19/02/2024

FØLELSER AF SKYLD OG SKAM

by Vivi Hinrichs,

Skyld og skam følelser

Har du nogensinde stået over for situationer, hvor dine følelser og oplevelser blev ignoreret, og du blev efterladt uden undskyldninger, selv når andre påførte dig smerte eller trådte ved siden af?

Hvis disse følelsesmæssige belastninger og relationelle udfordringer resonerer med din livshistorie, inviteres du til at udforske de næste ord og indsigter, der søger at kaste lys over disse komplekse følelsesmæssige landskaber.

 • Er du bekendt med udfordringen ved at gennemleve hele barndommen med en konstant kamp for at blive anerkendt og accepteret som den autentiske version af dig selv?
 • Har du erfaret en vedvarende mangel på opmærksomhed, forståelse og emotionel støtte, hvor du længes efter at blive set og hørt på et dybt følelsesmæssigt plan?
 • Har du måske følt, at du konstant blev overset, nedgjort eller endda gjort til syndebuk for fejl og problemer i familien?
 • Måske er du blevet betegnet som det sorte får eller prugelknabe, og har du båret byrden af skyld, skam og følelsen af at være forkert?

At opleve følelser af skyld og skam

At opleve følelser af skyld og skam er dybt personlige og komplekse. Disse følelser kan opstå i mange situationer og kan være særligt udfordrende, når de er forbundet med barndomstraumer eller vedvarende manglende anerkendelse og støtte.

Skyld og skam kan følge med, når ens følelser og oplevelser bliver ignoreret eller afvist af andre, især når det sker gentagne gange. Det kan føre til en følelse af at være ugyldig eller forkert i sine følelser og behov. Dette kan især være tilfældet i familiesammenhænge, hvor der måske er forventninger eller normer, der ikke tillader fuld udtryk for ens autentiske selv.

Syndebuk i en familie

At være konstant overset, nedgjort eller gjort til syndebuk i en familie kan føre til en dyb følelse af skam og mindreværd. Det kan føles som om, man bærer byrden alene, og at ens identitet bliver formet af andres negative opfattelser.

Denne type følelsesmæssig belastning kan have langvarige konsekvenser og påvirke ens selvværd, relationer og mentale helbred. Det er vigtigt at søge støtte og hjælp til at håndtere disse følelser, enten gennem terapi, støttegrupper eller andre former for støtte. At arbejde med at forstå og bearbejde skyld og skam kan være en udfordrende, men værdifuld, proces på vejen mod helbredelse og selvaccept.

 

Skam og skyld

På et tidspunkt i livet vil de fleste opleve følelser af skyld eller skam i varierende omfang. Evnen til at føle skyld betragtes normalt som en naturlig og hensigtsmæssig reaktion, nødvendig for socialisering.

Skyld og skam er menneskelige følelser, undertiden sunde, da de reflekterer fornuft og evnen til empati. Det er dog vigtigt at adressere og kommunikere om disse følelser eller undskylde for at forhindre, at de tager overhånd.

Er der en forskel mellem skyld og skam? Handlinger, der strider imod ens værdier, kan udløse skyldfølelse, mens erkendelsen af skyld kan føre til skam, idet man indser uretfærdigheden i ens handling.

At sætte ord på skam kan være udfordrende, da den er knyttet til følelsen af uværdighed og kan føles som total ensomhed. Skam og skyld er komplekse følelser, tæt flettet sammen, men der er alligevel visse forskelle mellem de to begreber.

Hvad er skyld?

Skyld opstår ofte, når man føler sig ansvarlig for en moralsk forkert handling. Selvom fortrydelse kan eksistere, kan en vedvarende skyldfølelse presse på. At sige undskyld og anerkende ens handlinger over for andre kan bidrage til at afhjælpe skyldfølelsen. Mangel på evnen til at undskylde kan føre til problemer med vredeshåndtering og en ophobning af dårlig samvittighed og skyldfølelse.

Hvad er skam?

Skam adskiller sig fra skyld ved at være en følelse af at være grundlæggende forkert. Når man føler skam, kan trangen til at gemme sig eller blive usynlig være stærk. Skam involverer ofte en negativ selvopfattelse, lavt selvværd og nogle gange følelsen af ikke at have ret til at eksistere. Skam er en dybere følelse, knyttet til ens evne til at elske og acceptere sig selv. Alle mennesker oplever skam i varierende grader, afhængigt af deres personlighed og opvækst.

 

Ansvar og Skam

– En Nuance i Emotionel Dynamik

Skyld og skam betragtes ofte som beslægtede følelser og bruges nogle gange indbyrdes, men der ligger en afgørende forskel imellem dem. Skyld drejer sig om handlinger, det vil sige, det er dine specifikke gerninger, der er problematiske. Skam, derimod, relaterer sig til ens væren, hvor det er selve personen, der opleves som problemet.

Når du føler skyld, opstår lysten til at handle for at rette fejlen eller bevise din uskyld. Skyld kan derfor afdækkes ved at påtage sig ansvar, træffe handlinger eller acceptere en straf, da handlinger er noget, der kan ændres.

På den anden side, når skam indfinder sig, følger handlingslammelse. Skamfølelsen indebærer, at du føler dig uværdig til at eksistere i verden, hvilket resulterer i tab af livs- og handlekraft. Mens skyld kan helbredes ved at påtage sig ansvar, er det langt vanskeligere at slippe af med skam, da den er dybt forankret i din væren, i hvem du er.

Skam og skyld

Skyld og skam er derfor forskellige, men det er værd at bemærke, at skyld kan udvikle sig til skam. Hvis dine handlinger når et punkt, hvor andre vender sig bort fra dig, trækker sig følelsesmæssigt fra dig, kan det udløse en følelse af at være forkert og uværdig til andres kærlighed, hvilket igen kan fremkalde skamfulde følelser i dig.

Skam og skyld er to forskellige følelser, selvom de ofte bruges om hverandre. Her er nogle grundlæggende forskelle mellem dem.

Skyld

Skyld opstår, når en person føler, at de har brudt en moral, etisk kode eller en regel, og de bærer ansvaret for den handling.

Det fokuserer på selve handlingen og den skade, den kan have forårsaget, snarere end på personens grundlæggende værd.

Skyld er mere intern og kan føre til ønsket om at reparere eller kompensere for den skade, der er blevet påført.

I sammenhæng med handlinger, kan man sige, at skam ofte er mere selvcentreret og fokuseret på ens egen værdi som person, mens skyld er mere handlingscentreret og relateret til at erkende og tage ansvar for specifikke handlinger. Begge følelser spiller en rolle i vores sociale interaktioner og moralske refleksioner.

Skam

Skam er en følelse, der opstår, når en person føler, at deres grundlæggende værdighed eller selvværd er truet eller angrebet.

Det er ofte relateret til andres opfattelse og vurdering af ens adfærd eller handlinger. Skam handler om at føle, at man selv er dårlig eller utilstrækkelig som person, baseret på andres eller ens egen standarder.

følelser-skam

Udviklingstraumer

Det handler ikke kun om, hvad der skete, men også om, hvad der ikke skete. Udviklingstraumer opstår under opvæksten i en tilknytningsrelation, som barnet er afhængig af. Her bliver de væsentlige behov for kontakt, afstemning, tillid, autonomi og kærlighed ikke opfyldt på en måde, der fremmer barnets udvikling.

Udviklingstraumer opstår i en opvækst præget af omsorgssvigt og uforudsigelighed, hvor kontakten og relationen til omsorgspersonen mangler tilstrækkelig kvalitet. Disse oplevelser præger barnets udviklende nervesystem og hjerne.

Når barnets grundlæggende behov ikke bliver opfyldt i tilknytningsrelationen, aktiveres dets forsvarsmekanismer, og det udvikler strategier for at håndtere sin situation i familien. Disse strategier var nødvendige for barnet, men de hæmmer senere den voksne, da de gør det svært at få kontakt til egne følelser og behov eller at indgå i nære relationer med andre. Forsvarsmekanismerne påvirker selvopfattelse, selvværd, vitalitet og livsglæde og kan føre til skam og stress

Psykologisk Undersøgelse af Skam og Traumer

Skam, en kompleks emotionel tilstand, manifesterer sig ikke blot i sindet, men også i kroppen, adfærden og relationerne. Det er afgørende at forstå, at traumer og skam er uløseligt forbundet, da traumatiske oplevelser ofte er udløsere for skamfølelser.

 

Dyb Forståelse af Skam

Skam er ikke blot en overfladisk følelse af utilstrækkelighed; det er en dybt forankret emotion, der udspringer af følelsen af at være forkert, enten for lidt eller for meget i forskellige sammenhænge.

Følelsen af skam

 • Oplever du en byrde af skam?
 • Har du følt dig forlegen, ydmyget eller krænket?
 • Er din selvfølelse og selvværd blevet mindre?

Måske er du nået til et punkt, hvor negative tanker om dig selv dominerer, og du tvivler på din egen værdi, mens du sammenligner dig med andre, der synes klogere, pænere eller dygtigere. Muligvis mærker du en tomhed eller befinder dig i et dunkelt hul. Føler du måske, at du er uden værdi?

Skam er en kompleks følelse

Skam er en kompleks følelse, udfordrende at beskrive med ord. Vi er klar over, at skam optræder i forskellige psykiske lidelser som lavt selvværd, depression, angst og spiseforstyrrelser. Samtidig er skam en integreret del af situationer som mobning, selvmord, seksuelle overgreb, vold og misbrug.

Selvom vi alle oplever skam på et tidspunkt i livet, er det afgørende at standse op og håndtere det, hvis denne følelse vedvarer og påvirker ens handlinger og sociale liv. Denne artikel præsenterer forskellige redskaber og øvelser, samt et link til et gratis kursus, der muligvis kunne interessere dig.

Skam opstår i forbindelse med handlinger, der opfattes som vanærende, latterlige eller upassende. Dog har skam ikke sin rod i selve handlingen, men derimod i følelsen af at være forkert, som opstår efter handlingen – det er kernen i skam.

Udforskning af Skam

– Rejse mod Frihed og Livsglæde gennem Terapi

Skam: En Kompleks Følelse

Skam er en kompleks følelse, som de fleste af os har stiftet bekendtskab med på et eller andet tidspunkt i vores liv. Det er en emotion, der kan påvirke vores selvopfattelse og relationer på måder, vi måske ikke engang er klar over. I denne blog vil vi udforske forskellige aspekter af skam og hvordan terapi kan være en vej mod frigørelse og livsglæde.

Konstruktiv & Destruktiv Skam

Skam kan opdeles i to typer: konstruktiv og destruktiv. Mens konstruktiv skam kan fungere som en indre rettesnor og motivere os til personlig vækst, kan destruktiv skam være ødelæggende og begrænsende. Terapi kan hjælpe med at skelne mellem disse former for skam og arbejde hen imod at kanalisere skammen konstruktivt.

Årsager til Skam

Skam kan opstå fra forskellige kilder som sociale forventninger, personlige fejltagelser eller traumatiske oplevelser. Terapeuten kan hjælpe med at afdække og forstå rødderne af ens skam, hvilket kan være afgørende for helbredelse.

Symptomer på Skam

Symptomer på skam kan variere fra lavt selvværd og isolation til depressive tanker. Identifikation af disse symptomer er afgørende for at kunne håndtere og overvinde skammen.

Skam & Traumer

Skam og traumer kan være tæt forbundne. Terapi kan give en sikker ramme for at udforske og forstå, hvordan traumatiske oplevelser kan have formet ens følelse af skam og selvværd.

Hvad Gør Skam?

Skam kan have en dybtgående indvirkning på vores adfærd og valg. Som Terapeut hjælper jeg med at udforske, hvordan skam påvirker ens liv og arbejde hen imod positive forandringer.

Skam og Relationer

Skam kan påvirke vores evne til at opbygge og opretholde sunde relationer. Terapi giver mulighed for at udforske, hvordan skam påvirker ens relationer og udvikle sundere kommunikationsmønstre.

Regulering af Skam = Frihed & Liv

Jeg guider dig gennem processen med at regulere skam, hvilket kan føre til en følelse af frihed og større livsglæde. At lære at håndtere og acceptere skam er afgørende for personlig udvikling.

Skam & Værdighed

Terapi kan hjælpe med at genopbygge ens følelse af værdighed ved at udforske og udfordre negative selvopfattelser. Dette skridt er essentielt for at skabe en sundere selvopfattelse.

Skam er Oftest Ordløs

Skam er en følelse, der ofte mangler ord. Som terapeut skaber jeg et trygt rum, hvor du kan udforske og udtrykke disse ubevidste følelser.

Forskning

Forskning viser, at en af de mest frygtede situationer er at tale foran forsamlinger. Nervøsitet, svedige håndflader, rødmen og dirrende stemme kan opstå ved tanken om at holde tale ved en fest. Frygten for andres dom skyldes afhængighed af fællesskabet. Den egentlige grund til skamfulde følelser er frygten for at blive pinlig og udstødt af fællesskabet.

Manglende anerkendelse kan føre til tvivl om selvet.

Manglende anerkendelse kan føre til tvivl om selvet. Hvis ingen reagerer positivt på en sjov kommentar, kan det ramme selvbilledet som en sjov person. Den pinlige tavshed kan resultere i følelsen af at være forkert, med ønsket om at gemme sig og skam.

Dårligt selvværd og skam er forbundet.

Selvværd skaber modstandskraft mod følelsen af at være forkert. En person med stærkt selvværd er mindre påvirket af andres dom og accepterer og elsker sig selv.

 

 Skam

Skam er en relationel følelse, opstået i mødet med andre. Det er andres vurderinger, både reelle og indbildte, der udløser skam. I isolation ville skam ikke eksistere, da du ville acceptere dig selv uden påvirkning udefra. Mennesker er sociale væsener, og behovet for andres anerkendelse er vigtigt. Samtidig gør åbenhed dig sårbar, og manglende kærlig accept kan ramme selvfølelsen.

I enhver kontakt er der potentiale for afvisning og fordømmelse, hvilket skaber potentiel skam i sociale situationer. Skamfulde følelser fungerer som en social radar, der indikerer, om du er på vej ud af fællesskabet. Gentagne pinlige optrædener kan føre til udelukkelse. Skamfulde følelser lurer i alle relationer, selvom de sjældent opdages.

Pinlighed, skyld og skam

Skam opstår, når vi føler, at andre ser negativt på os som person. Vi har ikke kontrol over, hvordan andre opfatter os, f.eks. om de kaster et negativt blik på os. Når vi udsættes for eller forestiller os, at andre ser os negativt og udstiller os på en uønsket måde, opstår skam.

Skammen opstår, selvom vi ikke altid ved med sikkerhed, hvad andre tænker om os. Vi kan føle skyld på grund af vores egne handlinger, men det er først, når andres blikke rettes mod os, at skammen opstår. Selv forestillingen om, at andre kan se os negativt, er nok til at fremkalde skam.

Skam bliver knyttet til vores identitet

Skam bliver knyttet til vores identitet, så tanken om, hvad vores forældre ville tænke om os, selvom de ikke er til stede, kan være nok til at udløse skam. Spørgsmål som “Er jeg god nok?” og senere “Er jeg værdig som menneske?” kan følge. Hele oplevelsen af at føle sig mindre værd end andre skaber skam og udfordrer vores selvværd og identitet.

Årsager til skam

Vi fødes ikke med skam. Vedvarende skam kan skyldes dårlige barndomsoplevelser, traumer og ulykkelige begivenheder. Negativ opdragelse fra forældre eller en ufordelagtig arbejdsplads kan også føre til skam. Skam kan også opstå efter afvisning, kritik eller bebrejdelser.

Når vi taler om årsager til skam, er det vigtigt at skelne mellem handlinger, ord eller livsstil og selve følelsen af skam. Nogle mennesker føler sig mere skamfulde end andre over de samme handlinger. Det handler sjældent om selve handlingen, men mere om den individuelle følelsesmæssige reaktion.

Skyld og skam spiller også en rolle i at opretholde et sundt samfund og behandling af andre. Når disse følelser har en passende plads, betragtes de som sunde bekymringer.

Hvor påvirket er jeg af skam?

Når skam tager overhånd, kan det resultere i angst, depression og påvirke selvværdet. Hvis du har oplevet skam og føler, at du befinder dig i et mørkt sted, bør du for en sikkerheds skyld også undersøge tegn på depression.

Ukonstruktive Måder at Takle Skam

Skamfølelsen er ofte så ubehagelig, at vi instinktivt søger forskellige strategier for at undgå at konfrontere denne følelse. Her er fire almindelige strategier, der ofte anvendes:

Angreb på Andre

Denne tilgang indebærer at pege fingre ad andre. I stedet for at konfrontere følelsen af egen utilstrækkelighed overbeviser man sig selv om, at det er andre, der er forkerte. Skadefryd kan ses som en variation af denne strategi, hvor man glæder sig over andres fejl. Dette minder om magtkampe fra skolegården, hvor drillerier ofte handler om at placere fornemmelsen af at være forkert på andre.

Angreb på Dig Selv

Selvkritik er en anden tilgang, hvor du retter kritik mod dig selv. Dine indre stemmer bliver nærmest et ekko af andres ægte eller forestillede anklager. Vi har alle oplevet at fortryde og efterfølgende kritisere os selv. Visse begivenheder kan stadig lejlighedsvis fremkalde selvanklage.

Undvigelse

Denne strategi handler om at undgå situationer, der potentielt kan vække skamfulde følelser. Hvis skam knytter sig til kropsbillede, kan du for eksempel undlade at deltage i strandaktiviteter med venner eller undlade at påtage dig opmærksomhed i usikre sociale sammenhænge.

Fornægtelse

Fornægtelse og fortrængning kan manifestere sig ved at dulme skammen med tobak eller alkohol, så du undgår at mærke den. Et klassisk eksempel kunne være at “drikke sig mod til” før en ung mand tager initiativ til at byde op til dans. Fortrængning kan også materialisere sig som kropslige symptomer som mavepine eller hovedpine.

Disse strategier, selvom de midlertidigt kan lindre skam, er sjældent bæredygtige og kan forhindre en sund håndtering og forståelse af de underliggende følelser.

skyld-skam-følelser

Ubearbejdede følelser

Begravede følelser er som tidsindstillede bomber, der kan udløse traumesymptomer, hvis de ikke håndteres ordentligt. Når en person oplever traumatiske begivenheder, kan det være overvældende, og nogle følelser kan blive undertrykt som en overlevelsesmekanisme. Disse undertrykte følelser kan imidlertid manifestere sig senere som symptomer på traume, herunder angst, depression, og PTSD.

Skam og afsky er to følelser, der ofte er involveret i traumeoplevelser. Skam kan opstå, når en person føler, at de på en eller anden måde er skyldige i eller ansvarlige for den traumatiske begivenhed, hvilket kan føre til selvbebrejdelse og lavt selvværd. Afsky kan opstå som reaktion på traumatiske handlinger eller begivenheder, og det kan være vanskeligt at håndtere følelsen af afsky over for sig selv eller andre involverede.

 

Forstå skam

At forstå og håndtere skam og afsky er afgørende for traumeheling, da disse følelser kan forhindre en person i at bearbejde deres traume og komme videre. Terapi og støttegrupper kan være nyttige redskaber til at hjælpe en person med at genopbygge deres selvrespekt og arbejde gennem følelser af skam og afsky.

Ekspansive følelser, såsom kærlighed, glæde og forståelse, spiller også en vigtig rolle i traumeheling. Disse følelser kan hjælpe med at modvirke de negative følelser, der er forbundet med traume, og skabe en følelse af forbindelse og støtte i traumeoverlevere. Terapeutiske tilgange, der fokuserer på at dyrke og styrke disse positive følelser, såsom mindfulness, meditation og kreativ terapi, kan være effektive redskaber til at hjælpe en person med at komme sig fra traumer og genoprette deres mentale velbefindende.

Forbindelsen mellem Traumetryk, Skam og Biologiske Processer

Traumatiske begivenheder påvirker ikke kun sindet, men også kroppens biologiske respons. Langvarigt traumetryk kan føre til ændringer i nervesystemet, påvirke det sympatiske og parasympatiske system, og dermed bidrage til udviklingen af skam.

Når vi står over for mislykkede eller uønskede resultater, er det helt naturligt at føle frygt for at miste anseelse og ikke være opfattet som “god nok” af andre. Denne frygt kan være dybt rodfæstet i vores behov for anerkendelse og tilhørsforhold til samfundet eller vores sociale kredse. Når vi oplever skam i forbindelse med disse fejl eller fiaskoer, kan vores reaktion ofte falde i en af tre kategorier: angreb, underkastelse eller undgåelse.

Angreb

Nogle mennesker reagerer på følelsen af skam ved at angribe andre eller endda sig selv. Dette kan manifestere sig som vrede, aggression eller kritik af andre for at aflede opmærksomheden fra ens egne fejl. Ved at angribe andre søger man måske at bevare ens egen følelse af værdighed eller overlegenhed i situationen.

Underkastelse: En anden reaktion på skam er at underkaste sig og føle sig mindreværdig eller utilstrækkelig. Dette kan føre til en nedbrydning af selvværd og tillid, hvor personen måske begynder at tvivle på sine evner og værdi som enkeltperson. Underkastelse kan også resultere i passivitet eller manglende initiativ til at tage handling for at løse situationen.

Undgåelse

Nogle gange kan følelsen af skam føre til en trang til at undgå situationen eller konfrontationen helt. Dette kan indebære at undgå at deltage i lignende aktiviteter i fremtiden, isolere sig selv fra andre eller endda benægte eller skjule fejlen eller fiaskoen for sig selv og andre. Undgåelse kan være et forsøg på at beskytte ens eget selvbillede og undgå yderligere smerte eller skamfulde oplevelser.

Uanset hvilken reaktion der opstår, er det vigtigt at forstå, at skam er en følelse, der kan håndteres og bearbejdes. Det kræver ofte selvrefleksion, accept af fejl og fejltagelser, samt en vilje til at lære og vokse fra dem. At erkende og acceptere vores egne skrøbeligheder og fejlbarligheder kan faktisk være en kilde til personlig vækst og styrke, når vi lærer at omfavne dem som en del af vores menneskelighed. Terapi, støtte fra venner og familie samt selvpleje kan alle være nyttige redskaber i at håndtere og overvinde følelsen af skam.

 

Forståelse af Beskyttelsesadfærd

– Naviger gennem 5 Naturlige Reaktioner

Når truslen rammer, træder vores indbyggede beskyttelsesmekanismer i kraft. Her udforsker vi fem beskyttelsesadfærd, der stammer fra vores komplekse nervesystem og evolutionære historie.

 1. Ydre Muligheder

Når vi står over for en trussel, søger vores sind øjeblikkeligt efter ydre muligheder for at beskytte os. Dette kan manifestere sig som at reagere hurtigt på en fare, finde et sikkert sted eller mobilisere ressourcer for at forsvare os selv eller andre. Det er en refleksiv respons, der illustrerer vores iboende ønske om overlevelse og beskyttelse.

2. Brise sig selv og andre i Sikkerhed – Søger Beskyttelse

Beskyttelsesadfærd inkluderer også instinktet til at bringe sig selv og andre i sikkerhed. Dette kan oversættes til en omsorgsfuld handling, hvor vi straks tager skridt for at minimere risici og skabe et trygt miljø. Denne adfærd er rodfæstet i vores medfødte trang til at bevare vores og vores samfunds trivsel.

3. Flugt Impuls – Undgåelse, Kamp/Aggression, Frys/Stivne, Kollaps Fysisk, Psykisk

En anden reaktion er den velkendte kamp-eller-flugt respons, hvor vores krop og sind er programmeret til enten at konfrontere truslen, undgå den, stivne som en reaktion på frygt eller endda kollapse fysisk eller psykisk. Disse impulser stammer fra vores dybe biologiske forbindelse med vores omgivelser og vores evne til at tilpasse os for at overleve.

4. Krybdyrhjernen – Dit Kloge Indre Dyr

Når beskyttelsesadfærd træder i kraft, er det ofte den såkaldte “krybdyrhjerne” eller den ældste del af vores hjerne, der styrer showet. Dette område af hjernen er ansvarligt for de mest grundlæggende overlevelsesfunktioner og udløser beskyttelsesresponsen. Forståelsen af, hvordan denne del af hjernen fungerer, kan give os indsigt i vores automatiske reaktioner i ansigtet af trusler.

5. Autonome Nervesystem

Beskyttelsesadfærd er tæt knyttet til det autonome nervesystem, der regulerer kroppens funktioner uden for vores bevidste kontrol. Når trusler opstår, aktiveres det sympatiske nervesystem, hvilket fører til øget hjertefrekvens, frigivelse af adrenalin og andre kropslige ændringer for at mobilisere os til handling. Samtidig kan det parasympatiske nervesystem træde i kraft efter truslen er ovre for at bringe kroppen tilbage til en tilstand af hvile og afslapning.

At forstå disse fem beskyttelsesadfærd giver os/dig en dybere indsigt i vores reaktioner på trusler og stress. Gennem bevidsthed om disse mekanismer kan vi arbejde hen imod at udvikle sundere måder at håndtere og regulere vores reaktioner, hvilket kan være en central del af personlig udvikling og trivsel.

 

Rejsen mod Indre Styrke

– Forståelse af Beskyttelsesadfærd i Terapi

En rejse mod selvopdagelse og indre styrke! Jeg guider dig gennem forståelsen af dine naturlige beskyttelsesmekanismer og støtte dig i at skabe positive forandringer i dit liv.

1. Opdag Ydre Muligheder for Indre Styrke

Vores terapeutiske tilgang fokuserer på at udforske ydre muligheder for at styrke din indre kerne. Gennem reflektion og handling hjælper vi dig med at mobilisere ressourcer og finde effektive måder at beskytte og støtte dig selv og dine relationer.

2. Brise Dig Selv og Andre i Sikkerhed – Skab Tryghed og Omsorg

Vi forstår vigtigheden af at skabe et sikkert rum, hvor du kan bryde dig selv og dine nærmeste i sikkerhed. Vores terapeuter arbejder tæt sammen med dig for at identificere og implementere omsorgsfulde strategier, der fremmer trivsel og skaber en beskyttende atmosfære.

3. Overvind Flugtimpulser – Frigør Dig fra Frygtens Bånd

I vores terapisessioner hjælper vi dig med at forstå og overvinde impulser som undgåelse, kamp, stivnen eller endda fysisk og psykisk kollaps. Sammen udforsker vi alternative måder at håndtere stress og trusler på, så du kan reagere på en mere sund og bevidst måde.

4. Aktivér Dit Kloge Indre Dyr – Styrk Krybdyrhjernen

Din indre styrke har rødder i den kloge del af din hjerne, også kendt som krybdyrhjernen. Vores terapeuter guider dig gennem processen med at forstå og styrke denne del af dig selv, så du kan tage mere informerede beslutninger og reagere på en måde, der tjener dit velbefindende.

5. Reguler Det Autonome Nervesystem – Skab Balance og Harmoni

Terapi inkluderer også arbejde med det autonome nervesystem. Vi hjælper dig med at forstå, hvordan du kan regulere dit nervesystem for at opnå balance og harmoni. Dette er afgørende for at styrke din evne til at håndtere stress og bevare indre ro.

Kom med på denne transformative rejse, hvor du kan frigøre dig fra begrænsende reaktionsmønstre og opdage din indre styrke. Kontakt Start din terapeutiske rejse mod et mere opfyldende og bevidst liv.

Beskyttelsesmekanismer og tilpasningsstrategier

Beskyttelsesmekanismer og tilpasningsstrategier, kan udvikle sig som en reaktion på traumatiske oplevelser eller at vokse op i en dysfunktionel familiesituation. Disse mekanismer er ofte forsøg på at håndtere smerte, skam, eller usikkerhed, men de kan blive hæmmende på lang sigt.

Almindelige beskyttelsesmekanismer

Fortrængning

Dette indebærer at undertrykke eller ignorere smertefulde minder eller følelser for at undgå ubehag. Mens dette kan give kortvarig lettelse, kan det på lang sigt føre til manglende bevidsthed om ens egen historie og følelser.

Selvnedvurdering

Nogle mennesker udvikler et selvbillede, der beskytter dem mod yderligere skade ved at overbevise sig selv om, at de er mindre værd eller ubetydelige. Dette kan dog føre til lavt selvværd og problemer med at etablere sunde relationer.

Perfektionisme

Forsøg på at opretholde kontrol og undgå kritik ved at stræbe efter perfektion. Dette kan føre til en konstant følelse af utilstrækkelighed og stress.

Nedbrydning af følelser: Nogle mennesker lærer at undertrykke eller undgå følelser for at undgå smerte. Dette kan resultere i emotionel afstumpning og vanskeligheder med at opbygge intime relationer.

Hyperkontrol

En overdreven kontrol over omgivelserne og ens eget liv som en måde at skabe sikkerhed på. Dette kan føre til angst og vanskeligheder med at tilpasse sig uforudsigelige situationer.

Selvisolation

At trække sig tilbage fra sociale relationer for at undgå afvisning eller skade. Dette kan resultere i ensomhed og manglende støtte.
At anerkende og forstå disse mekanismer er et vigtigt skridt i retning af helbredelse. Terapeutisk støtte og selvreflektion kan hjælpe med at bryde disse mønstre og udvikle mere hensigtsmæssige coping-strategier. Det er også vigtigt at søge støtte fra professionelle, såsom psykoterapeuter, der har erfaring med at arbejde med traumer og familiemæssige udfordringer.

 

En stærk vækfra orientering

“vækfra orienteret” fremfor “henimod orienteret,” kan relateres til to grundlæggende tilgange til motivation og adfærd, som er blevet udforsket inden for psykologi og terapi: tiltrækning (henimod) og undgåelse (vækfra).

1. Henimod orientering

Dette indebærer en tilgang til mål, ønsker og positive oplevelser. Når en person er henimod orienteret, fokuserer de på, hvad de ønsker at opnå, deres håb og ambitioner. Denne tilgang er ofte forbundet med positiv motivation og engagement.

2. Vækfra orientering

Dette indebærer en undgående tilgang, hvor fokus er rettet mod at undgå smerte, problemer eller negative konsekvenser. En person, der er vækfra orienteret, kan være mere motiveret af at undgå fejl, kritik eller ubehagelige situationer snarere end at stræbe efter positive mål.

Hvis en person er præget af en stærk vækfra orientering, kan det skyldes forskellige faktorer som tidligere traumatiske oplevelser, frygt for afvisning eller fejl, eller en generel forsigtighed over for potentielle trusler. Dette kan manifestere sig i beskyttelsesmekanismer, som nævnt tidligere, såsom kontrol, isolation eller undgåelse af følelser.

Få terapeutisk støtte til at skabe en sund udvikling

At arbejde med mig som terapeut kan være nyttigt for at udforske og forstå disse orienteringer samt udvikle mere afbalancerede tilgange. Dette kan inkludere at identificere og udfordre negative overbevisninger, arbejde med selvværd og lære mere hensigtsmæssige måder at håndtere udfordringer på. Det er vigtigt at bemærke, at menneskers tilgange ikke er fastlåste, og gennem bevidsthed og indsats er det muligt at skifte mod en mere positiv og henimod orientering

skyld-skam

Frigør Dig fra Båndene

At forstå Samspillet mellem Skam, Angst og Traumer

Skam, angst og traumer er komplekse følelser, der ofte væver sig ind i hinanden og kan danne en tæt vævning af emotionelle udfordringer. I denne artikel udforsker vi, hvordan skam kan blive en barriere for at forløse den transformative energi af traumer og håndtere angst i terapeutisk sammenhæng.

Skammens Dybder

Skam er en følelse, der kan være svær at sætte ord på, men dens indflydelse er ofte dybtgående. Når skam bliver en del af traumelignende oplevelser, kan det skabe en indre barriere, der begrænser vores evne til at bearbejde og frigive de følelser, der er forbundet med traumer. Skam kan ofte forstærke følelsen af isolation og forhindre os i at åbne op om vores smerte.

Angst som en Advarselssignal

Angst spiller også en afgørende rolle i samspillet mellem skam og traumer. Det fungerer som et advarselssignal, der kan forhindre os i at udforske og forløse traumeenergien. Angst kan føre til undgåelse og frygt for at stå over for de dybe lag af smerte og sårbarhed, der er forbundet med traumatiske oplevelser.

Traumerenergiens Potentiale

Traumerenergi er en kraftfuld ressource, der, når den håndteres korrekt, kan være nøglen til heling og personlig vækst. Desværre kan skam og angst skabe et tåget lag over denne energi, forhindre os i at erkende dens potentiale og integrere den i vores liv.

Terapeutens Rolle i At Løsne Båndene

I terapi spiller terapeuten en central rolle i at hjælpe dig – klienten med at løsne båndene af skam og angst, der kan binde traumeenergien. Dette indebærer at skabe et trygt og støttende rum, hvor du kan udforske og udtrykke følelser uden frygt for dømmekraft.

Brydning med Skam: Nøglen til Traumelindring

At bryde med skam er afgørende for at åbne døren til traumelindring. Terapi kan facilitere denne proces ved at udforske rødderne af skammen, udfordre negative selvopfattelser og skabe en forståelse af, hvordan skam kan blive en blokering for heling.

Skam i Det Terapeutiske Rum

Min rolle som terapeut er afgørende i at skabe et miljø, hvor du som en klient føler sig tryg ved at dele og udforske deres skam. Det terapeutiske rum er en sikker zone, hvor heling kan finde sted.

At udforske skam gennem terapi er en modig rejse mod selvopdagelse og helbredelse. Jeg fungere som en guide på denne rejse, der hjælper med at belyse vejen mod frihed, livsglæde og en dybere forståelse af selvet. Hvis du ønsker at udforske og forløse din skam, kan terapi være nøglen til at åbne døren til en ny, stærkere version af dig selv.

Arbejde Mod Frihed og Heling

At forløse traumer kræver mod og engagement. Jeg guider dig i at genkende og omfavne traumerens potentiale, mens de samtidig arbejder med at forstå og frigøre sig fra de bånd, som skam og angst kan skabe. Resultatet er et skridt mod frihed og heling.

For mere information om, hvordan terapi kan hjælpe dig med at håndtere skam, angst og traumer, er du velkommen til at kontakte psykologipsykiatri.dk. Jeg er her for at støtte dig på din rejse mod indre heling og empowerment.

Behandling af skam

Skam er følelsen af at være forkert i verden, knyttet til din eksistens, modsat skyld, der er knyttet til handlinger. Den opstår, når du føler dig latterlig, forkert eller upassende. Skam er også relateret til lavt selvværd og manglende selvkærlighed. Derfor kan skam helbredes gennem kærlig accept, både i interaktionen med andre og i forholdet til dig selv.

Hvis du oplever skam over noget specifikt, kan det være gavnligt at åbne op forsigtigt for kærlige og forstående mennesker, måske endda en terapeut. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at valget af personer, du deler dine følelser med, skal overvejes omhyggeligt. At være åben over for de forkerte personer kan forværre skammen, hvis der ikke er tilstrækkelig forståelse.

Håndtering af skam følelser

Håndtering af skam er en følsom proces, da selve nødvendigheden for “behandling” antyder, at der er ubalance. Det er afgørende at møde de følelser af skam med omhu og empati, da skam ofte opstår, når man ikke føler sig set, spejlet eller accepteret for den, man er. Den helbredende tilgang til skam involverer primært accept og empati i en kærlig atmosfære.

Som tidligere nævnt er skam en følelse, der opstår i relation til andre, men forholdet til dig selv er lige så vigtigt. Det er ikke tilstrækkeligt, at andre accepterer dig, hvis du ikke selv gør det. Derfor spiller selvkærlighed, accept og tilgivelse en afgørende rolle i behandlingen af skam.

Læren om Kærlighed til Skamfulde Sider

At tage imod skamfulde sider med kærlighed indebærer at anerkende, at disse følelser rummer vigtige budskaber om personlige grænser, værdier og behov. Dette perspektiv er central i terapeutisk praksis.

Opdagelse og Terapeutisk Arbejde med Skam

Identifikation og forståelse af skam kræver dyb selvrefleksion og terapeutisk intervention. Terapeuten arbejder med klienten på at udforske rødderne af skam, udfordre negative selvopfattelser og fremme selvaccept.

Nervesystemets Rolle

Nervesystemet regulerer kroppens reaktioner på stress og traumer. Terapeutisk arbejde kan omfatte metoder til at regulere nervesystemet, herunder mindfulness og åndedrætsøvelser.

Arbejde med Skamtilstande i Relationer

Forståelse af både egne og andres skamtilstande er afgørende for at opbygge sunde relationer. Empati og effektiv kommunikation spiller en central rolle i støtte gennem skamfulde følelser.

Udvikling af Skamtilstanden gennem Livet

Skam udvikler sig over tid som reaktion på sociale normer, kulturelle påvirkninger og traumatiske oplevelser. Tidlig opdagelse af kilderne til skam er afgørende for terapeutisk arbejde.

Kropslig og Sansende Inddragelse i Terapeutisk Arbejde

Integrering af kropsorienterede terapimetoder hjælper med at forbinde emotionelle oplevelser med kropslige fornemmelser. Øget kropsbevidsthed støtter helingsprocessen.

Komplekse Sammenhænge mellem Krop og Psyke

Skam og traumetilstande manifesterer sig både på det psykologiske og kropslige plan, og forståelsen af disse komplekse sammenhænge er nøglen til effektiv terapeutisk intervention og heling.

Skam som Følelsen af at Være Forkert

Skam indebærer følelsen af at være utilstrækkelig, ønsket om at forsvinde, ensomhed, fremmedgørelse, manglende tilhørsforhold, uværdighed og mangel på kærlighed. Det er en emotionel tilstand, der kræver en holistisk tilgang for at forstå og helbrede.

Skam er en kompleks emotion, der kan opstå og manifestere sig på flere niveauer i krop, adfærd og relationer. For at forstå dette fænomen er det vigtigt at se på de psykologiske og biologiske processer, der er involveret.

Opståen og manifestation af skam

Skam opstår ofte som en reaktion på oplevelser, hvor vi føler, at vores selv er blevet krænket eller vurderet negativt af os selv eller andre.

Traumer spiller en afgørende rolle i udviklingen af skam. Negative eller overvældende oplevelser kan give anledning til skamfulde følelser som en forsvarsmekanisme.

Sammenhænge mellem traumetryk, skam og kroppens biologiske processer

Traumatiske oplevelser kan udløse en biologisk stressrespons, der påvirker kroppens nervesystem, herunder det sympatiske og parasympatiske nervesystem. Langvarig stress og traumetryk kan have konsekvenser for kroppen og bidrage til udviklingen af emotionelle tilstande som skam.

Dyb forståelse af skam

Skam handler om følelsen af at være forkert og ikke opfylde forventninger, både egne og andres.

Det er essentielt at forstå, at skam ofte er dybt forankret i selvopfattelse og kan påvirke adfærd, tanker og relationer.

Kigge kærligt på skamfulde sider og budskaber

Lære at anerkende og forstå skam som en beskyttelsesmekanisme, der signalerer behovet for omsorg og forståelse.

Skamfulde sider kan indeholde vigtige budskaber om personlige grænser, værdier og behov.

Opdagelse og terapeutisk arbejde med skam

Opdage og identificere skam gennem selvrefleksion, terapeutiske samtaler og øvelser.

Terapeutisk arbejde kan involvere at udforske rødderne af skam, udfordre negative selvopfattelser og fremme selvaccept.

Nervesystemets rolle

Nervesystemet er central i forståelsen af skam, da det regulerer kroppens reaktioner på stress og traumer.

Terapeutisk arbejde kan inkludere metoder til at regulere nervesystemet, såsom mindfulness og åndedrætsøvelser.

Arbejde med skamtilstande i relationer

Forståelse af egne og andres skamtilstande er afgørende for sunde relationer. Empati og kommunikation spiller en vigtig rolle i at støtte hinanden gennem skamfulde følelser.

Udvikling af skamtilstande gennem livet

Skam kan udvikles gennem livet som reaktion på sociale normer, traumatiske oplevelser og kulturelle påvirkninger. Opdagelse af tidlige kilder til skam er væsentlig for at forstå og arbejde med den.

Inddragelse af kroppen og det sansende lag

Brug af kropsorienterede terapimetoder kan hjælpe med at forbinde følelser og kropslige fornemmelser. Øget kropsbevidsthed kan støtte helingsprocessen ved at integrere kropslige og emotionelle oplevelser.

Komplekse sammenhænge mellem krop og psyke

Skam og traumetilstande kan udspille sig på tværs af krop og psyke, og der er en gensidig påvirkning mellem de to.

Terapeutisk arbejde bør integrere forståelse for disse komplekse sammenhænge for at fremme heling.

Samlet set er det afgørende at anerkende skam som en dybt forankret emotionel tilstand, der kan have indflydelse på både individets indre verden og relationer med andre. Terapeutisk intervention bør fokusere på at skabe et rum for forståelse, accept og heling.

 

Skyld og Skam i Dramatrekanten:

En Analyse af Konflikter og Samarbejdsudfordringer

Dramatrekanten manifesterer sig i talrige konfliktsituationer og samarbejdsudfordringer både i hjemmet og på arbejdspladsen. Når vi bevidst eller ubevidst indtager roller i Dramatrekanten, opretholder vi konflikter og åbner døren for sladder og mobning. Løsningen af konflikter bliver næsten umulig, når Dramatrekanten er aktiv, og det kan forhindre en konstruktiv fælles løsning.

Mennesker bliver fanget i Dramatrekanten, når følelser styrer vores reaktioner, og vi afskriver ansvaret på andre. Centrale følelser i Dramatrekantens roller er skyld og skam. I denne præsentation vil vi dykke ned i Dramatrekanten og udforske mulighederne for at bryde ud af dette mønster.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.  F.eks. om traumebehandling

 

Blogs..

 Om dramatrekanten

Om traume

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

 

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

 

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

 • Klarhed over dine udfordringer
 • Individuelle anbefalinger om næste skridt
 • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
 • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale