13/11/2023

FORSTÅ NARRATIV – IDENTITET

by Vivi Hinrichs,

Narrativ terapi

Hvad er narrativ terapi? Det er en psykoterapeutisk tilgang, der fokuserer på, hvordan mennesker skaber og deler deres livshistorier. Den blev udviklet af Michael White og David Epston, familieterapeuter, i 1980’erne. I essens drejer narrativ terapi sig om at udforske og rekonstruere de historier, som en person fortæller om sig selv og deres udfordringer med det formål at frembringe forandring.

Min tilgang:

Jeg bevæger mig også inden for den systemiske-narrative retning og er ligeledes interesseret i alternative måder at forstå mennesker på. At uddybe min viden om den systemiske og narrative terapi har haft stor betydning for mig. Det er givende at være nysgerrig på de hensigter og værdier, der ligger bag menneskers handlinger og valg, da de altid er en del af, hvad vi foretager os.

 

Fortællingen – identiteten vilkår

Når man som barn vokser op i en familie i en bestemt samtid, er man som barn hensat til de særlige vilkår man bliver tilbudt. Hvis man der vokser op med omsorgssvigt, dysfunktionel eller barndomstraumer, eller mobning i institution eller skole mv. Bliver de oplevelser en del man skal deale med i sit liv. En del af ens fortælling – identitet – narrativ.

Børns opvækstvilkår spiller en afgørende rolle i dannelsen af deres personlighed, adfærdsmønstre og selvopfattelse. Oplevelser af omsorgssvigt, dysfunktionelle familieforhold, barndomstraumer eller mobning kan have dyb indflydelse på en persons psykiske og følelsesmæssige udvikling.

Når et barn vokser op under sådanne udfordrende forhold, kan det påvirke dets evne til at opbygge tillid, regulere følelser, udvikle sunde relationer og håndtere stress. Disse oplevelser kan forme en persons opfattelse af sig selv, andre og verden omkring dem. Barndomsoplevelser kan blive en del af menneskets fortælling og identitet, hvilket kan påvirke deres selvopfattelse og livsforløb.

Nogle gange kan disse tidlige oplevelser resultere i langsigtede psykologiske udfordringer som f.eks. lavt selvværd, angst, depression, svært ved at etablere sunde relationer eller vanskeligheder med at håndtere stress og traumer. På trods af dette er det vigtigt at erkende, at mennesker har en bemærkelsesværdig evne til at tilpasse sig og hele, selv efter vanskelige barndomsoplevelser.

 

Oplevelser – fortællinger

Vi indgår alle i systemer og relationer med andre, hvor vi indtager en bestemt position. Vi bærer en fortælling med os fra vores levede liv, en fortælling skabt af os selv, vores forældre og samfundets normer – kort sagt, en fortælling formet af alt og alle, vi har mødt i vores liv. Denne fortælling indeholder en bred vifte af nuancer, både om alt det, der nærer os, men også om det, vi har oplevet eller oplever som udfordrende. Ud fra denne fortælling drager vi konklusioner om os selv, såsom “jeg er en person, der er dygtig til…” eller “jeg har svært ved at finde ud af…”. Indimellem kan disse fortællinger og konklusioner fylde meget og gøre det svært at leve det liv, vi gerne vil. Hvor de fortællinger kan indeholder hæmmende overbevisninger, traumer, kontekster vi har svært ved at se os selv i osv.

For mange er det nyttigt at få fortalt og diskuteret de mange nuancer i den situation, de befinder sig i. Det kan være en livskrise, sygdom hos en pårørende eller en selv, komplekse emner omkring parforhold eller børn og lignende.

For nogle kan det være gavnligt at diskutere en specifik diagnose. Den støtte, jeg tilbyder her, kan omfatte både viden om diagnosen, men frem for alt vil jeg hjælpe med at identificere, hvordan diagnosen manifesterer sig i dit liv og hvad du specifikt gerne vil arbejde med.

Grundlæggende principper

Narrativ terapi anskuer menneskeliv som vævet af narrativer, dvs., historier og fortællinger. Disse historier skabes i interaktion med andre mennesker, og dette perspektiv betoner, at mennesker ikke kan forstås isoleret, men snarere i relation til deres omgivelser. Vores liv er netop formet af de historier, vi tillægger betydning.

Terapeutisk proces

Narrativ terapi er en samarbejdsorienteret tilgang, hvor terapeuten og klienten arbejder sammen om at udforske og ændre de historier og begivenheder, der har påvirket klientens opfattelse af sig selv og verden omkring dem. Dette indebærer at identificere både positive og negative begivenheder, roller og relationer.

Kerne teknikker

inden for narrativ terapi, omfatter eksternalisering, dekonstruktion, re-authoring, udforskning af alternative perspektiver, styrkelse af selvopfattelse og handlingsmuligheder, fremtidig fortælling og bevidning. Narrativ terapi adskiller sig fra andre terapiformer ved sin fokusering på historier, identitetskonstruktion og refleksion over samfundsmæssige påvirkninger. Nogle centrale teknikker i narrativ terapi inkluderer eksternalisering, dekonstruktion, re-authoring, udforskning af alternative perspektiver, styrkelse af selvopfattelse og handlingsmuligheder, fremtidig fortælling og bevidning.

Narrativ terapi kan være relevant i en række situationer, herunder lavt selvværd, livsændringer og kriser, identitetsudfordringer, depression, angst, familiemæssige problemer, ønske om personlig udvikling og søgen efter mening og formål. Du som terapeut spiller en central rolle i at hjælpe den person, du arbejder med, med at ændre deres narratives og opnå positiv forandring i deres liv.

 

narrativ-identitet

Fortællinger i samfundet

Samfundet spiller også en væsentlig rolle i konstruktionen af identitet. Sociale normer, forventninger og historier, der cirkulerer i samfundet, påvirker, hvordan vi ser os selv og de identiteter, vi søger at opnå.

I den narrative tilgang til identitet anerkendes det, at identitet er en dynamisk og subjektiv proces, der formes af individets egne fortællinger og de historier, der findes i samfundet. Dette perspektiv bidrager til en dybere forståelse af, hvordan mennesker opfatter sig selv og de komplekse måder, hvorpå identitet er en konstant konstruktion, der udvikler sig gennem tidens gang.

Der er flere teoretikere og forskere, der har arbejdet med og udviklet den narrative tilgang til identitet. Nogle af de mest betydningsfulde bidrag kommer fra følgende teoretikere:

Michael White og David Epston: Disse australske terapeuter og forfattere har haft en afgørende indflydelse på udviklingen af narrativ terapi. De fokuserede på, hvordan mennesker kan ændre deres selvfortællinger og identiteter gennem terapeutisk samtale. I terapien kan man arbejde eksternaliserende, hvilket betyder, at man behandler udfordringen/problemet med forståelsen af, at det er selve problemet, der udgør problemet – ikke dig. At adskille personen fra problemet kan ofte gøre det mere trygt at håndtere det vanskelige.

Dan McAdams: Dan McAdams er en amerikansk psykolog, der har forsket intensivt i identitetsdannelse og selvfortællinger. Han har udviklet teorien om “life stories” og beskæftiger sig med, hvordan individuelle livshistorier og selvfortællinger er med til at forme vores identitet.

Ken Gergen: Ken Gergen er en socialpsykolog og en af de fremtrædende skikkelser inden for konstruktionisme og social konstruktion af virkelighed og identitet. Han har bidraget til at udforske, hvordan relationer og sprog er centrale for identitetsdannelse. James Pennebaker: James Pennebaker er en psykolog, der har forsket i forholdet mellem sprogbrug og identitet. Hans arbejde omhandler, hvordan det at skrive om ens livserfaringer kan påvirke identitetsdannelse og psykologisk velvære.

Disse teoretikere har alle på forskellige måder bidraget til at udforske og forklare, hvordan identitet konstrueres gennem fortællinger og selvfortællinger. Deres arbejde har haft en betydelig indflydelse på psykologi, terapi og samfundsvidenskab og har hjulpet med at uddybe forståelsen af, hvordan mennesker skaber og udtrykker deres identitet.

Mennesker er ikke defineret af deres problemer; vi er langt mere komplekse end det.

At fokusere på håb og drømme, som måske er svære at identificere lige nu, giver også god mening for mig.

narrativ-fortælling

Narrativ identitet

Ifølge den narrative tilgang er vores identitet ikke noget, der er forudbestemt eller fastlagt en gang for alle, men derimod noget, der skabes og revideres gennem tidens gang. Identitet er en løbende proces, der udvikler sig gennem vores livshistorier og de fortællinger, vi fortæller om os selv.

Identitet er en kompleks og multifacetteret del af menneskelig eksistens, og den kan skabes og forstås på mange måder. En af de tilgange til at forstå identitet er den narrative tilgang, hvor identitet formes gennem personlige fortællinger og livshistorier. Her er nogle nøgleelementer ved den narrative tilgang til identitet:

Livshistorier

Vores livshistorier udgør kernen i den narrative identitetsproces. Vi skaber mening i vores liv ved at fortælle historier om vores erfaringer, relationer og valg. Disse historier er ikke blot en beskrivelse af, hvad der er sket, men også en måde at give vores liv struktur og sammenhæng på.

Metafoer for hændelser i livet.

På et tidspunkt i vores liv har vi alle kastet sten ved en sø eller havet. Når stenen rammer overfladen, synker den straks og forårsager forstyrrelse. Vandpartiklerne forskydes fra deres oprindelige position, og dette fænomen resulterer i dannelse af bølger. Vandpartiklerne ændres fra deres oprindelige position. Det skaber det, der er kendt som bølger.
Enhver bærer på en historie. Alle er bekendt med tyngden af deres sår, tomheden og de revnede kanter…

Identitetskonstruktion

Gennem fortællinger konstruerer vi vores identitet. Vi vælger, hvilke begivenheder, relationer og oplevelser der skal inkorporeres i vores selvfortælling, og hvordan de skal præsenteres. Dette skaber vores selvopfattelse og den måde, vi ønsker at blive set af andre.

Fortællingsagent

I den narrative tilgang er individet ikke blot et passivt produkt af sine omgivelser. Vi er aktive agenter, der vælger, hvordan vi vil forme vores identitet gennem de fortællinger, vi udtrykker og de roller, vi indtager. Dette giver os en vis grad af kontrol over vores identitetsdannelse.

Flere identiteter

Identitet er sjældent statisk eller ensartet. Vi har ofte flere forskellige identiteter, der opstår i forskellige kontekster og i forskellige livsfaser. Disse identiteter kan være i konflikt eller samspil med hinanden, og det er gennem fortællinger, at vi kan forstå og forhandle disse forskellige identiteter.

Sprog og kultur

Den narrative tilgang påpeger betydningen af sprog og kultur i identitetsdannelse. Vores måde at beskrive os selv og vores liv er påvirket af de sprog og kulturelle normer, vi er en del af. Identitet er derfor ikke universel, men snarere kulturelt betinget.

 

narrativ-terapi

Terapi

Professionel intervention og støtte, såsom terapi, kan være afgørende for at hjælpe enkeltpersoner med at bearbejde og integrere disse tidlige oplevelser, så de ikke dominerer deres liv på en negativ måde. Ved at arbejde med disse udfordringer kan en person gradvist genopbygge tillid, udvikle sunde coping-strategier og skabe en mere positiv selvfortælling.

Det er også vigtigt at forstå, at selvom disse barndomsoplevelser er en del af ens historie, definerer de ikke en persons fremtid. Selvom det kan være en udfordrende rejse at bearbejde sådanne oplevelser, har mange mennesker med en vanskelig barndom formået at opbygge meningsfulde og tilfredsstillende liv ved at finde styrke i deres overlevelsesstrategier og ved at søge hjælp til at håndtere de følger, disse oplevelser kan have haft.

Terapiprocessen

Terapeut og klient udforsker sammen de negative historier, der påvirker klientens velbefindende og arbejder på at ændre eller erstatte dem med mere positive og styrkende fortællinger.

 

Narrativ terapeut

Hvis du overvejer narrativ terapi, er det en god idé at konsultere en kvalificeret psykoterapeut for at træffe den rigtige beslutning. Narrativ terapi kan også kombineres med andre terapiformer, og valget af tilgang afhænger af dine individuelle præferencer og behov.

Kerne teknikker, når du arbejder som terapeut inden for narrativ terapi, omfatter eksternalisering, dekonstruktion, re-authoring, udforskning af alternative perspektiver, styrkelse af selvopfattelse og handlingsmuligheder, fremtidig fortælling og bevidning. Narrativ terapi adskiller sig fra andre terapiformer ved sin fokusering på historier, identitetskonstruktion og refleksion over samfundsmæssige påvirkninger.

Narrativ terapi som terapeut kan være relevant i en række situationer, herunder lavt selvværd, livsændringer og kriser, identitetsudfordringer, depression, angst, familiemæssige problemer, ønske om personlig udvikling og søgen efter mening og formål. Du som terapeut spiller en central rolle i at hjælpe den person, du arbejder med, med at ændre deres narratives og opnå positiv forandring i deres liv.

Jeg arbejder på at fremme en sund forbindelse (tilknytning) mellem forældre og børn ved at integrere den narrative metode og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Mit fokus er at støtte forældre i at være i kontakt med, regulere og forstå deres børn, så de kan etablere harmoniske interaktioner, fremme udvikling og trivsel.

Jeg analyserer og forbedrer dynamikken i familien samt forældrenes evner for at give familien redskaber til at implementere positive og varige ændringer. Desuden arbejder jeg med at styrke forældrenes evne til mentalisering i forhold til deres børn, både gennem samtaler, daglige aktiviteter og i samspillet med deres børn. Herunder unge, voksne børn, borger i det hele taget til at få en sund relation til sine nærmeste.

 

Forskelle fra andre terapiformer

Sammenlignet med terapiformer som kognitiv adfærdsterapi, psykoanalyse og humanistisk terapi, adskiller narrativ terapi sig ved sin fokusering på historier, konstruktion af identitet og refleksion over samfundsmæssige påvirkninger. Hvor kognitiv adfærdsterapi fokuserer på sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd, handler narrativ terapi om at udfordre og ændre de dominerende historier, som en person har om sig selv og deres liv.

Hvornår at vælge narrativ terapi

Narrativ terapi kan være relevant i en række situationer, inklusive lavt selvværd, livsændringer og kriser, identitetsudfordringer, depression, angst, familiemæssige problemer, ønske om personlig udvikling og søgen efter mening og formål.

Den narrative metode

Narrativ terapi indebærer en grundig udforskning af, hvordan vi beskriver vores livserfaringer. Terapeuten og klienten arbejder sammen for at identificere negative eller begrænsende historier og forestillinger, der påvirker velbefindende. Det handler om at udfordre de herskende opfattelser og værdier i samfundet.

Principperne bag narrativ terapi

Narrativ terapi lægger vægt på, at vi skal vælge vores fortællinger omhyggeligt, da de former vores selvopfattelse og måden, vi er sammen med andre. Det handler om at belyse nuancerne i vores livshistorier og forstå, at forskellige sandheder om livet kan eksistere side om side.

Anvendelsesområder

Narrativ terapi kan anvendes til en bred vifte af psykiske udfordringer, herunder angst, depression, traumer og relationelle problemer.

 

Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

Læs om psykoterapi

Kontaktinformation:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

 

Arbejdstider:

Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

 

Priser og Yderligere Information:

For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontakt

Vivi Hinrichs

Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

 

Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale