11/12/2023

HAR DU BARNDOMSTRAUME?

by Vivi Hinrichs,

Oplever du at bøvle med barndsomstraumer? Så få hjælp til at få det helet, bliv bevidst om at du er et dejligt menneske og lær at tanke på en ny måde.

 

At leve med barndomstraume

Mange voksne personer har gennem livet oplevet en række barndomstraumer, der varierer i karakter. Disse traumer kan føre til betydelige udfordringer, hvor de må navigere ensomt gennem følelsen af svigt og en grundlæggende fornemmelse af at være utilstrækkelig.

Når forældre gennem hele barndommen nedgør deres børn og påpeger deres utilstrækkelighed, afspejler det ofte forældrenes egne usikkerheder. De aspekter af sig selv, som de voksne ikke kan acceptere, projiceres over på barnet. For eksempel kan en voksen, der altid har været dårlig til fodbold, nedgøre og håne barnet, hvis det ikke er den bedste på banen. Dette skaber en selvopfyldende profeti. Det bekymrende er, at narcissisten ikke selv er klar over, at dette er en projicering, hvor de overfører deres egne negative følelser til andre.

 Traume med Garbor Mate

Disse dybtliggende følelser har en betydelig indvirkning på deres overordnede trivsel og velbefindende.Gabor Maté, den ungarsk-canadiske læge og forfatter, fremhæver i sin bog “The Myth of Normal” en tankevækkende synsvinkel på vores samfunds værdier og hvordan vi beundrer mennesker med dysregulerede nervesystemer.

Ofte beundrer og hylder personer, der i virkeligheden lider af ubalance i deres nervesystemer. Disse mennesker kan være dem, der sætter andres behov foran deres egne, er ekstremt effektive, og opnår berømmelse og rigdom gennem en hårdtarbejdende og selvopofrende tilgang til livet.

Gabor Maté mener, at barndomstraumer spiller en afgørende rolle i udviklingen af traumespor i menneskets liv. Han udforsker, hvordan tidlige traumatiske oplevelser kan have en dybtgående indvirkning på en persons følelsesmæssige og fysiske sundhed senere i livet. Her er nogle af hans centrale tanker om, hvordan barndomstraumer etableres og skaber traumespor:

Umodne forældre

Umodne forældre, der mangler emotionel modenhed, kan være selvcentrerede, afvisende, fraværende og defensive. De benægter, forvrænger eller ignorerer virkeligheden og har svært ved at håndtere intense følelser. Deres lave stress-tolerance fører til overdreven og uhensigtsmæssig reaktion.

Disse forældre kan påføre vedvarende skyld, skam og dårlig samvittighed på deres barn og efterlader ofte barnet med svære følelser. Deres manglende selvindsigt forhindrer dem i at forstå deres eget eller deres barns sind. De formår sjældent at reparere brud i tilknytningsbåndet, undskylder sjældent eller beder om tilgivelse og har svært ved at tilgive andre. Disse forældre prioriterer ikke barnets behov, er ikke til stede på en stabil, forudsigelig, tryg eller følelsesmæssig måde og forventer følelsesmæssig respons fra barnet uden klare signaler.

Grundet forældrenes umodenhed formår de ikke at forholde sig til barnet og sig selv på en reflekteret måde. Uden mentalisering er der ingen alderssvarende udvikling. Hvor manglende mentalisering giver problemer med selvreguleringen.

Beskrivelse af umodne forældre

Selvoptagede, afvisende, fraværende og defensive – sådan kan umodne forældre beskrives.
De benægter, fortrænger eller fordrejer virkeligheden og mangler evnen til at håndtere intense følelser, hverken at rumme, lytte til eller tale om dem.

Disse forældre reagerer ofte overdrevent voldsomt på stress, og de pålægger deres børn vedvarende og intens skyld, skam og dårlig samvittighed, hvilket resulterer i svære følelser hos barnet.

Manglende selvindsigt gør dem ude af stand til at forstå deres egen tankegang eller barnets, og de formår sjældent at reparere på brud i forholdet eller bede om tilgivelse.De sætter deres egne behov først og kan ikke skabe et stabilt, forudsigeligt og trygt følelsesmæssigt miljø for barnet. Desuden forventer de følelsesmæssige ydelser fra barnet uden at kommunikere det tydeligt og forventer loyalitet, der overstiger barnets udvikling af selvstændige holdninger.

Disse forældre søger taknemmelighed og bekræftelse som gode forældre fra deres børn, men er ligeglade, konfliktsky og passive i relation til at imødekomme barnets følelsesmæssige behov. Når et barn ikke bliver forstået eller set af sine forældre, føler det sig ikke prioriteret.

Nogle eksempler herpå kan være:

• Forældre, der mangler modenhed på det følelsesmæssige plan, viser karakteristika, der præger deres adfærd.
• De fokuserer på egne behov, er afvisende og defensive, og de har svært ved at acceptere eller forholde sig til virkeligheden.
• Disse forældre har begrænset evne til at håndtere intense følelser, hvilket resulterer i en lav stresshåndtering og overdrevent voldsomme      reaktioner.
• De pålægger deres børn vedvarende skyld, skam og dårlig samvittighed, hvilket efterlader barnet med dybe og komplekse følelser.
• Manglen på selvindsigt gør det svært for dem at forstå deres egne og deres barns tanker, og de har svært ved at reparere brud i relationen eller bede om tilgivelse.
• Derudover prioriterer de egne behov over børnenes og er ude af stand til at skabe en stabil og tryg følelsesmæssig base for dem. De forventer, at barnet skal vise følelsesmæssig loyale og yde og modtage på et niveau, der er over barnets modenhed.
• Selvom de søger anerkendelse som gode forældre, viser de ligegyldighed, undgår konflikter og ignorerer barnets behov.
• Når et barn ikke føler sig forstået eller set af sine forældre, oplever det en mangel på mental støtte og opmærksomhed.

 

Når et barn påtager sig forkertheden

Når et barn påtager sig forkertheden, hvor det bærer på en følelse af skyld eller ansvar for noget, der ikke er dets ansvar, kan der være forskellige faktorer, der er gået forud. Disse faktorer kan variere afhængigt af barnets personlige oplevelser og miljø. Her er nogle mulige årsager:

Omsorgssvigt eller misbrug

Hvis et barn er blevet udsat for omsorgssvigt, misbrug eller vold, kan det føle sig skyldigt i at være årsagen til denne behandling. Det kan føle, at det har gjort noget forkert eller ikke har levet op til forældrenes forventninger:

Familieproblemer

Konflikter eller problemer i hjemmet kan påvirke et barns mentale velvære. Hvis forældre skændes eller er adskilte, kan barnet føle skyld eller ansvar for at forsøge at redde familien eller løse problemerne.

Skoleproblemer

Et barn kan føle sig skyldigt eller ansvarlig, hvis det har problemer i skolen, såsom dårlige karakterer, mobning eller andre udfordringer. Det kan føle, at det skuffer sine forældre eller lærere.

Sociale pres

Sociale forventninger og pres fra jævnaldrende kan også bidrage til følelsen af forkert. Hvis et barn føler, at det ikke passer ind eller lever op til samfundets eller gruppens standarder, kan det internalisere denne følelse af utilstrækkelighed.

Personlige problemer

Nogle gange kan et barn opleve intern konflikt eller forvirring, såsom tvivl om ens identitet eller seksualitet, hvilket kan føre til følelsen af forkert eller utilstrækkelig.

Det er vigtigt at huske, at børn ofte mangler de nødvendige færdigheder til at forstå og håndtere komplekse følelser som skyld og ansvar. Det er derfor vigtigt for voksne omkring barnet at tilbyde støtte, empati og hjælp til at håndtere disse følelser på en sund måde. Det er netop gavnligt for de der har fået barndomstraumer og kæmper med sådanne følelser, at få Professionel hjælp, såsom terapi.

barndomstraume-kompleks-traume

Effekter af traumatiske oplevelser

Tidlige traumatiske oplevelser: Ifølge Maté kan barndomstraumer opstå som følge af en række begivenheder, herunder fysisk, seksuelt eller følelsesmæssigt misbrug, forsømmelse, skilsmisse, tab af omsorgspersoner eller andre vanskelige livsomstændigheder. Disse traumatiske oplevelser kan være overvældende og forvirrende for et barn, og de kan skabe varige indtryk og reaktioner.

Nervesystemets rolle:

Maté peger på, at hjernen og nervesystemet spiller en afgørende rolle i, hvordan traumespor etableres. Han mener, at traumer kan forstyrre den normale udvikling af nervesystemet, hvilket kan føre til vedvarende stressrespons og neurologiske forandringer. Dette kan manifestere sig som hyperaktivering eller hypoaktivering af nervesystemet.

Ubevidst prægning:

Barndomstraumer skaber ofte dybe, ubevidste prægninger, der påvirker en persons måde at tænke, føle og reagere på. Disse prægninger kan føre til selvdestruktiv adfærd, usunde forhold og en række mentale og følelsesmæssige udfordringer.

Selvbeskyttende mekanismer:

For at beskytte sig selv fra smerten og forvirringen af barndomstraumer, kan nogle mennesker udvikle selvbeskyttende mekanismer som afhængighed, undgåelse, isolation eller negativ selvopfattelse. Disse mekanismer kan hjælpe med at dulme smerten midlertidigt, men de kan også skabe langsigtede problemer.

Gentagelse af mønstre:

Måske en af de mest bemærkelsesværdige teorier fra Maté er hans idé om, at traumer skaber gentagelsesmønstre. Han mener, at folk ofte gentager de samme destruktive adfærdsmønstre som reaktion på tidlige traumer, medmindre de bevidst arbejder på at bryde disse mønstre.

Traumespor

Matés tilgang til forståelse af barndomstraumer og traumespor er dyb og fokuseret på sammenhængen mellem krop og sind. Han argumenterer for, at forståelsen af disse traumer er afgørende for at håndtere afhængigheder, stress og en række andre sundhedsproblemer. Terapeutisk støtte og selvrefleksion spiller en central rolle i helingsprocessen ifølge Maté.

Maté bemærker, at denne beundring for dysregulerede mennesker er udbredt, og det omfatter ikke kun samfundets medlemmer, men også politikere og samfundet som helhed. Han udfordrer os til at overveje, om vi virkelig bør beundre disse mennesker, da mange af dem lider af sundhedsmæssige ubalancer, og det er uvist, hvor længe de kan opretholde deres høje tempo og selvopofrelse. Desuden rejser han spørgsmålet om, hvor sundt det er for andre at spejle sig i disse “perfekte” individer.

Maté argumenterer for, at næsten alle kroniske og psykiske sygdomme og udfordringer kan spores tilbage til et dysreguleret nervesystem. Han opfordrer os til at tænke over, om det virkelig er værd at hyldre og efterligne de travle, hurtige og selvopofrende mennesker, der er så udbredte i vores samfund. Han foreslår, at det måske ville være klogere for os alle at sænke tempoet, undgå at leve op til normer, der skaber dysregulering, og i stedet søge en sundere balance i vores liv.

Måske er det på tide at prioritere trivsel og balance i vores liv i stedet for at jage efter normer, der kan have negative konsekvenser for vores nervesystemer og sundhed.

Gabor Maté er kendt for sit arbejde inden for traumer og dets indflydelse på både fysisk og mental sundhed. Her er en dybere udforskning af Gabor Maté og hans tanker om traumer:

Gabor Maté og Traume:

Gabor Maté er en læge og forfatter med en stærk interesse i at forstå, hvordan tidlige traumer og stresspåvirkninger påvirker vores mentale og fysiske sundhed senere i livet. Han hævder, at traumer spiller en central rolle i udviklingen af en række sundhedsproblemer og afhængigheder.

Selvregulering

Selvregulering indebærer evnen til at bringe kroppen og sindet til mere rolige tilstande, hvor klar tænkning, problemløsning og beslutningstagning kan forekomme. I voksenlivet er det afgørende at kunne regulere vores følelsesmæssige tilstande for at undgå at blive overvældet af ubehagelige følelser.

På grund af forældrenes umodenhed har de vanskeligt ved at forholde sig reflekterende til både deres børn og sig selv. Uden evnen til mentalisering oplever barnet forstyrrelser i alderssvarende udvikling og selvregulering.

Nøglepunkter ved Matés tilgang til traume:

Barndomstraumer

Maté mener, at mange af de udfordringer, vi oplever som voksne, kan spores tilbage til traumatiske oplevelser i barndommen. Dette kan inkludere oplevelser som misbrug, forsømmelse, tab eller svigt fra omsorgspersoner.

Forbindelsen mellem traume og afhængighed

Maté hævder, at afhængighed ofte er en måde at håndtere smerten og sårbarheden, der opstår som følge af tidlige traumatiske oplevelser. Han mener, at afhængigheder som stofmisbrug, spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd kan fungere som midlertidige lindringer af smerten.

Biologiske og neurologiske konsekvenser

Maté betragter traumer som en form for “kropsminde”. Han hævder, at stress og traumer kan påvirke nervesystemet og hormonbalancen, hvilket kan føre til en række fysiske og mentale sundhedsproblemer, herunder autoimmune sygdomme, depression og angst.

Helbredelse gennem forståelse

Maté mener, at en afgørende del af helbredelse involverer forståelsen af, hvordan traumer har påvirket os. Han argumenterer for, at terapi og selvrefleksion kan være afgørende redskaber i at håndtere og helbrede traumer.

Betydning og indflydelse

Gabor Matés arbejde har haft en betydelig indflydelse på, hvordan vi forstår sammenhængen mellem traumer, afhængighed og fysisk/mental sundhed. Hans tilgang har ført til øget opmærksomhed omkring vigtigheden af at identificere og behandle tidlige traumer som en del af helingsprocessen. Maté har også været en fremtrædende stemme i at fremme en holistisk tilgang til sundhed, der inddrager både krop og sind.

For at uddybe din forståelse af Gabor Matés arbejde med traumer og de emner, han har skrevet om, kan du undersøge hans bøger og foredrag, der giver en dybere indsigt i hans teorier og tilgang til disse emner.

Gabor Maté mener, at heling og overvindelse af traumer er en kompleks proces, der kræver en dybdegående forståelse af de underliggende årsager og en holistisk tilgang. Her er nogle af de måder, han mener, man kan komme traumer til livs:

Selvbevidsthed og Selvforståelse

Ifølge Maté er den første skridt i helingsprocessen at udvikle en dyb forståelse af sig selv. Dette inkluderer at udforske ens tidlige barndomserfaringer og forstå, hvordan de har påvirket ens tro, adfærd og følelser i voksenlivet.Terapi og PsykoterapiMaté støtter brugen af terapi som et værdifuldt redskab til at arbejde med traumer. Terapi kan give en sikker og støttende atmosfære, hvor man kan udforske traumatiske oplevelser og lære at håndtere de følelsesmæssige konsekvenser af dem. Terapeuter kan også hjælpe med at lære sundere coping-mekanism

Selvomsorg og Stresshåndtering

Maté understreger vigtigheden af selvomsorg og stresshåndtering som en del af helingsprocessen. Dette kan inkludere øvelser som meditation, mindfulness, yoga, og en sund livsstil. At lære at genkende og håndtere stress er afgørende for at reducere de fysiske og mentale konsekvenser af traumer.

Forbindelse med andre

Ifølge Maté kan relationer spille en afgørende rolle i helingsprocessen. At opbygge stærke, støttende relationer med andre mennesker kan hjælpe med at afbøde følelsen af isolation og ensomhed, der ofte følger med traumer. Deling af erfaringer og følelser med pålidelige venner eller familiemedlemmer kan være terapeutisk i sig selv.

Forståelse af afhængighedMaté mener, at mange afhængigheder er forsøg på at håndtere traumer og smerte. At forstå forbindelsen mellem traumer og afhængigheder kan være afgørende for at overvinde afhængigheder og helbrede traumer.

Behandling af de underliggende årsager

For at komme traumer til livs, er det vigtigt at behandle de underliggende årsager til de problematiske adfærdsmønstre. Dette kan kræve terapeutisk arbejde med tidlige traumatiske oplevelser, arbejde med selvaccept og selvmedfølelse samt at udvikle nye, sunde coping-mekanismer.

Gabor Maté’s tilgang til heling af traumer er dyb og helhedsorienteret. Han anerkender, at traumer kan have en langvarig indvirkning på både krop og sind og mener, at ægte heling kræver tid, tålmodighed og en vedholdende indsats. Det er vigtigt at søge professionel hjælp og støtte, hvis man arbejder med traumer, da det kan være en udfordrende proces, der bedst udføres med professionel vejledning.

barndomstraume-ensomhed-forkerthed

Komplekse Barndomstraumer

Barndomstraumer, også kendt som komplekse traumer, refererer til traumatiske oplevelser, der opstår i barndommen og er ofte mere vedvarende og komplekse end enkeltstående traumatiske begivenheder. Disse traumer involverer ofte dysfunktionelle relationsmønstre og kan have en betydelig indvirkning på en persons følelsesmæssige og psykologiske velbefindende. Her er en uddybende forklaring:

Dysfunktionelle Relationer: Komplekse barndomstraumer er ofte tæt forbundet med dysfunktionelle eller skadelige relationer i barndommen. Dette kan omfatte misbrug (fysisk, seksuelt eller følelsesmæssigt), forsømmelse, konfliktfyldte forældre-barn-forhold eller andre former for dysfunktion i familien eller omsorgsmiljøet.

Vedvarende Stress

Traumatiske oplevelser i barndommen kan udsætte børn for vedvarende stress og usikkerhed. Dette kan have en negativ indvirkning på deres følelsesmæssige og psykologiske udvikling. Det kan føre til kronisk angst, depression og andre mentale sundhedsproblemer.

Manglende Selvværd

Komplekse barndomstraumer kan skabe et negativt selvbillede og lavt selvværd hos ofrene. De kan internalisere de negative meddelelser og følelser, de har oplevet, og dette kan påvirke deres opfattelse af sig selv og andre i voksenlivet.

Ustabile Emotionelle Tilstande

Personer, der har oplevet komplekse traumer, kan have svært ved at regulere deres følelser. De kan opleve intense humørsvingninger, impulsivitet og sværigheder med at håndtere stress og konflikter.

Gentagelsesmønstre

Komplekse traumer kan skabe gentagelsesmønstre, hvor individer finder sig selv i lignende skadelige relationer eller situationer som voksne. Dette gentagelsesmønster kan fortsætte, medmindre de aktivt arbejder på at bryde det.

Terapeutisk Behandling

Behandling af komplekse barndomstraumer kræver ofte professionel terapeutisk støtte. Terapeuter, der er specialiseret i traumebehandling, kan hjælpe med at udforske tidlige traumatiske oplevelser og deres indvirkning på voksenlivet.

Selvomsorg og Selvforståelse

Selvomsorg og selvforståelse er vigtige i helingsprocessen. At lære at tage sig selv alvorligt og forstå, at traumatiske oplevelser ikke er ens egen skyld, er afgørende for at bryde destruktive mønstre og opbygge et sundere selvbillede.

Arbejde med Mønstre og Relationer

Terapi kan hjælpe med at udforske gentagelsesmønstre og dysfunktionelle relationer. At forstå, hvordan traumatiske oplevelser påvirker ens valg og adfærd, kan føre til sundere relationer og livsstil.

Komplekse barndomstraumer er en udfordrende, men overkommelig tilstand, der kræver terapeutisk arbejde, støtte fra støttegrupper og dedikation til at ændre de destruktive mønstre. Det er vigtigt at søge hjælp, hvis man har oplevet komplekse traumer, da professionel vejledning er afgørende for helingsprocessen.

 

Selvagent – integritet

Man kan sige at ens selvværd, integritet og selvagent er berørt, fået et knæk er røstet.

Selvagent hos et menneske” refererer til en persons evne til selvstændigt at handle, tænke og træffe beslutninger uden ekstern kontrol eller påvirkning. Dette indebærer menneskets autonomi og evne til at agere uafhængigt baseret på deres egne værdier, ønsker og erfaringer. Autonomi varierer fra person til person og er et vigtigt aspekt af menneskelig adfærd og udvikling. Det at være og formå at være autentisk.

barndomstraume-traume-ensomhed

HELINGSPROCESSEN

Det kan være både ensomt og sorgfuldt at leve og vokse op med de smertelige sår af omsorgssvigt og traume.

At gennemgå helingsprocessen efter traumatiske oplevelser kan være udfordrende  og smertefuldt, især når man føler sig svigtet, forkert eller skamfuld. Her er måder, hvorpå de nævnte tilgange kan hjælpe med at fremme heling og adressere disse følelser:

Terapeutisk Støtte og Terapeutisk Alliance

En vigtig del af terapi er at etablere en stærk alliance med din terapeut. Terapeuten er der for at lytte, forstå og støtte dig uden at dømme. Dette kan bidrage til at reducere følelsen af svigt og skam. Terapeuten kan hjælpe dig med at udforske disse følelser og arbejde på at ændre de destruktive overbevisninger, du måtte have om dig selv.

Selvomsorg og Selvkærlighed

Selvomsorg indebærer at lære at behandle dig selv med venlighed og forståelse. Dette kan være en effektiv måde at reducere følelsen af at være forkert. Praksis med selvomsorg kan hjælpe dig med at udvikle en sundere selvbillede og selvaccept.

Gruppestøtte

At deltage i støttegrupper med andre, der har oplevet traumer, kan hjælpe dig med at indse, at du ikke er alene. Mange mennesker i sådanne grupper har lignende følelser af svigt og skam. At dele dine følelser og oplevelser med dem kan hjælpe dig med at forstå, at det ikke er din skyld, og at du ikke er forkert.

Arbejde med Skam og Skyld

Terapeutisk arbejde og selvrefleksion kan hjælpe dig med at udforske og forstå dine følelser af skam og skyld. Terapeuten kan hjælpe dig med at udfordre de destruktive overbevisninger, der underbygger disse følelser, og arbejde på at ændre dem til mere positive og realistiske overbevisninger om dig selv.

Forståelse af Traumevirkning

Ved at lære om, hvordan traumer påvirker sind og krop, kan du begynde at forstå, at dine reaktioner på traumer er en naturlig følge af de begivenheder, du har oplevet. Dette kan hjælpe med at afværge følelsen af, at du er forkert eller svigtet, og i stedet se traumereaktioner som naturlige overlevelsesmekanismer.

Selvforsyning

Praksis med afslapningsteknikker, mindfulness og sund livsstil kan hjælpe dig med at regulere stress og angst, hvilket igen kan reducere følelsen af svigt og forkert.

Det er vigtigt at huske, at helingsprocessen kan være langvarig, og det er normalt at opleve tilbagefald og udfordringer undervejs. Terapeutisk støtte og støtte fra støttegrupper kan være afgørende i denne proces. Det er også vigtigt at arbejde på at udvikle tålmodighed og medfølelse over for dig selv, da heling ofte tager tid.

TERAPEUTISK HELING AF TRAUMER

Identifikation og Anerkendelse

Det første skridt i helingsprocessen er ofte at identificere og anerkende traumatiske begivenheder. Dette kan indebære at huske og beskrive de konkrete oplevelser, der har forårsaget traumet. At sige det højt eller nedskrive det kan hjælpe med at frigive nogle af de undertrykte følelser og begynde at arbejde med dem

Terapeutisk Støtte

At søge professionel terapeutisk hjælp er ofte afgørende. Terapeuter, der er specialiseret i traumebehandling, kan hjælpe med at skabe en tryg og støttende atmosfære, hvor traumatiske oplevelser kan udforskes og behandles. Terapeutisk modaliteter som EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT) har vist sig effektive i behandlingen af traumer.

Øvelser i Mindfulness og Afslapning

At lære afspændingsøvelser og mindfulness-teknikker kan hjælpe med at regulere stress og angst, der ofte følger med traumer. Dette kan inkludere dyb vejrtrækning, meditation og yoga.

Udforske Underliggende Mønstre

Ofte har traumer en tendens til at gentage sig i ens liv, medmindre de underliggende mønstre er blevet forstået og brudt. Arbejde med terapeuter for at identificere disse gentagne mønstre og lære at håndtere dem er vigtigt for helingsprocessen.

Støttegrupper

Møde andre, der har oplevet lignende traumatiske begivenheder, i støttegrupper kan være stærkt terapeutisk. At dele erfaringer og følelser med dem, der kan forstå, kan hjælpe med at mindske følelsen af isolation og ensomhed.

Fysisk Aktivitet og Ernæring

Sund levevis, herunder regelmæssig motion og en afbalanceret kost, kan have en positiv indvirkning på helingsprocessen. Fysisk aktivitet frigiver endorfiner, der kan forbedre humøret, og en sund kost kan styrke kroppen, hvilket er afgørende for at regulere stressresponsen.

Selvomsorg

At praktisere selvomsorg og selvkærlighed er centralt i helingsprocessen. Dette indebærer at behandle dig selv med venlighed og tålmodighed, og at acceptere, at helingsrejsen kan tage tid.

Arbejde med Skam og Skyld

Mange mennesker, der har oplevet traumer, bærer en følelse af skam og skyld. Terapi kan hjælpe med at udforske disse følelser og lære at give slip på dem.

Heling af traumer kan være en kompleks og individuel proces, der kræver tid og tålmodighed. Det er vigtigt at huske, at der ikke er en “one-size-fits-all” tilgang, og at det er vigtigt at finde den rette støtte og tilgang til ens specifikke traumeoplevelser. Terapeutisk støtte og professionel vejledning er afgørende i denne proces.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også emner på hjemmesiden om familieterapi eller traumer herunder barndomstraumer

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale