10/05/2024

MODERNE FAMILIE KAN GIVE UDFORDRINGER

by Vivi Hinrichs,

Moderne familier kan give udfordringer, hvor danske familieliv gennemgår betydelige forandringer. I løbet af de seneste årtier har levevilkårene for familier ændret sig markant. Den traditionelle kernefamilie, bestående af far, mor og børn, suppleres i stigende grad af andre samlivsformer.

Danmarks Statistik identificerer hele 37 forskellige måder at definere en familie på. Familien som institution er hyppigt genstand for debat i medierne og blandt politikere, da mange udtrykker bekymring for udviklingen i danske familiestrukturer. Bekymringerne koncentrerer sig især om stigende skilsmisser, faldende fødselstal, børns langvarige tid uden for hjemmet i skoler og daginstitutioner, samt spørgsmålet om, hvorvidt de nye familieformer effektivt fungerer som alternativer til den konventionelle kernefamilie.

Samfundet har gennemgået ændringer, hvor behovstilfredsstillelse og personlige lyster har fået større vægt i dag end for 40-50 år siden. For at forstå og handle i nuet er det nødvendigt med en dybere forståelse af, hvordan situationen er blevet sådan. Selvom man har opdraget og elsket sine børn gennem årene, er det ikke sikkert, at virkeligheden lever op til drømmen om et tæt forhold, når børnene flytter hjemmefra. Et godt familieliv handler ikke kun om at mødes til højtider, det indebærer en følelsesmæssig forbindelse og engagement. Ærlighed, nærhed, ægthed og ligeværdighed er afgørende for et sådant forhold.

På trods af skilsmisser, hektiske familieliv og øget pres på børnefamilierne foretrækker flertallet af danskere stadig at identificere sig med kernefamilien, både i dens traditionelle og udvidede form. Undersøgelser indikerer desuden, at forældre trods travlhed har fået mere tid til at tilbringe sammen med deres børn i de seneste år.

Hvad definerer en familie?

Det gængse billede af en familie er ofte ‘far, mor og børn’. Mange associerer familie med begrebet ‘kernefamilie,’ der dækker over et ægtepar og deres fælles børn. Selvom denne familiestruktur stadig er den mest udbredte i Danmark, har der været en betydelig stigning i forskellige samlivsformer gennem årene. En familie inkluderer også andre medlemmer ud over forældre og børn, såsom slægtninge, der nedstammer fra samme person, inklusive bedsteforældre, oldeforældre, tanter, onkler, fætre, kusiner, nevøer og niecer.

Afgrænsning af begrebet familie

Begrebet familie kan afgrænses ud fra flere kriterier, såsom deling af husstand, blodrelationer og juridiske forbindelser som ægteskab eller adoption. Ud over disse objektive kriterier spiller også den psykologiske og følelsesmæssige tilknytning en afgørende rolle ifølge den franske sociolog Pierre Bourdieu.

Familie i statistikken

Danmarks Statistik har udviklet 37 forskellige definitioner af familieformer. Definitionen af en familie har udviklet sig fra at være traditionelt forældre og børn til at omfatte enlige forældre med børn, ikkegifte par uden børn med en aldersforskel på mindre end 15 år og endda registrerede partnerskaber for lesbiske eller bøsser.

Mangfoldighed i danske børnefamilier

I henhold til rapporten “Børn og deres familier 2018” var der omkring 781.000 børnefamilier i Danmark i begyndelsen af 2018. Den mest almindelige familieform var den traditionelle kernefamilie med et par og mindst et hjemmeboende barn. Selvom 56% af børnefamilierne er klassiske kernefamilier, er der også stigninger i enlige mødre med børn og enlige fædre med samværsbørn. Mangfoldigheden spænder fra par med børn fra tidligere forhold til regnbuefamilier, hvor samme køn lever sammen med hjemmeboende børn.

Skilsmisser og deres påvirkning på børn

Antallet af skilsmisser i Danmark er mere end fordoblet over de sidste 50 år. Selvom antallet var højest i 1983, er det siden faldet og steget igen. Skilsmisser påvirker ikke kun forældrene, men også børnene, især når forældrene ikke er gift.

 

<br />
moderne-familie-familieterapi

Sammenbragt familie

Det er vigtigt at glemme alt om den traditionelle kernefamilie, hvis man ønsker at overleve i en sammenbragt familie. »Skru forventningerne ned og indse, at det kan tage meget lang tid at skabe tillid på tværs i en sammenbragt familie,« påpeges det.

Alle har en drøm. Nogle har en drøm om at skabe en familie, en kernefamilie. Ikke bare én gang, men to gange. Eller for de allermest friske måske flere gange.

En ny familie med ny kæreste, egne børn og kærestens børn. Måske på længere sigt med et par fælles børn. Inklusive kærestens eks og hans eller hendes børn. Men glem alt om at stifte en ny familie og tro, at det kan ske efter samme model som den første familie med mor, far og fælles børn. »Den typiske kernefamile-model er i mange tilfælde en illusion, som ikke kan kopieres. I stedet må man skabe en ny form for familie.

Naviger Sammenbragte Familier:

– Terapi som En Vej til Harmoni

Det skal du glemme alt om, hvis du vil overleve i en sammenbragt familie »Skru forventningerne ned og indse, at det kan tage meget lang tid at skabe tillid på tværs i en sammenbragt familie.«
At bringe to familier sammen kan være en udfordrende rejse fyldt med forventninger, usikkerhed og glæder. Sammenbragte familier er en stadig mere almindelig realitet, og det er vigtigt at anerkende både de unikke fordele og udfordringer, der følger med denne livsændring. Terapi kan spille en afgørende rolle i at skabe gode vilkår for sammenbragte familier ved at styrke kommunikation, håndtere konflikter og bygge sunde relationer.
Fordele ved Sammenbragte Familier

Mangfoldighed og Berigelse

Sammenbragte familier bringer ofte forskellige perspektiver, traditioner og erfaringer sammen. Dette kan berige børns liv ved at udsætte dem for en bredere kulturel og følelsesmæssig mangfoldighed.

Nye Chancer for Voksne

For voksne kan sammenbragte familier repræsentere en ny chance for kærlighed og partnerskab. Det er en mulighed for at lære af tidligere erfaringer og skabe en sund og stærk familieenhed.

Styrkede Relationer

For børn kan tilstedeværelsen af støttende voksne og søskende bidrage til udviklingen af stærke og støttende relationer, der varer hele livet.

Ulemper ved Sammenbragte Familier

At navigere gennem komplekse relationer kan være udfordrende, især når der er forskellige forventninger og normer fra tidligere familiemiljøer. 2. Udfordringer i Integrationen
Børn kan stå over for svært ved at acceptere nye autoritetsfigurer, og voksne kan opleve konflikter i forsøget på at integrere forskellige opdragelsesmetoder.

Følelsesmæssig Stress

De involverede parter kan opleve en række følelsesmæssige stressorer som usikkerhed, jalousi og frygt. Disse kan have indvirkning på individuel trivsel og familiedynamik.

Klassiske Dilemmaer i Sammenbragte Familier

Børns Loyalitet

Børn kan stå over for dilemmaet med loyalitet over for deres biologiske forælder versus den nye partner. Terapi kan hjælpe med at håndtere denne komplekse følelsesmæssige udfordring. 2. Autoritet og Grænser
At etablere klare autoritetsstrukturer og grænser kan være en udfordring, især når børn skal respektere regler fra både den biologiske og sammenbragte forælder. Terapeutisk intervention kan lette denne proces.

Samspil med Ekser

Forældrenes forhold til deres tidligere partnere og deres indvirkning på familien er ofte en kilde til konflikt. Terapi kan hjælpe med at navigere gennem disse komplekse relationer.

 

Terapi som en Støttende Ressource

Åben Kommunikation

Terapi giver en tryg og struktureret ramme, hvor familien kan øve åben kommunikation. Dette hjælper med at identificere og tackle udfordringer på en sund måde. 2. Konfliktløsning Færdigheder
Terapeutiske sessioner kan lære familien effektive konfliktløsningsfærdigheder og strategier til at håndtere uoverensstemmelser, hvilket skaber et mere harmonisk miljø.

Individuel Støtte

Terapi kan også tilbyde individuel støtte til både børn og voksne, hvilket giver dem mulighed for at udforske og forstå deres egne følelser og reaktioner i forbindelse med sammenbragt familiesammenhæng.

I sidste ende kræver opbygningen af et vellykket sammenbragt familieforhold tid, tålmodighed og dedikation. Terapi kan være et uvurderligt redskab til at hjælpe familier med at forstå og overvinde de udfordringer, de står overfor, og skabe et kærligt og støttende miljø, hvor alle kan trives. Sammenbragte familier er en rejse, og terapi kan være kompasset, der hjælper dem med at finde vejen til harmoni og glæde.

<br />
familieterapi-moderne-familie-

Tryghed i familien

Når vi taler om psykologisk tryghed, er det relevant at undersøge, om der eksisterer psykologisk tryghed i familien. De færreste af os er opvokset i perfekte familier eller ideelle samfund, der har udstyret os med færdigheder og rum til at håndtere og udtrykke vores tanker, følelser og behov.

Vores opvækst kan have formet os på en måde, der gør det svært at være ærlig og autentisk, da vi måske som børn er blevet fortalt det modsatte: at vi ikke bør udtrykke os. Dette kan skyldes, at familien ikke har været i stand til at rumme det. Når voksne ikke selv kan håndtere deres egne følelser, bliver det enormt udfordrende at rumme børnenes følelser og hjælpe dem med at regulere dem naturligt – at dæmpe vreden og fremhæve glæden.

 

Klare grænser

Det er vigtigt at fastholde klare grænser mellem forældre og børn, og det indebærer ikke at forvente, at dine børn skal fungere som dine venner. Det sunde familiære hierarki bør opretholdes, hvor børn og forældre befinder sig på forskellige niveauer. Undlad at dele vokseninformation med dine børn, og undgå at placere de voksnes problemer på deres skuldre.

Husk, det er ikke dine børns ansvar at opfylde dine behov. Det er din opgave som forælder at imødekomme deres behov og skabe et trygt og støttende miljø. Opbyg sunde og klare grænser, så hvert familiemedlem har plads til at udvikle sig individuelt både i familien og i hjemmet. Vær opmærksom på og respekter hinandens personlige råderum og ejendele.

En vigtig del af forældrerollen er at lære dine børn at udtrykke sig selv selvsikkert, så de ikke lader andre træde på dem. Dette bidrager til deres udvikling som stærke og selvstændige individer.

At være forældre er en enorm opgave, og selvom det kan være den mest givende, er det også en af de mest udfordrende roller at indtage. Ingen forældre er perfekte, og det er helt i orden. Det er vigtigt at være opmærksom på de faktorer, der er nævnt, for at skabe et sundt og støttende familiemiljø.

Hvis forældrene foretrækker at undvige eller skjule følelser ved at feje dem ind under gulvtæppet, tyder det på, at de heller ikke har lært at håndtere deres egne følelser, sandsynligvis fordi deres omsorgspersoner heller ikke har haft den evne. Dette sætter gang i en negativ spiral.

Moderne familier kan opleve udfordringer i forhold til kulturer og værdier, og dette kan have betydelige psykologiske konsekvenser. Her er nogle af de psykologiske aspekter, der kan være relevante:

Identitet og Selvbillede

Medlemmer af moderne familier, der stammer fra forskellige kulturer, kan opleve udfordringer i forhold til deres identitet og selvbillede. De kan føle sig splittet mellem forskellige kulturelle forventninger og normer.

Kulturel Konflikt

Konflikter mellem familiemedlemmer, der har forskellige kulturelle baggrunde, kan føre til stress og angst. Disse konflikter kan opstå, når der er uoverensstemmelser mellem værdier, forventninger og traditioner.

Integration af Værdier

At finde en balance mellem forskellige kulturelle værdier kan være udfordrende. Dette gælder især, når der er konfliktende synspunkter om f.eks. opdragelse, ægteskab, religion og kønsroller.

Sprogbarrierer

Hvis familiemedlemmer taler forskellige sprog eller har forskellige kommunikationsstile, kan det skabe misforståelser og frustrationer. Dette kan påvirke effektiv kommunikation og føre til konflikter.

Tilpasning og Akkulturation

Familiemedlemmer kan opleve forskellige niveauer af tilpasning til den dominerende kultur. Dette kan påvirke deres psykologiske trivsel og evne til at navigere i det samfund, de lever i.

Interkulturel Kommunikation

Færdigheder i interkulturel kommunikation bliver afgørende for at håndtere udfordringer. Mangel på forståelse og sensitivitet over for andres kulturer kan føre til konflikter og isolering.

Stigmatisering og Diskrimination

Nogle gange kan moderne familier opleve stigmatisering eller diskrimination baseret på deres kulturelle baggrund. Dette kan have alvorlige psykologiske konsekvenser, herunder lavt selvværd og angst.

Rollekonflikter

Medlemmer af moderne familier kan opleve rollekonflikter, især når der er forskelle i forventninger til traditionelle kønsroller eller familiemønstre.

For at håndtere disse psykologiske udfordringer er det afgørende at fremme åben kommunikation, kulturel forståelse og respekt inden for familien. Professionel hjælp fra psykologer eller terapeuter med ekspertise i interkulturelle dynamikker kan også være gavnligt for at lette tilpasningen og styrke familiens sammenhængskraft.

 

Naviger gennem Moderne Familieudfordringer:

I dagens moderne samfund ser vores familiedynamik ud til at have taget nye former. Med skilsmisser, genægteskaber, og en blanding af dine, mine og vores børn kan det være en udfordrende rejse at opretholde harmoni i den moderne familie. Læg dertil flere bedsteforældre, onkler, tanter og mostre, og det komplekse netværk kan synes som en uoverskuelig labyrint.

Åben Kommunikation er Nøglen

Første skridt i at håndtere moderne familieproblemer er at etablere åben kommunikation. Lad alle medlemmer af familien føle, at deres stemme bliver hørt, og skab et trygt rum, hvor bekymringer og følelser kan blive delt uden frygt for dom. Giv også plads til børnene at udtrykke sig, så de kan føle sig set og forstået.

Delte Ordninger: En Balancering af Tid og Opmærksomhed

Med skilsmisser og nye forhold kan delte ordninger være udfordrende, men det er vigtigt at finde en balance. Kommunikation mellem forældre er nøglen, og en fleksibel tilgang til delte tidsplaner kan hjælpe med at imødekomme børnenes behov og ønsker. Sammen kan I skabe en struktur, der fungerer for alle parter og sikrer, at børnene føler sig støttet og elsket af begge forældre.

Udvidet Familie: Styrken i Mangfoldighed

I stedet for at betragte den udvidede familie som en kilde til konflikt, kan vi vælge at se den som en ressource. Udvidet familie bringer forskellige perspektiver, erfaringer og ressourcer ind i børns liv. Samarbejd med bedsteforældre, onkler, tanter og mostre for at skabe et solidt supportnetværk, der kan hjælpe med at løse udfordringer og skabe positive oplevelser for børnene.

Skab Traditioner og Ritualer

Traditioner og ritualer kan binde familien sammen og skabe stabilitet i en ellers kompleks dynamik. Uanset om det er faste familiemiddage, årlige ferier eller andre ritualer, kan disse skabe forudsigelighed og fællesskab, som er afgørende for børns trivsel.

Professionel Hjælp og Selvomsorg

Hvis udfordringerne bliver overvældende, er der ingen skam i at søge professionel hjælp. Familie- eller børneterapi kan give redskaber til at tackle problemer og forbedre kommunikationen. Samtidig er selvomsorg for både voksne og børn afgørende. Tid til refleksion, hvile og individuel udvikling er med til at styrke familiens samlede modstandsdygtighed.

At navigere gennem moderne familieudfordringer kræver tålmodighed, kærlighed og en villighed til at arbejde sammen. Ved at prioritere åben kommunikation, balancerede delte ordninger, udnyttelse af den udvidede families styrke og skabelse af stabilitet gennem traditioner, kan familien blomstre selv i den mest komplekse dynamik.

 

Professionel Hjælp og Selvomsorg

Selvom åben kommunikation er ideel, indser vi, at nogle gange kan konflikter være så komplekse, at det er svært at løse dem alene. I disse tilfælde kan professionel familieterapi være afgørende. En terapeut kan fungere som en neutral mediator og hjælpe med at identificere og løse dybere rødder af udfordringer. Terapi er ikke en indrømmelse af svaghed, men snarere et modigt skridt mod at skabe et sundt familiemiljø.

Det er også vigtigt at understrege betydningen af selvomsorg i denne kontekst. Når man arbejder med komplekse familiemæssige spørgsmål, kan det være udmattende både fysisk og følelsesmæssigt. Alle familiemedlemmer, inklusive børn, bør prioritere tid til selvomsorg og finde sunde måder at håndtere stress og følelsesmæssig belastning på.

At søge professionel hjælp er ikke blot en vej til konfliktløsning, men også en investering i familiens fremtidige trivsel. Terapi kan give redskaber til at forbedre kommunikationen, opbygge stærke relationer og skabe et miljø, hvor alle familiemedlemmer kan trives.

<br />
familiekonflikter-moderne-familie

Moderne Familieudfordringer?

– Find Støtte og Hjælp gennem Psykoterapi

I den hektiske verden, vi lever i, kan moderne familieliv bringe en række udfordringer og kompleksiteter. Hvis du føler dig overvældet, stresset eller står over for udfordringer i dine familiære relationer, er der håb og hjælp at finde gennem psykoterapi.

Psykokrav og travlhed kan ofte tage sin vejafgift på familier, hvilket resulterer i kommunikationsudfordringer, konflikter eller en følelse af afstand. Familieterapi kan være en effektiv måde at tackle disse udfordringer på, idet det skaber et sikkert rum for at udforske og forstå dynamikken inden for familien.

Individuel terapi er også en værdifuld ressource, der giver dig mulighed for at fokusere på dine egne følelsesmæssige reaktioner og udfordringer. En erfaren psykoterapeut kan hjælpe dig med at identificere og håndtere stressorer, styrke dine relationer og udvikle sundere coping-strategier.

Uanset om det er familieterapi, parterapi eller individuel terapi, kan professionel støtte være afgørende for at navigere i kompleksiteten af moderne familieliv. Det er et skridt mod at skabe positive forandringer, forbedre kommunikationen og genoprette harmoni i dine relationer.

Tag det første skridt mod et sundere familieliv ved at udforske de terapeutiske muligheder, der er tilgængelige. Der er et væld af ressourcer og hjælp at hente, så du kan skabe en stærkere og mere forbundet familie.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

 Om barndomstraume

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.  F.eks. om

Om familieterapi

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

 

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale