30/10/2019

DYSFUNKTIONELLE RELATIONER SKABER KONFLIKTER

by Vivi Hinrichs,

En dysfunktionel livsverden

Har du nogensinde oplevet at føle dig som den outsider i din familie, indfanget i et net af misforståelser og konflikter, hvor ingen synes at forstå dig?

Lever du i en krigszone? I en familie der ikke acceptere forskellige meninger, der er hemmeligheder, udskamning, taler ikke om følelser, det er sort/hvid og ikke accept af forskelligheder?

Hvis du bøvler med konflikter og mistrivsel som voksen, måske grundet din opvækst i en dysfunktionel familie, kan psykoterapi og konflikthåndtering være veje til personlig udvikling. At bryde fri af den negative familiecirkel og skabe en sund livsverden er en proces, der kræver støtte og selvrefleksion.

I en verden, hvor familiens kærlighed ofte tages for givet, kan virkeligheden for nogle være betydeligt mere kompleks og smertefuld. “Giftig Familie” skaber et rum, hvor din historie ikke blot bliver hørt, men også anerkendt. Det er et sted, hvor du ikke er en passiv tilskuer, men snarere en aktiv deltager i en fælles rejse mod indsigt og forståelse.

Gør dig fri af de hæmmende overbevisninger

Jeg Vivi Hinrichs deler ikke kun sin ekspertise, men også en dyb empati og indsigt i de udfordringer, som ‘det sorte får’ ofte står overfor i giftige familierelationer. Gennem psykoterapien vil du lære at forstå de underliggende dynamikker i din familie og finde styrke i din egen livshistorie.

Voksne, der som børn har oplevet forsømmelse fra deres nærmeste, løber i dag risikoen for at opleve forsømmelse fra samfundet omkring dem. Nogle mennesker nyder ikke stor popularitet hos andre.

Udsat som barn

Når man starter livet uden passende rollemodeller til at forstå mennesker, pleje relationer, regulere følelser eller udtrykke behov, kan ens adfærd og livsstil som voksen resultere i afvisning fra dem omkring en simpelthen, fordi man ikke forstår dem eller har vanskeligheder i sine relationer.

Manglende evne til at regulere følelser og utålmodighed, selv når det kommer til at vente på noget, kan forårsage smerte for andre, men det påvirker også en selv. Bag ens adfærd gemmer sig en dyb lidelse, som andre måske ikke kan se. Desværre mangler man det nødvendige støttenetværk og de psykosociale færdigheder til at håndtere det.

Dysfunktionel

Dysfunktionelle relationer vil ofte forekomme når du også selv lever i en dysfunktionel livsverden. Du vil være særlig udsat ved at være i dysfunktionelle sociale sammenhænge, da de er med til at udvikle og bibeholde en dysfunktionel adfærd og relationsmønstre.

Udviklingstraumer opstår i opvæksten i en tilknytningsrelation, som barnet er afhængig af, og hvor de vigtige behov for kontakt, afstemning, tillid, autonomi og kærlighed ikke er blevet mødt på en udviklende måde. Udviklingstraumet opstår i en opvækst med omsorgssvigt, uforudsigelighed, og hvor kontakten med og relationen til omsorgspersonen ikke har haft tilstrækkelig kvalitet.

Disse oplevelser sætter deres præg på det udviklende nervesystem og hjerne.

 

Dysfunktionel personlighedsforstyrrelse

Men hvad betyder dysfunktionel? Og hvordan kommer de indre relationer, samspil, mønstrer og konflikter til syne?

Kunsten at overleve en dysfunktionel familie. Er at Ikke fungere på en normal eller hensigtsmæssig måde og som følelsesmæssigt og socialt fungerer dårligt med konflikter og problemer til følge.

Dysfunktionelle relationer kan defineres med at nogle dysfunktionelle familier har hæmmende indre konflikter, hvilket kan hæmme børnenes udvikling.

Dysfunktionelle relationer ses ved:

 • At der kommunikeres på en sådan måde at betydninger forstås som enten eller, altså sort / hvid
 • Forskelligheder og nuancer tillægges ikke betydninger
 • Det kan være, at du ikke er god til at give plads til forskelligheder, og dermed oplever at andre skal være ligesom du er
 • Der tages ikke hånd om dine behov eller grænser

Dysfunktionelle relationer og mønstre kan bidrage til konflikter på forskellige måder.

Her er nogle måder, hvorpå dette kan ske:

Kommunikationsproblemer:

Dysfunktionelle relationer involverer ofte manglende evne til at kommunikere effektivt. Dette kan føre til misforståelser, fejlfortolkninger og frustration, hvilket igen kan eskalere til konflikter.

Manglende grænser:

I dysfunktionelle relationer kan der være en mangel på klare grænser og respekt for individuelle behov og ønsker. Dette kan føre til overtrædelser af grænser, hvilket igen skaber konflikter og mistrivsel.

Gentagne mønstre:

Hvis der er gentagne negative mønstre i en relation, hvor konflikter ikke bliver løst, kan dette skabe en atmosfære af vedvarende spændinger. Konflikter, der ikke behandles ordentligt, kan akkumulere over tid og forværres.

Mangel på empati:

Dysfunktionelle relationer karakteriseres ofte ved en manglende evne til at forstå og føle med den anden persons perspektiv. Dette kan føre til manglende støtte og anerkendelse af hinandens følelser, hvilket igen skaber konflikter.

Utilstrækkelig konflikthåndtering:

Hvis parterne i en dysfunktionel relation ikke har sunde færdigheder til at håndtere konflikter, kan disse konflikter forblive uløste eller løses på en uhensigtsmæssig måde. Dette kan skabe yderligere spændinger i relationen.

Magtkampe:

Dysfunktionelle relationer involverer ofte magtkampe, hvor en part forsøger at kontrollere den anden. Dette kan føre til konflikter, da den undertrykte part kan reagere med modstand eller forsøge at genvinde kontrol.

Utilfredsstillende behov:

Hvis grundlæggende behov som kærlighed, anerkendelse eller støtte ikke opfyldes i en relation, kan det skabe frustration og konflikter.

Frygt for sårbarhed:

Nogle mennesker i dysfunktionelle relationer undgår at være sårbare eller åbne, hvilket kan skabe konflikter, da det bliver svært at opbygge ægte forbindelser uden ærlig kommunikation.

Det er vigtigt at bemærke, at hver relation er unik, og årsagerne til konflikter kan variere. Professionel psykologisk rådgivning kan være nyttig for at forstå og adressere specifikke udfordringer i en given relation.

For at bryde disse mønstre og forbedre en dysfunktionel relation er det vigtigt at arbejde på at forbedre kommunikationen, etablere sunde grænser, udvikle empati og anvende effektive konflikthåndteringsfærdigheder. Professionel rådgivning kan også være nyttig for at arbejde gennem dybere problemer i relationen.

 

Dysfunktionel kommunikation kan ses ved;

Dysfunktionelle relationer manifesterer sig i kommunikationen, hvor nuancer og forskelligheder ikke tillægges betydning, og individuelle behov og grænser ikke håndteres ordentligt. Dysfunktionel kommunikation kan give anledning til følelser af skyld, skam, underminering af handlerum, knæk på selvværd og selvtillid.

 • Oplever du skyld og skam følelser?
 • Har du svært ved at skelne eget perspektiv fra andres meninger og holdninger?
 • Har du svært ved at se sig selv ude fra?
 • Har du svært ved at forstå andre inde fra?
 • Har du måske svært ved at se, hvordan andre har det følelsesmæssigt?
 • Oplever du at dit handlerum underminimeres?
 • At du får et knæk på dit selvværd og selvtillid

De oplevelser kommer til at få fatale konsekvenser på hele din levevis, hvilket kan betyde, du oplever en tomhed og en følelse af uduelighed.

 

Dysfunktionelle familiers samspil

Nogle dysfunktionelle familiers samspil og dynamikker foregår, som mønstrer der er uforudsigelighed eller skjulte. Der forekommer ofte en høj grad af hemmeligheder – usagte ting, en eller begge forældre drikker for meget eller har en anden form for misbrug.

Det der kendetegner alle former for dysfunktionelle familier er, at der er konfliktfyldte dramaer. Derved får du en forstyrrede emotionel kommunikation mellem barnet og dets familie. Det betyder, at barnet ikke modtager en følelsesmæssig omsorg eller anerkendelse i og fra familien. Eller en aldersmæssig støtte.

Roller i en dysfunktionel familie

I den dysfunktionelle familie vil der ofte være en syndebuk, der får skylden for alt. Det er typisk en, som er meget opmærksom på det syge miljø, og som føler sig afvist, isoleret og forkastet af de andre i familien. Rollen som syndebuk er et resultat af en eller flere narcissistiske forældre.

De måder familien er i samspil på og i verden på, slører barnets evne, til at se på sine egne betingelser!

Barnet bliver hermed et uundgåeligt offer i et intenst og skræmmende emotionelt drama. Det betyder, at barnet svigtes på det groveste. Hele tiden at opleve ikke bliv mødt som den man er, er følelsesmæssig omsorgsvigt.

dysfunktionel-relationer-traume

Drypvise traumer

“Drypvise traumer” refererer til små, gentagne traumatiske begivenheder eller belastninger, som et barn kan opleve over tid. Disse begivenheder kan virke relativt små i øjeblikket, men når de gentages, kan de have en betydelig negativ indvirkning på et barns mentale og følelsesmæssige velbefindende.

For eksempel kan gentagne episoder af verbal eller følelsesmæssig misbrug, vedvarende følelse af afvisning eller manglende støtte fra omsorgspersoner, konflikter i hjemmet, hyppige flytninger eller skilsmisse, økonomisk ustabilitet, eller kronisk sygdom i familien være eksempler på drypvise traumer.

Selvom hvert enkelt tilfælde af drypvise traumer kan virke isoleret set, kan de akkumulerede virkninger være betydelige og langvarige. Børn, der oplever sådanne traumer, kan udvikle følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer såsom angst, depression, lavt selvværd, problemer med tillid og tætte relationer, samt vanskeligheder med at regulere følelser og håndtere stress.

Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene på drypvise traumer hos børn og give passende støtte og interventioner for at hjælpe dem med at bearbejde og komme igennem deres oplevelser. Dette kan omfatte terapeutisk intervention, støtte fra skolepersonale og andre autoritetsfigurer, samt et støttende og trygt miljø derhjemme.

At anerkende og adressere drypvise traumer hos børn er afgørende for at forhindre langvarige negative konsekvenser og støtte dem i at udvikle sig til sunde og lykkelige voksne.

 

Drypvise traumer

Drypvise traumer har en tendens til at manifestere sig hyppigere i dysfunktionelle familier af flere årsager:

Manglende stabilitet

Dysfunktionelle familier kan mangle stabilitet på grund af konstante konflikter, skiftende omsorgsgivere eller økonomiske vanskeligheder. Denne manglende stabilitet kan skabe et miljø, hvor børn konstant føler sig usikre og udsat for stressende situationer, hvilket bidrager til akkumuleringen af traumer over tid.

Svigtende støtte

I dysfunktionelle familier kan der være en mangel på den støtte, børn har brug for for at håndtere livets udfordringer og traumatiske begivenheder. Forældre eller omsorgspersoner i sådanne familier kan være utilgængelige, være ude af stand til at yde støtte på en passende måde, eller endda være en del af årsagen til traumatiske begivenheder, såsom misbrug eller forsømmelse.

Gentagne mønstre

Dysfunktionelle familier kan være præget af gentagne mønstre af dysfunktion, hvor traumatiske begivenheder gentager sig over tid. Dette kan omfatte gentagne episoder af misbrug, skilsmisser og konflikter, hvilket skaber en cyklus af traume, der fortsætter gennem generationer, medmindre den bliver brudt.

Mangel på ressourcer

Dysfunktionelle familier kan også mangle de nødvendige ressourcer, såsom økonomisk støtte, adgang til sundhedspleje eller adgang til mental sundhedsstøtte. Denne mangel på ressourcer kan gøre det vanskeligt for børnene at modtage den nødvendige hjælp til at håndtere de traumatiske begivenheder, de oplever.

Samlet set kan den dysfunktionelle dynamik i disse familier bidrage til akkumuleringen af ​​drypvise traumer hos børnene, hvilket øger deres risiko for udviklingsmæssige og følelsesmæssige problemer på lang sigt. Derfor er det afgørende at identificere og intervenere i sådanne situationer for at bryde den negative cyklus og støtte børnenes trivsel og udvikling.

 

Konsekvenserne ved dysfunktionelle relationer

Det kan have fatale konsekvenser for barnets udvikling at leve i en dysfunktionel familie, idet et højt stresshormon hæmmer hjerne og nervesystemet betydeligt og dermed udvikling. Det vil medføre en række psykiske belastninger og somatiske ubehagstilstande og sygdomme igennem hele livet.

Få psykoterapi, støtte og hjælp til at bryde mønsteret. Sæt dig fri af den negative familie cirkel og skab en sund livsverden

Du forhindres i at udvikle dig personligt

Bøvler du med konflikter og mistrives du i dit parforhold, i din familie eller i dit arbejde eller blandt dine venner? Så få hjælp gennem psykoterapi og konflikthåndtering.

Hvis du som voksen har det dårligt, fordi du er vokset op i en dysfunktionel familie, kan du stadig opleve, at du kæmper med at finde en respektfuld plads i verden.  Måske har du allerede distanceret dig fra familien og oplever dig nu ensom.

Stress, angst, depression eller mistrivsel?

Det kan være at du oplever:

 • Skyld og skam
 • Afmagt og at du mistrives
 • At du ikke slår til
 • Har selvbebrejdelser og tankemylder
 • Er meget optaget af, hvad andre tænker

Dysfunktionelle samspilsmønstre optræder således:

 • Forskellighed er lig med forkerthed
 • Du bliver ikke mødt i dine subjektive behov.  Dvs. du lærer ikke dig selv at kende
 • Tabet af selvstændighed. Alle former for selvstændige jeg-udtryk forbudte
 • Autentiske følelser og subjektive oplevelser er ikke velkomne
 • Du oplever grænseoverskridelser, skam og skyld mv.
 • Du bliver handlingslammet og har svært ved at finde din eksistensberettigelse i familien

Børn af dysfunktionelle forældre er mærket af en sådan spejling gennem opvæksten. De har en enorm skyldfølelse og følelse af en manglende eksistensberettigelse. Deres selvværd har lidt overlast og de er traumatiseret og har svært ved at sætte sig selv over andre. De vil være disponeret for selv, at viderebringe en dysfunktionel adfærd.

En sund opvækst er ikke med dysfunktionelle mønstre i samspillet og kommunikationen.

 

Overlevelse i en Dysfunktionel Livsverden

Er du fanget i en krigszone, omringet af en familie, der ikke tolererer forskellige meninger, hvor hemmeligheder og udskamning florerer, og hvor følelser forbliver uudtalte i en verden præget af sort/hvid tænkning? At leve i en dysfunktionel livsverden kan have alvorlige konsekvenser for ens mentale og følelsesmæssige velvære.

Dysfunktionelle relationer opstår ofte i en kontekst af dysfunktionel livsverden, og de kan være med til at udvikle og fastholde adfærdsmæssige og relationelle mønstre. Udviklingstraumer, som opstår i barndommen på grund af manglende opfyldelse af grundlæggende behov for kontakt, tillid, autonomi og kærlighed, kan sætte sig i nervesystemet og hjernen og påvirke en persons livslange trivsel.

Hvad betyder det at være dysfunktionel

Hvad betyder det at være dysfunktionel, og hvordan manifesterer det sig i indre relationer, samspil, mønstre og konflikter? Dysfunktionel personlighedsforstyrrelse indebærer en manglende evne til at fungere normalt eller hensigtsmæssigt, med følelsesmæssige og sociale konsekvenser som resultat. I en dysfunktionel familie kan indre konflikter hæmme børnenes udvikling, og det kan skabe en miljø, hvor kommunikationen er præget af sort/hvid tænkning og mangel på anerkendelse af forskelligheder.

Familiens samspil og dynamikker i en dysfunktionel familie kan være præget af uforudsigelighed, skjulte hemmeligheder og konfliktfyldte dramaer. Børn i sådanne familier kan ende i forskellige roller, som f.eks. syndebukken, der får skylden for alt. Disse mønstre skaber et forstyrret emotionelt miljø, hvor barnet ikke får den nødvendige følelsesmæssige støtte og anerkendelse.

 

Konsekvenserne af at vokse op i en dysfunktionel familie

Konsekvenserne af at vokse op i en dysfunktionel familie kan være omfattende, idet høje niveauer af stresshormoner kan påvirke hjerne og nervesystem negativt, hvilket kan resultere i psykiske belastninger og fysiske sygdomme gennem hele livet. Psykoterapi kan være afgørende for at bryde mønstrene, skabe bevidsthed og arbejde mod en sund livsverden.

Stress, angst, depression og mistrivsel kan være konsekvenserne af dysfunktionelle samspilsmønstre. Dysfunktionelle familiemønstre kan manifestere sig som manglende selvforståelse, tab af selvstændighed, grænseoverskridelser, og det kan føre til et knækket selvværd og en følelse af uduelighed.

Børn af dysfunktionelle forældre bærer ofte præg af en manglende spejling og følelsesmæssig omsorg i deres opvækst, hvilket kan resultere i skyldfølelse, manglende eksistensberettigelse og traumer.

Psykoterapi kan være en vej til at forstå og bearbejde disse oplevelser og skabe en sundere livsverden.

Så hvis du ønsker at bryde fri af de dysfunktionelle mønstre og skabe en sundere livsverden for dig selv, kan psykoterapi være en vigtig ressource. Det giver dig mulighed for at forstå og ændre de mønstre, der præger din tilværelse, og skabe en vej mod personlig udvikling og trivsel.

terapi-dysfunktionel-mønster

I en sund livsverden vil en respektfuld dialog se således ud:

 • Du vil mærke grænser og accept
 • Du vil få anderkendelse og følelsesmæssig omsorg
 • Du vil opnå en accept af forskelligheder og plads til nuancer
 • Du vil opleve en sund humor men ikke hån, skyld og skam
 • Du vil opleve at kunne sige, hvad du har behov for
 • Du vil kunne sige alt – der vil ikke være hemmeligheder i familien
 • Du vil opleve, det vil være legitimt af være dig
 • Du vil opleve at få livsglæde og overskud til at give dig selv omsorg
 • Du vil opleve at du vil give andre anerkendelse og omsorg i passende doser

Sunde forhold

Vores forhold til os selv medvirker til hvordan vi agere og kommunikere:

 • Lever vi sundt
 • Har vi kontakt til vores hjerte / følelser og krop
 • Har vi lært at give og tage imod
 • Have tillid og være kritisk ved også at kunne passe på sig selv
 • Er der refleksion, selverkendelse, grænser og kærlighed

 

Kommunikation

Den måde der kommunikeres på har en betydning for vores velbefindende, selvværd og trivsel. Er vi i dysfunktionelle relationer eller i sociale sammenhænge, der styres af hæmmende overbevisninger, er det svært at være dig. Du vil mistrives eller måske blive til en prygelknabe i de sociale relationer.

Vores forhold til os selv medvirker til, hvordan vi agerer og kommunikerer. Vores samvær påvirker hinandens selvoplevelse.

Når vi mødes med forståelse, nysgerrighed og anerkendelse, så giver vi hinanden mulighed for at etablere den gode relation.

Belastninger som dræner et menneske er blandt andet uhensigtsmæssig kommunikation, der skaber dårligt selvværd, negativ selvfølelse og konflikter der belaster vores nervesystem. Selvoplevelsen påvirker os selv og de mennesker vi omgiver os med. Den kommunikation vi udsender får vi retur. Læs også om dramatrekanten her

 

PSYKOTERAPI

Jeg ser frem til at lave et godt samarbejde med dig.

Få psykoterapeutisk hjælp til at skabe en sund livsverden for dig

Psykoterapeutiske (online) samtaler i min praksis på Storetorv 9, 8000 Aarhus C – Tlf.: 28 94 91 00

Psykoterapeutiske samtaler

Min fornemste opgave er, at møde dig der hvor du og dine behov er. Jeg vil med empati støtte dig igennem din personlige udviklingsrejse.Du vil med støtte og udviklings strategier opnå:

 • En større bevidsthed
 • Forbedre din kommunikation
 • Indre ro
 • Selvkærlighed
 • Lære at sætte grænser
 • En forbedret trivsel
 • Forhøjet livskvalitet og livsglæde

  Heale traumer

  Det kan være med til at heale traumer og til at forbedre dit sociale samspil, livsenergi og glæde i dit fremtidige liv. Så du herigennem opnår:

  • Leve sundt
  • Kontakt til hjertet
  • Kontakt til følelser
  • Kontakt til kroppen
  • Kontakt til fornuft / tanker
  • Lære at give og tage imod
  • Have tillid
  • Være kritisk
  • Kan passe på sig selv
  • Være reflekterende
  • Selverkendelse
  • Grænser
  • Kærlighed

  Psykoterapi skaber en bevidstgørelse af de vilkår man har og har haft. Der skaber en personlig udvikling, der samtidigt minimere den smerte, forkertshedsfølelsen og tomhed, som du kan være fyldt af grundet de dysfunktionelle relationer.

  Man søger ikke hjælp fra andre, fordi man ikke ved, hvordan man gør det, eller forstår, hvilken forskel det kan gøre. Det er en uvant handling, og desværre er der heller ingen, der rækker en hånd ud mod en.

  Få terapi og kom fri af traumer og hæmmende relationer

  Jeg arbejder på at fremme en sund forbindelse mellem forældre og børn ved at integrere den narrative metode og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Mit fokus er at støtte forældre i at være i kontakt med, regulere og forstå deres børn, så de kan etablere harmoniske interaktioner, fremme udvikling og trivsel.

  Jeg analyserer og forbedrer dynamikken i familien samt forældrenes evner for at give familien redskaber til at implementere positive og varige ændringer. Desuden arbejder jeg med at styrke forældrenes evne til mentalisering i forhold til deres børn, både gennem samtaler, daglige aktiviteter og i samspillet med deres børn. Ligeledes arbejder jeg med unge, voksne børn og borger i det hele taget med at blive autentiske, passe på sig selv, styrke selvværdet og få et sundere liv og trivsel.

  Det er aldrig for sent at heale dit indre barn, og til at skabe en fornyet udvikling og livsbane.

  Udforsk Fascinerende Emner i Mine Blogs, herunder..

  Dyk ned i en verden af indsigt og selvudvikling gennem mine blogs, hvor jeg deler dybdegående information om en række spændende emner. Ét af de centrale fokusområder er psykoterapi, hvor jeg udforsker og deler viden om veje til øget mental velvære. Udforsk mine blogs for:

  Dybdegående artikler om psykoterapeutiske metoder
  Inspiration til selvudvikling og personlig vækst
  Praktiske redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen

  Tag dig tid til at læse og reflektere, og lad dig inspirere til at skabe positiv forandring i dit liv.

  Der er mange spændende emner på selve hjemmesiden  www.psykologipsykiatri.dk

  Læs også om spændende temaer og problematikker på hjemmesiden.

   

  Har du lyst til at få mere viden indenfor emnet så er der masser af inspiration at finde på min hjemmeside.

  Kontaktinformation:

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at kontakte mig, er du velkommen til at benytte følgende kontaktmuligheder:

  Jeg tilbyder også en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan drøfte dine behov og muligheder.

   

  Arbejdstider:

  Mine arbejdstider er yderst fleksible og inkluderer muligheder for aftaler i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne. Jeg bestræber mig på at minimere ventetiden for mine klienter, så du kan forvente hurtig hjælp.

   

  Priser og Yderligere Information:

  For information om priser og mere om mig, kan du finde detaljer på følgende sider:

   

  Jeg ser frem til at hjælpe dig, og er tilgængelig for at besvare dine spørgsmål og planlægge en samtale. Kontak

  Søg psykoterapi for at få bearbejdet det og overvinde det.

  Vivi Hinrichs

  Få en GRATIS telefonisk forsamtale!

  Introduktion til terapisession

  • Klarhed over dine udfordringer
  • Individuelle anbefalinger om næste skridt
  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar
  • Afklaring af kemien mellem dig og mig som terapeut

   

  Book din gratis forsamtale nu og tag det første skridt mod bedre trivsel.

  Vi har sendt dig en mail hvor du kan se hvordan du skal bestille din gratis forsamtale