barns ret til begge forældre og trivsel gennem en konflikthåndtering.

Familiestridigheder

Når der er familiestridigheder eller stridigheder i relationerne generelt set. det vil sige når der er konflikter i familien, mellem venner eller mellem naboer, er dialog mellem parterne en central del af processen. Læs mere om familiekonflikter – voksne børn og forældre her

 

Konfliktmægling

I konfliktmægling søges der at skabe sunde relationer og det er f.eks. som i nedenstående samværsproblematikker:

 

 • Lær at tackle uoverensstemmelser
 • Få støtte til at afklare uoverensstemmelserne
 • Lær positiv kommunikation
 • Få afstemt forventninger og samværsregler
 • Få samspils værktøjer til relationen
 • Lær at lytte, forstå den andens intention og perspektiv
 • Lær sprog der viser respekt, anerkendelse, grænser

 

Forældrekonflikter

Forældrekonflikter er en udfordrende virkelighed for mange familier. Når forældrekonflikter opstår, kan det have en dybtgående indvirkning på både forældrene og jeres børn. Disse konflikter kan tage mange former, fra gentagne skænderier og magtkampe til mere subtile og undertrykte spændinger.

Magtspil og kontrol er ofte centrale temaer i forældrekonflikter. Når I som forældre forsøger at dominere eller diktere den anden parts handlinger, kan det føre til en destruktiv cyklus af konflikt og afmagt. Disse magtstridigheder kan have en negativ indvirkning på børnene, der kan blive fanget i midten og føle sig splittet mellem forældrene,

Barnets rettigheder

Børnenes rettigheder er også på spil i forældrekonflikter. Børn har ret til at vokse op i et trygt og kærligt miljø, hvor deres fysiske og følelsesmæssige behov bliver mødt. Konflikter mellem forældre kan skabe en uforudsigelig og utryg atmosfære, der kan påvirke børnenes trivsel og udvikling på lang sigt.

En sansebaseret tilgang er afgørende for at forstå de underliggende følelser og behov i forældrekonflikter. Det handler om at se ud over de overfladiske argumenter og gå dybere ind i den følelsesmæssige oplevelse. Ved at erkende og anerkende den andens intentioner og behov kan man skabe en større forståelse og empati.

Det er vigtigt at huske, at forældrekonflikter ikke kun handler om selve konflikten, men også om tidligere oplevelser og mønstre i jeres forældres liv. Bag konflikterne kan der gemme sig gamle sår og traumer, der også  påvirker jer – forældres adfærd og reaktioner.

Forældrerollen spiller en central rolle i forældrekonflikter. I er som forældre nødt til at reflektere over jeres egne handlinger og følelser og være villige til at arbejde sammen om at skabe en sund og konstruktiv familiedynamik. Dette indebærer at arbejde på at udvikle nye måder at interagere og løse konflikter på.

 

Få hjælp og støtte til at skabe sunde vilkår

En psykoterapeutisk tilgang til forældrekonflikter indebærer at facilitere åben kommunikation og støtte jer forældre i at identificere og udtrykke jeres følelser og behov på en konstruktiv måde. Det handler om at skabe et rum, hvor I begge forældre føler sig hørt og forstået og hvor der arbejdes mod en gensidig respekt og støtte.

Gennem terapi kan I som forældre lære at bryde de negative mønstre, der opretholder konflikter, og finde nye måder at kommunikere og samarbejde på. Terapien kan hjælpe med at opbygge en sund og harmonisk familiedynamik, der fremmer trivsel og lykke for både forældrene og for jeres børn. Ved at arbejde sammen og være åbne for forandring og vækst, kan forældre finde vejen til en mere harmonisk familiesammenhæng.

        Sammen mod bedre kommunikation                   Forældreterapi, en vej til forståelse              om kærlighed

mistrivsel-forskellighed-perspektiv-dysfunktionel

     Skab harmoni gennem perspektivets kraft        – Se verden med nye øjne

perspektiv-tolke-konflikt

                     

                     Udforsk barnets sind                    – Oplev livet fra barnets perspektiv

barnets-perspektiv-behov-ret

Få terapi og en tid inden for 24 timer
– til en god pris med fleksible tider

Dine børn kan komme i klemme mellem jer
– og blive bange for, hvad der nu skal ske

Barnets perspektiv

Som psykoterapeut, er mit dedikerede fokus at støtte barnets rettigheder og tarv, især når forældre er skilt, og samvær skal håndteres. Jeg forstår, hvor vigtigt det er at skabe en sund trivsel og tryg opvækst for barnet, uden at det kommer i klemme mellem forældrene i en loyalitetskonflikt.

Når forældre er skilt, kan det være en udfordrende tid for barnet. Som familieterapeut tilbyder jeg professionel hjælp, hvor vi arbejder sammen om at skabe en harmonisk og stabil hjemmeatmosfære, hvor barnets perspektiv –  tarv er i centrum. Vi vil hjælpe barnet med at forstå og håndtere de følelsesmæssige udfordringer, der kan opstå i forbindelse med skilsmissen.

Jeg anerkender, at børn er særligt sårbare over for både fysisk og psykisk uro i hjemmet. Derfor er det afgørende at bryde tavshedens tradition og åbent kommunikere med barnet om eventuelle oplevelser af konflikter. Gennem terapeutiske samtaler og øvelser vil jeg støtte barnet i at føle sig tryg og støttet, så de ikke føler skyld eller skam. Men hvor barnets perspektiv varetages respektfuld.

Barnets perspektiv 

Min familieterapi er skræddersyet til at imødekomme jeres individuelle behov og tidsplan. Jeg tilbyder et trygt og fortroligt rum, hvor I som familie kan arbejde på at genoprette tillid, kommunikation og respekt for hinanden. Mit mål er at hjælpe jer med at overvinde magtkampe og skabe en kærlig og nærende familiedynamik.

Barnets velvære og trivsel er min højeste prioritet, og jeg er dedikeret til at hjælpe jer med at bryde negative mønstre og skabe en positiv fremtid. Kontakt mig i dag for at booke en konsultation, hvor vi sammen kan begynde arbejdet med at skabe en tryg og sund familieforbindelse, der tager hensyn til barnets tarv og ret til en tryg og kærlig opvækst.

 

Navigér gennem familiens konflikter

Rådgivning og Konfliktmægling

Er du midt i en konflikt omkring dit barn og leder efter vejledning? Min blog er dedikeret til at hjælpe forældre som dig med at håndtere udfordrende situationer. Uanset om det er med din eks-partner, samlever eller systemet, er jeg her for at dele indsigt og støtte.

Konfliktmægling

Opdag, hvordan du kan lette samtalen og arbejde mod løsninger, der skaber harmoni. Jeg deler tips og tricks til at skabe en tryg og konstruktiv dialog, så du kan finde fælles fodslag.

Rådgivning

Dyk ned i de praktiske og følelsesmæssige aspekter af konflikten. Lær at håndtere de komplekse relationer med din eks-partner, samlever og andre involverede parter. Få inspiration til at håndtere de følelsesmæssige udfordringer på en sund måde.

Styrk dit forhold til dit barn

Få praktiske værktøjer til at styrke forbindelsen med dit barn midt i konflikten. Jeg deler indsigter om, hvordan du kan støtte dit barn og fremme positiv udvikling.

Online og personlig rådgivning

Udforsk fleksible muligheder tilpasset dine behov. Uanset om du foretrækker online-møder eller personlig rådgivning, er der ressourcer her til at støtte dig på din rejse mod en mere harmonisk familie.

Tag det første skridt mod en mere fredfyldt fremtid. Udforsk min blog for praktisk vejledning og ressourcer, der kan hjælpe dig og din familie.

                                                                                       Forbedre barnets liv                     Barnet skal ikke leve i en krigszone!  

udsatte-børn-unge-sårbar-pædagogisk-refleksion-udvikling-psykologi-psykiatri

Få terapi og en tid inden for 24 timer
– til en god pris med fleksible tider

Familierådgivning

I familierådgivning som jeg særligt yder i forbindelse med mennesker med personlighedsforstyrrelser. Jeg skaber jeg et trygt rum i min praksis i Aarhus city, og passer godt på jer hver især. Da der er mange sårede følelser i spil, og at I hver især er ganske sårbar som f.eks. skuffet, vred og ikke mindst ulykkelig, afmagtsfølelser og ked af det.

Jeg tilbyder en solid terapeutisk familierådgivnings erfaring (over 40 år) i at arbejde med familier og personlig udvikling. Jeg har stor succes med at gå på opdagelse, lytte, rumme og favne de forskellige perspektiver der må være, og til at hive jer op over. Det som du eller den anden siger er sandt for hver især.

Samkvemsret og Tvangsfjernelse af børn

Spørgsmål om tvangsfjernelse af børn og samkvemsret er komplekse og kan variere betydeligt afhængigt af lovgivningen i det pågældende land eller region.

Mangel på evne til at “mentalisere” eller forstå ens eget og andres mentale tilstande er ikke nødvendigvis en enkeltstående faktor, der automatisk fører til tvangsfjernelse af børn. Børns velfærd vurderes normalt ud fra en række faktorer, herunder den generelle omsorgsevne hos forældrene, børns sikkerhed og trivsel.

Hvis myndigheder overvejer tvangsfjernelse, vil de normalt undersøge forældrenes evne til at opfylde børnenes fysiske, følelsesmæssige og mentale behov. Sociale tjenester og domstole vil forsøge at finde løsninger, der prioriterer barnets bedste interesse, og de kan overveje alternative foranstaltninger, såsom støtte til forældreevner, familieterapi eller anden intervention.

Hvis der er bekymringer for børns sikkerhed, kan det føre til, at myndighederne træffer mere indgribende foranstaltninger, herunder midlertidig eller permanent fjernelse af børn fra hjemmet. Det er vigtigt at søge juridisk rådgivning fra en advokat, der er specialiseret i familieret, hvis man står over for sådanne situationer, da lovgivningen varierer betydeligt og kan være kompleks.

Få terapi og en tid inden for 24 timer
– til en god pris med fleksible tider

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale