human-ressource

Human Ressource

Consulting 

HR-konsulentfirma inden for medarbejderpsykologi!

Vi er dedikerede til at hjælpe din virksomhed med at trives ved at forstå, styrke og pleje dine medarbejderes mentale velvære. Hos [Firma Navn] går vores ekspertise ud over traditionel HR-rådgivning. Vi tilbyder skræddersyede løsninger inden for medarbejderpsykologi, der ikke kun øger produktiviteten, men også skaber et positivt og motiverende arbejdsmiljø.

Hvordan  kan jeg hjælpe dig:

 1. Mentalt Velvære: Vi forstår, at medarbejderes mentale helbred er afgørende for en succesrig organisation. Vores erfarne konsulenter tilbyder individuel rådgivning, træning og workshops, der hjælper medarbejderne med at tackle stress, forbedre deres emotionelle intelligens og opbygge robuste mentale strategier.
 2. Teamudvikling: Et stærkt team er rygraden i enhver virksomhed. Vi arbejder med teams for at skabe bedre samarbejde, kommunikation og tillid. Gennem vores innovative tilgange hjælper vi med at identificere og løse konflikter, styrke teamets bånd og øge effektiviteten.
 3. Ledelsesrådgivning: Ledere spiller en afgørende rolle i at skabe et positivt arbejdsmiljø. Vores ekspertise inden for medarbejderpsykologi hjælper ledere med at udvikle ledelsesfærdigheder, håndtere stress og motivere deres teams på en autentisk måde.
 4. Forandringshåndtering: Forandringer kan være udfordrende, men vi er her for at lette processen. Vores rådgivning og støtte hjælper medarbejdere med at tilpasse sig og trives under organisatoriske ændringer.
 5. Forebyggelse af udbrændthed: Udbrændthed er en alvorlig trussel mod medarbejderes velvære og produktivitet. Vi tilbyder skræddersyede programmer til at identificere og håndtere udbrændthed, så dine medarbejdere kan forblive engagerede og motiverede.

Vores tilgang er baseret på den seneste forskning inden for psykologi og organisationsudvikling. Vi tror på, at investering i medarbejdernes psykologiske velvære ikke kun fører til en øget bundlinje, men også til en mere tilfreds og engageret arbejdsstyrke.

Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan jeg kan hjælpe med at transformere din virksomhed ved at pleje medarbejdernes psykologiske sundhed. Sammen kan vi skabe et arbejdsmiljø, der fremmer trivsel, produktivitet og succes.

konflikter-forskellighed-perspektiv-dysfunktionel-aarhus

HR proces forslag

Indenfor human ressource, tilbyder jeg et kursus, som skaber en personaleudvikling. Et forbedret samarbejde, der forebygger en sund trivsel i arbejdsmiljøet og skaber en effektivitet, samt grønne tal på bundlinjen.

Der tages afsæt i en proces- og samarbejdsorienteret tilgang i forhold til at udvikle:

 • Hvordan kan man udvikle et personalesamarbejde?
 • Hvordan håndteres konflikt?
 • Hvordan forebygges mobning og stress?
 • Hvordan skaber og vedligeholder vi den røde tråd i samarbejdet?
 • Hvordan optimeres kommunikationsprocesser?
 • Hvordan tages der ejerskab af egen kommunikation?
 • Hvordan tilgår man hinanden med en mentaliserings baseret tilgang?
 • Hvordan anvendes den anerkendende tilgang?

Virkeligheden skabes af sproget

Alle mennesker har deres egen forståelse af verden og af sig selv. Der ikke findes nogen objektiv sandhed om, hvordan tingene er. Problemet opstår i de relationer og systemer, vi mennesker befinder os i. Når problemer opstår, så gør alle deres bedste ud fra de forudsætninger, de har.

Tænkning og skabelse af mening sker hele tiden i samspil med den sociale kontekst i en samtid, hvor samfundet, familie og øvrige sociale samspilsmønstre påvirker dig og andre. Vi tager udgangspunkt i, at alle mennesker er forskellige og har de bedste intentioner.

Jeg arbejder med at lære om de relationelle processer, som det at have en åben og nysgerrig tilgang. Det at kunne sætte sig i andres sted og se sig selv udefra – som er vigtige elementer til at kunne indgå i en relation.

Personaleudvikling

Jeg tilbyder pædagogisk, psykologisk videns udvikling. Det kan være supervision, undervisning og konkrete konsulentopgaver til offentlige og private organisationer.

Forandringen skabes gennem et fokus på den mentaliseringsbaserede tilgang, hvor viden om egen og andres indre verden er en afgørende komponent af social kulturel viden.

Udvikler mennesker & frigøre ressourcer

Ved også at have fokus på menneskets potentiale, sættes læring ud fra ens nærmeste udviklingszone i centrum. Det fulde potentiale er summen af talenter og muligheder, når barrierer og forhindringer er overvundet.

Dine faglige og personlige målsætninger er i fokus i forløbet. Jeg søger at afklare, støtte, motivere og at udfordre dit perspektiv ved, at skabe refleksion og muligheder gennem dine tanker, vaner og sociale handlemønstre.

Organisationsprocesser

Vi tager afsæt i en proces- og samarbejdsorienteret tilgang, i forhold til at udvikle en fælles metodisk tilgang, der sikrer et fleksibelt tilbud og en social faglig kvalitet og udvikling. Som proceskonsulent, arbejder jeg med organisationskultur og oplevelsesorienteret processer, hvor jeg sætter fokus på læringsprocessen til deltagernes fællespraksis.

Organisationskultur og ledelse

Min tilgang til en medarbejderudvikling sker via en mentaliserings baseret tilgang. I et fællesskab med jer, designer vi en udviklingsproces. En udviklingsproces, der favner en veludviklet forståelse af decentrale behov og faglige argumenter, der er en forudsætning for succes.

Jeg støtter og bevidstgør gennem en dialog og afklaring af værdier, så I finder frem til faglige handleredskaber som nogle alternativer og som skaber organisatoriske forandringsprocesser hos jer. Det kan være refleksioner i forhold til værdier, som ”hvordan gøres noget konkret”, f.eks. det at være anerkendende.

Implicitte forståelser i pædagogisk praksis, som I kan genkende og forholde jer kritisk og konstruktivt til. For herved at stimulere refleksion i praksis med henblik på faglig udvikling og problemløsning.

Få igangsat implementeringen og evalueringsprocesser

Der afsøges om slutmål, i forhold til den ønskede viden og adfærd, hvor de læringsprocesser netop stiller skarpt på at gentænke den sociale og faglige kultur.

human-ressource-gruppe-lille-vivi-hinrichs

Når det skal lykkedes én at understøtte mennesker til udvikling, må man først og fremmest møde mennesket der, hvor mennesket er

Teamudvikling

Jeg kan forbedre samarbejdet, effektivisere, forebygge og skabe en sund arbejdsmiljø-trivsel (mobning/stress). Det sker gennem en team udvikling, hvor der bliver fyldt viden på, hvor samarbejdet styrkes og hvor der skabes en accept af forskelligheder.

Jeg understøtter såvel at skabe konstruktive strukturer, med f.eks. team refleksionsrum, så der skabes forbedret trivselsvilkår og et sundt arbejdsmiljø.

Få igangsat forandringsprocesser i forhold til at komme i mål med at skabe en mentaliserende organisation.

Jeg ser på gruppedynamikker og tilbyder en mentaliserende tilgang, i forhold til at skabe en konstruktiv udvikling. Det betyder, at vi sætter os ud over vores egne indre repræsentationer til vores egen verden af forestillinger.

Når det skal lykkedes at understøtte en organisationskultur til udvikling

– må man først og fremmest møde organisationen der, hvor kulturen er

Inspireret af Søren Kierkegaard, sagt om sand hjælpekunst.

En udviklingsorienteret tilgang

Med en udviklingsorienteret tilgang, tages der højde for en værdi og styrkebaseret tilgang.

Jeg sætter fokus på jer som et team med forskelligheder og på den enkeltes behov, ressourcer og kompetencer til, at skabe en udviklingsproces og bliver til et fælles VI i et samarbejdende praksisfællesskab.

Negative fortællinger går ikke væk af at blive tiet ihjel, men de får derimod mulighed for at få tilføjet andre perspektiver ved at blive talt om i et fælles trygt forum

Et fokus på jer som en organisation

Jeg sætter et fokus på JER som organisationskultur og som i teams, samt tager højde for forskelligheder med afsæt i den enkeltes behov, ressourcer og kompetencer.

Gennem tillidsskabende samtaler, støtter jeg medarbejderen i opgaver indenfor ens udviklingspotentialer, kompetencer og ressourcer, og jeg har øje for den enkeltes nærmeste udviklingszone.

Så erfaringer og succesfulde tiltag opsamles, så der kan skabes koordinerende og udviklende læringsmuligheder, der målretter indsatser og vidensdeler til fælles metodeudvikling og dokumentation.

human-ressource-gruppe-vivi-hinrichs

Visionen er at understøtte og levere en udvikling ud fra
– at lederen skaber organisatoriske udviklende trivsel og samarbejdsprocesser

Organisatoriske forandringsprocesser

Jeg kan støtte og bevidstgøre gennem en dialogbaseret tilgang og tilbyde nye faglige handleredskaber, som skaber organisatoriske forandringsprocesser, som jeg kan følge til dørs. Det kan være refleksioner i forhold til ”hvordan gøres noget konkret”.

Jeg kan tilbyde at igangsætte processer, der skaber konstruktive samarbejdsprocesser gennem et refleksionsrum, der understøtter og skaber en forbedret trivselsvilkår og et sundt arbejdsmiljø

Igangsætte evalueringsprocesser

”Gør vi det som vi tror at vi gør?” Eller hvordan gør vi så? Herefter, afsøger jeg om slutmål er i forhold til den ønskede viden og adfærd, hvor de læringsprocesser stiller skarpt på at gentænke den sociale faglige kultur. Med et stort engagement, vil jeg koble politik og målet til strategien og opgaveløsningen sammen, og efterfølgende implementere dette.

Med en værdi- og styrkebaseret tilgang

Optimere samarbejdet ved at skabe rammer og et rum til, at der etableres en konstruktiv udvikling, der skaber en kvalificeret og velforberedt organisationskultur. En organisationskultur, hvor der netop kan blive fortalt om de kvaler, som tynger nogle. Jeg kan forebygge og komme stress og mobning til livs. Det sker gennem en teamudvikling, hvor viden styrker samarbejdet, og gennem en accept af forskelligheder.

Der tages højde for forskelligheder, med afsæt i den enkeltes behov, ressourcer og kompetencer. Gennem værdier og en kollegial refleksiv sparring, skabes der et ”Vi-mål”, der kan kvalificere en praksisnær udviklingsproces, hvor der netop gøres plads til en veludviklet forståelse af decentrale behov, med faglige argumenter, der er en forudsætning for succes.

Kast lys på jeres fortællinger
– skab både personlig og
organisatorisk udvikling

Proceskonsulent der stiller skarp på trivsel
– der minimere stress, højner samarbejdet og effektiviteten

Personale – teamudvikling

Jeg kan forbedre samarbejdet, effektivisere, forebygge og skabe en sund arbejdsmiljø trivsel (mobning/stress). Det sker gennem en team udvikling, hvor der bliver fyldt viden på, hvor samarbejdet styrkes og hvor der skabes accept af forskelligheder. Jeg understøtter såvel at skabe konstruktive strukturer med f.eks. team refleksionsrum. Jeg ønsker at understøtte og skabe forbedret trivselsvilkår og et sundt arbejdsmiljø.

Jeg kan igangsætte forandringsprocesser i forhold til at komme i mål med at skabe en mentaliserende organisation. Vi ser på gruppedynamikker og tilbyder en mentaliserende tilgang i forhold til at skabe en konstruktiv udvikling. Det betyder, at vi søger at sætter os ud over vores egne indre repræsentationer til vores egen verden af forestillinger.

Som konsulent, skaber jeg rammer for et trygt refleksionsrum til en fælles og individuel udvikling

Med en udviklingsorienteret tilgang

Med en udviklingsorienteret tilgang, tages der højde for en værdi og styrkebaseret tilgang.

Jeg sætter fokus på jer som et team med forskelligheder og på den enkeltes behov, ressourcer og kompetencer til, at skabe en udviklingsproces og bliver til et fælles VI i et samarbejdende praksisfællesskab.

En proces, der særligt tager højde for styrker, kompetencer og læring af jeres succeser eller jeres udviklingspotentiale, og som skaber en social og forbedret kulturel trivsel samt en fortælling og et nyt vindue/brand til jeres omgivende verden.

Der gives plads til medarbejdernes fortællinger, så der kastes lys på perspektiver, ved netop at blive talt om i et fælles trygt forum

supervivion-team-vivi-hinrichs

Det narrative perspektiv

Jeg inddrager det narrative perspektiv som indeholder, at en kulturs fortællinger aldrig kan indeholde alt det, der er at sige om denne kultur. Ligeledes kan et menneskes fortællinger aldrig indeholde alt det, der er at sige om dette menneske.

De fortællinger vi har om os selv og andre, er afgørende fordi fortællingerne er med til at skabe mening og de mulige handlinger. Jo flere fortællinger, jo flere handlemuligheder. Forandring er mulig gennem fokus på både handling og meningstilskrivning.

I den narrative tilgang, anvender vi en eksternaliserende samtaleform, der har til hensigt at adskille problemet med personen. Vi er gode til at eksternalisere problemet, så det bliver gjort til genstand, så kunden lettere kan gå i dialog om udfordringerne.

Det er problemet, der er problemet, og ikke personen, der er problemet

Narrativ terapi

Det handler om at skabe flere mulige fortællinger og herigennem mere frihed. Dette sker i den narrative terapi, både gennem dekonstruktion af dominerende negative fortællinger, og gennem opbygning af mere brugbare og foretrukne fortællinger og hermed handlinger.

Eksternalisering spiller en afgørende rolle i dekonstruktionen af dominerende fortællinger i narrativ terapi. Eksternalisering handler om, at mennesker ikke ligestilles med fortællingen om dem. Vi er altid mere, end der kan fortælles om os. Eksternalisering formår at adskille personen og problemet, og i denne sproglige adskillelse opstår muligheden for at øjne egne færdigheder og værdier, i relation til vanskelighederne.

Centralt i ethvert menneskes liv er denne persons værdier. Værdier er den betydning som vi tillægger ting i livet. Et menneskes centrale værdier skabes i opvæksten og udvikles gennem hele livet. Narrativ terapi ønsker at synliggøre det, som betyder noget for et menneske, og at bidrage til at det bliver muligt at leve tættere på disse værdier. Det vil sige at gøre de handlinger, som en person finder vigtige og nødvendige.

Modstand mod forandring

Få oplæg om emnet, der varer ca. 60-90 minutter. Vi kommer omkring, hvordan der kan forebygges gennem den motiverende samtale. I får lærerig viden om kommunikation og sanser, samt hvad skal vi være særlig opmærksomme på i mødet med den anden.

 

 • Forebyg modstand mod forandring gennem den motiverende samtale.
 • Hvordan kan man forebygge eller minimere modstand mod forandring.
 • Hvad er der på spil til at kunne magte at skabe en forandring.
 • Anerkender modstanden og skab en forandring.

Anerkend modstanden

Faktorer der kan medvirke til, at det kan være svært at anerkende modstanden.

Mennesker har en trang til at holde fast ved det kendte. Vi har brug for kontrol i en vis grad over vores liv.

Måske er modstanden der, fordi det kræver et vis overskud at træde ud af brandslukningen, som man er havnet i.

Man kan være tappet for energi og inspiration, samt mangle det fornødne overskud til at skabe og ændre forandringen.

Hvis vi forstår og anerkender, at der er en hvis grad af modstand, så vil succes, for at der skabes en forandring, være større.

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale